سیستان و بلوچستان

این فصل به بحث در مورد ساختار و روش تحقیق اختصاص دارد. در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، فرضیه های تحقیق و ساختار ابزار اندازه گیری بحث خواهد شد و سپس به بررسی روایایی و اعتبار ابزار اندازه گیری پرداخته می شود. روش تجزیه وتحلیل داده ها از دیگر مباحث این فصل خواهد بود
روش تحقیق
تحقیق ازنظر روانشناسی عبارت از کاربرد روش های علمی در پاسخگویی به یک سوال( دلاور، 1388) انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت و موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرایی دارد.
هدف حقیقی، تلاش سیستماتیک و روشمند به منظور دست یافتن به پرسش یا راه حلی برای یک مسئله است. بر این اساس می توان تحقیقات صورت گرفته را از منظر هدف تحقیق، انجام تحقیق طبقه بندی نمود.
تحقیق حاضر ازلحاظ نوع کاربردی است( به این که، باهدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان پرداخته است) دلیل و ازلحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی است ( چون به بیان واقعی موضوع تحقیق و تشریح موضوع، از طریق جمع آوری اطلاعات و این که در حال حاضر وضعیت چگونه است پرداخته است) و به صورت میدانی است( چون با استفاده از پرسشنامه به بررسی نظرات افراد موردنظر پرداخته است) و مقطعی است( به این دلیل که اطلاعات مربوط به آن یک بارو در فاصله زمانی کمتر از یک ماه جمع آوری شده اند) می باشد
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق شامل مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی، ارزش های اسلامی می باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.

قلمرو زمانی: دوره زمانی جمع آوری داده های تحقیق، در فروردین ماه1394 می باشد. همچنین دوره زمانی انجام کل پایان نامه از آبان 1393 تا خرداد 1394 می باشد.
جامعه آماری
تعریف جامعه آماری باید جامع ومانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که ازنقطه نظر زمانی و مکانی واحدهای موردمطالعه را در برگیرد و از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن ها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید( خدادادی،1390)
در این تحقیق کل کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده است که در آن 700 نفر کارمندان رسمی و قراردادی متشکل از مدیران، کارشناسان و کارمندان با سطح تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به کار هستند
نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در تحقیق حاضر، تصادفی ساده می باشد. با استفاده از معرفی نامه جهت همکاری از دانشگاه سیستان و بلوچستان خواسته شد تا تعداد اعضای جامعه آماری موردنظر و فهرست اسامی آن ها را در اختیار محقق قرار دهند. با داشتن فهرست آن ها، افراد به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند.
برای انتخاب دقیق حجم نمونه، به کارگیری روش های ریاضی مناسب تر است که در تحقیق حاضر با استفاده از فرمول (3-1) حجم نمونه برآورد شده است:
فرمول 3-1 :
n=
n= 153
بنابراین تعداد نمونه در این تحقیق 153نفر می باشد. با توجه به حجم نمونه، به مقدار 20 درصد بیشتر از حجم نمونه، پرسشنامه توزیع شد و درنهایت 153پرسشنامه جمع آوری گردید.
n: حجم نمونه آماری