سیستم فازی

دانلود پایان نامه

مودهای کاری سیال تنظیم پذیر مغناطیسی
سیال مغناطیسی بسته به راستای حرکت سیال و نوع تنشها، در سه مود مختلف عمل میکند، شکل (3-10):
مود فشاری : در مود فشاری، راستاهای تغییر مکان، میدان و نیرو یکسان میباشد. در این حالت نیروهای بسیار زیادی قابل دستیابی است. زمانی که دامنه ارتعاشات کم، (در حدود چند میلی متر) و نیروهای دینامیکی بالا مورد نیاز است از این مود استفاده میشود. شکل (3-10-الف).
مود برشی مستقیم : در مود برشی، سیال بین دو صفحه که دارای حرکت نسبی هستند قرار گرفته و میدان مغناطیسی عمود بر صفحات برشی است. در این مود ویژگی تنش برشی بر حسب کرنش برشی را میتوان با اعمال میدان مغناطیسی کنترل نمود. شکل (3-10-ب).
مود دریچهای : در مود دریچهای، سیال مجبور است تا بین دو صفحه به علت اختلاف فشار حرکت کند و مقاومت سیال با اعمال میدان مغناطیسی عمود بر مسیر حرکت، قابل کنترل است [32]. شکل (3-10-ج).
الف) (ب) (ج)
شکل ‏310- مودهای کاری: (الف) مود فشاری، (ب) مود برشی مستقیم، (ج) مود دریچهای
نحوه عملکرد میراگر مغناطیسی
یک میراگر مغناطیسی از یک سیلندر حاوی مایعMR و پیستونی که کویلی در انتهای آن تعبیه گردیده تشکیل شده است و از طریق این پیستون جریان برق به کویل وارد میشود. با حرکت پیستون سیالMR از درون یک شکاف حلقوی مجاور کویل عبور کرده و تحت تأثیر میدان مغناطیسی تولید شده قرار میگیرد. یک حلقه هیسترسیس نمونه، برای مود برشی میراگر مغناطیسی از طریق آزمایش تجربی در شکل (2-11) ارائه شده است. پاسخ میراگر مغناطیسی به علت یک موج سینوسی 5/1 هرتز با دامنه 5/1 سانتی متر برای سطوح ولتاژ ثابت، 0، 1، 2، 3، 4 و 5 ولت نشان داده شده است [30].
الف-حلقه هیسترسیس نیرو-سرعت ب-حلقه هیسترسیس نیرو-تغییر مکان
شکل ‏311- پاسخ مود برشی میراگر تنظیم پذیر مغناطیسی
یک میراگر مغناطیسی که به منظور کنترل نیمه فعال سیستم تعلیق صندلی خودرو مورد استفاده قرار میگیرد در شکل (3-12) نشان داده شده است. به منظور جبران تغییر حجم سمت چپ سیلندر در زمان حرکت پیستون، از یک انباشتگر در انتهای میراگر که از گاز N2 پر شده است، استفاده شده است. با حرکت پیستون به سمت چپ، سیال مغناطیسی از درون اریفیس حلقوی عبور میکند در این مرحله میتوان با اعمال میدان مغناطیسی، تنش برشی تسلیم و نیروی تولید شده توسط میراگر را کنترل نمود [32].
شکل ‏312- میرا کننده ی مغناطیسی مورد استفاده در سیستم تعلیق صندلی خودرو
در شکل (3-13) دو طرح مختلف از نحوه تعبیه میراگرهای مغناطیسی نشان داده شده است. شکل (3-13-الف) ترکیب میراگر با المانهای سازه و قرارگیری ترکیب به وجود آمده در بین دو طبقه مجاور را نشان میدهد. در شکل (3-13-ب)، میراگر بر روی غلتکهای تعبیه شده در طبقه تحتانی قرار گرفته و با استفاده از المانهای سازهای به طبقه مجاور متصل شده است.
3-13- الف
3-13- ب
شکل ‏313- نحوه تعبیه میراگرهای مغناطیسی
شکل (3-14) یک نمونه واقعی از طرح موجود در شکل (3-13-ب) را نشان میدهد [6].
شکل ‏314- یک نمونه واقعی از نحوه تعبیه میراگر ویسکوز
مروری بر تحقیقات گذشته
اسکارچر و روسچک در سال 2000 به منظور مدل سازی رفتار غیر خطی میراگر مغناطیسی، از سیستم فازی عصبی انفیس کردند. آنها سرعت و تغییر مکان و ولتاژ را به عنوان ورودی و نیروی تولید شده توسط میراگر را به عنوان خروجی سیستم فازی در نظر گرفتند. توابع عضویت ورودی این سیستم فازی مطابق شکل (3-15) است.
شکل ‏315- توابع عضویت فازی ورودی قبل و بعد از آموزش

مطلب مشابه :  دیوان کیفری بین المللی