سیر تکاملی

نتایج مطالعات انجام شده حاکی از این است که نئوسپورا کانینوم تعداد زیادی از حیوانات وحشی از جمله آهو، گوزن، کرگردن، روباه، راکون، کایوت و شتر را آلوده می کند و این مطلب وجود سیر تکاملی وحشی را مطرح می کند که در اپیدمیولوژی انگل دارای اهمیت فراوانی است. کنترل حیوانات وحشی تقریباً غیر ممکن بوده و این حیوانات می توانند به راحتی باعث انتقال آلودگی به حیوانات اهلی شوند (Dubey et al. 2007).
4- 11-2- چراگاه، علوفه و آب شرب
اووسیست های هاگ دار موجود در چراگاه، علوفه و آب به عنوان منابع بالقوه آلودگی گوساله ها، مورد توجه هستند. در یک بررسی در فرانسه، استفاده از آب دریاچه و تالاب را به جای استفاده از آب چشمه و آب معمولی برای شرب، به عنوان یک عامل خطر برای آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوان شیری معرفی کرده اند (Dubey et al. 2007).
5-11-2- سن گله
احتمال مثبت بودن تیتر سرمی با افزایش سن یا تعداد حاملگی گاوهای شیری افزایش می یابد. نتیجه حاصل از یک تحقیق در اروپا حاکی از آن است که تأثیر سن بر مثبت بودن تیتر سرمی در گاوهای شیری با توجه به مناطق جغرافیایی مختلف است. به عنوان مثال در اسپانیا، خطر مثبت بودن سرمی به همراه سن افزایش می یابد، در حالی که در سوئد شرایط بر عکس است (Dubey et al. 2007).
6-11-2- خوردن شیر یا آغوز
گوساله های تازه متولد شده می توانند با خوردن شیر حاوی تاکی زوئیت آلوده شوند. گوساله های شیرخوار متولد شده از مادران سرم منفی و پدران سرم مثبت آلوده نمی شوند. این احتمال وجود دارد که گوساله های تازه متولد شده از طریق خوراندن آغوز گاوهای آلوده مبتلا شوند. با این وجود تا کنون مدرکی برای این شیوه ابتلا یافت نشده است. خوردن آغوز حاوی ایمنوگلوبولین ضد نئوسپورا می تواند به عنوان یک عامل محافظتی بر علیه نئوسپورا باشد (et al. 2000 Wouda Dubey et al. 2007;).
7- 11-2- سرکوب ایمنی
مطالعه ای در هلند نشان داده است که تغذیه با سیلوی ذرت کپک زده می تواند یک عامل مستعد کننده برای نئوسپوروزیس باشد. علوفه کپک زده حاوی مایکوتوکسین هایی است که موجب سرکوب ایمنی می شود. استرس ناشی از عواملی مثل واکسیناسیون، دمای بالا و فاکتورهای تغذیه ای مثل بالانس نبودن پروتئین جیره نیز می توانند جزو عوامل مستعد کننده باشند (et al. 2000 Wouda).
8- 11-2- تراکم گله و ابعاد مزرعه
در دو بررسی در مورد گوساله ها در تگزاس، تراکم بالای جمعیت به عنوان یک عامل خطر بالقوه برای مثبت شدن تیتر سرمی معرفی شده است. در یک مطالعه انجام شده بر روی گاوهای شیری جنوب برزیل مشخص شد که با افزایش ابعاد مزرعه، شیوع سرمی در گله کاهش می یابد. اگرچه این تأثیرات حفاظتی ارتباطی به تراکم گله نداشت، ولی فرض بر این بود که در مزرعه های کوچک دسترسی سگ ها به لاشه گاوها، جنین های سقط شده و اووسیست های عفونت زا، نسبت به مزارع بزرگ تر بیشتر و راحت تر است (Dubey et al. 2007).
9-11-2- آب و هوا
مهم ترین تأثیر آب و هوا در ایجاد شرایط دمایی مناسب جهت هاگ دار شدن اووسیست های دفعی و بقای آنها در محیط است (Dubey et al. 2007).
10- 11-2- تراکم جمعیت انسانی
با توجه به این که در برخی از کشورها تراکم سگ های خانگی ارتباط مستقیمی با تراکم جمعیت انسانی دارد و افزایش تعداد سگ ها عامل مهمی در انتشار و شیوع نئوسپورا در میزبان های واسط است، تراکم جمعیت انسانی به عنوان یک عامل بالقوه در افزایش خطر ابتلا به نئوسپوروزیس مطرح است (Dubey et al. 2007).
11-11-2- فصل و نژاد
وقوع فصلی طوفان های سقط وابسته به نئوسپورا کانینوم در هلند و کالیفرنیا مشاهده شده است. در آمریکا نشان داده شد که دامداری هایی که از مراتع تابستانه استفاده می کنند از آلودگی کمتری در مقایسه با سایر دامداری ها برخوردار هستند. همچنین فراوانی آلودگی در زمستان بیشتر از بقیه فصول سال بوده است. در مطالعه ای که روی نژادهای مختلف شیری در دانمارک انجام شد، هیچ حساسیت نژادی برای سقط های وابسته به نئوسپورا کانینوم مشاهده نشد. در مطالعه ای در فرانسه نیز ارتباطی بین شیوع سرمی نئوسپورا کانینوم و نژاد گاوها پیدا نشده است (et al. 2000 Wouda Sanderson et al. 2000; ).
12-11-2- پرورش
نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته از چندین کشور حاکی از آن است که شیوع سرمی نئوسپورا کانینوم با توجه به شیوه های پرورش گوساله ها متفاوت است. اعمال مدیریت مدرن و انتخاب شیوه پرورش مناسب می تواند در کاهش میزان ابتلای گله به نئوسپوروزیس بسیار مؤثر باشد. در یک بررسی در فرانسه، گاوهای شیری با شیوه پرورش محدود نسبت به پرورش در محیط باز از تیتر سرمی بالاتری برخوردار بودند که هیچ دلیل خاصی برای این عامل مطرح نشده است (Dubey et al. 2007).