سیستم مخارج خطی

سیستم مخارج خطی

سیستم مخارج خطی

اگر ترجیحات افراد صوری باشد رضایت خاطر از تحقق آن ها باعث افزایش سطح رفاه آن ها نخواهد شد و لذا مفهومی دیگر از رفاه که عینی باشد لازم است یعنی برآورده شدن نیازها. این مفهوم شاخص مهمی در تعیین سطح رفاه است. یعنی افرادی که نیازهایشان برآورد شده باشد در رفاه ترند.
رفاه به مثابه تأمین افراد
تکیه بر این مفهوم دلالت بر این دارد که افراد هنگامی در وضع رفاهی بهتری هستند که از امنیت درامد ، اشتغال ، و مسکن برخوردار باشد.
رفاه به مثابه استحقاق
مفهوم دیگری که برخی آن را برتر از نیازها می داند اصل استحقاق است که برای توزیع کالاهای عمومی دلالت دارد. استحقاق با مشارکت در رابطه دارد یعنی به هرکس به اندازه میزان مشارکتش.
رفاه به مثابه نتیجه مقایسه های نسبی
یعنی در عالم واقع سطح رفاه افراد در مقایسه با دیگران معنی پیدا می کند.
رفاه به مثابه خوشبختی
اگرچه مفهوم سطحی شادکامی ارتباط چندانی با رفاه ندارد اما اندازه ای از خوشبختی و شادکامی تحقق یافته را در جامعه می توان عامل مهمی در احساس رفاه دانست. مسلم است که اگر تکیه بر مفاهیم دیگر رفاهی احساس خوشبختی در جامعه ایجاد نکند موجب بروز بسیاری مشکلات اجتماعی و روان شناختی خواهد شد.
3-2-2-2 شاخص های اندازه گیری تغییرات رفاه
بعد از معرفی مفهوم رفاه در این قسمت به معرفی برخی از شاخص های اندازه گیری تغییرات رفاه پرداخته می شود. شاخص های مورد استفاده در پژوهش معیار تغییرات جبرانی (CV) و تغییرات معادل (EV)که هر دوی آن ها از شاخص های رفاهی در سیستم مخارج خطیLES، می باشند.
3-2-2-3 شاخص های رفاهی در سیستم مخارج خطی
شاخص های گوناگونی برای اندازه گیری تغییرات رفاه مصرف کنندگان وجود دارد که از جمله این شاخص ها می توان به مازاد مصرف کننده(CS)، تغییرات جبرانی(CV)، تغییرات معادل(EV) معادل اشاره کرد. معیار تغییرات جبرانی نشان می دهد اگر سیاست افزایش(کاهش) قیمت اجرا شود باید چه قدر به (از) خانوارها پرداخت (گرفته) شود تا به سطح مطلوبیت قبل از تغییر قیمت دست یابند.
معیار تغییرات معادل نشان می دهد اگر سیاست افزایش (کاهش) قیمت اجرا نشود چه قدر باید از (به) خانوارها گرفته(داده) شود تا به مطلوبیت ثانویه ی بعد از تغییر قیمت دست یابند. یعنی این معیار، میزان پولی را نشان می دهد که باید از خانوارها گرفته شود تا سیاست افزایش قیمت اجرا نشود و خانوارها به سطح مطلوبیتی برسند که اگر سیاست اجرا می شد به آن می رسیدند.
برای به دست آوردن شاخص های رفاهی می توان از معادله زیر استفاده نمود:
3- 1
اگر و باشد، بنابراین:
3- 2
تابع مطلوبیت غیرمستقیم از جاگذاری در تابع مطلوبیت به صورت معادله ی زیر به دست می آید:
3- 3
چنان چه از تبدیل یکنواخت استفاده شود، تابع مطلوبیت غیرمستقیم به صورت زیر نوشته می شود:
3- 4
چنان چه و باشد ، تابع به صورت زیر تعریف خواهد شد:
3- 5

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~