سیاست گذاری، محل سکونت، دانشجویان

جدول شماره 19 : توزیع فراوانی داده ها از نظر فاصله نزدیکترین سالن سینمای فعال تا محل سکونت…. 137
جدول شماره 20 : توزیع فراوانی داده ها از نظر تعداد سالن سینما در محل سکونت …………………… 139
جدول شماره 21 : توزیع فراوانی داده ها از نظر تعداد دفعات رفتن به سینما در سه ماه گذشته …… 141
جدول شماره 22 : توزیع فراوانی داده ها از نظر تعداد دفعات تماشای فیلم در خانه در سه ماه گذشته …. 143
جدول شماره 23 : توزیع فراوانی داده ها از نظر تعداد ساعات روزانه تماشای شبکه های تلویزیون ایران ..145
جدول شماره 24 : توزیع فراوانی داده ها از نظر تعداد ساعات روزانه تماشای شبکه های ماهواره ای … 147
جدول شماره 25 : توزیع فراوانی داده ها از نظر جابجایی سریع مدیران و سیاست گذاری اشتباه . 149
جدول شماره 26 : توزیع فراوانی داده ها از نظر گرانی بلیط ………………………………………………………. 151
جدول شماره 27 : توزیع فراوانی داده ها از نظر پخش سریع و ارزان قیمت فیلم های اکران ……………. 153
جدول شماره 28 : توزیع فراوانی داده ها از نظر پایین بودن کیفیت و تعداد سالن ها ………………….. 155
جدول شماره 29 : توزیع فراوانی داده ها از نظر عدم تبلیغات صحیح ………………………………………. 157
جدول شماره 30 : توزیع فراوانی داده ها از نظر سانسور فیلم ها ……………………………………………. 159
جدول شماره 31 : توزیع فراوانی داده ها از نظر امکان آرشیو و بازبینی فیلم ها ……………………….. 161
جدول شماره 32 : توزیع فراوانی داده ها از نظرموضوعات فیلم های ایرانی ………………………… 163
جدول شماره 33 : توزیع فراوانی داده ها از نظر عدم وجود پارکینگ در نزدیکی سالن ها …………. 165
جدول شماره 34 : توزیع فراوانی داده ها از نظر دانشجویان سنجش شده دو دانشگاه …………………… 167
جدول شماره 35 : انواع ضرایب همبستگی به همراه مشخصات هر یک در فرضیات همبستگی . 169
جدول شماره 36 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و درآمد ………… 170
جدول شماره 37 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و تماشای شبکه های تلویزیون و ماهواره ………………………………………………………………………….. 171
جدول شماره 38 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و جابجایی سریع مدیران . 172
جدول شماره 39 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و گرانی بلیط …… 173
جدول شماره 40 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و پخش سریع سی دی فیلم های اکران ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 174
جدول شماره 41 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و پایین بودن کیفیت و تعداد سالن های سینما ………………………………………………………………………………………………………………………………. 175
جدول شماره 42 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و عدم تبلیغات صحیح …… 176