سیستم معادلات همزمان

سیستم معادلات همزمان

سیستم معادلات همزمان

مخارج انجام شده روی سبد کالای i ام است، که مجموع آن ها مخارج کل یا درآمد را نشان می دهد. (گودرزی فراهانی، عبدلی؛ 1391)
شاخص قیمت گروه های کالایی ( ): بیانگر میزان افزایش قیمت گروه های کالایی نسبت به سال پایه بر مبنای سال پایه 1390 (شاخص 100) می باشد.
مخارج کل یا درآمد ( ): بیانگر مجموع مخارج انجام شده روی تمام سبد کالاها می باشد. با توجه اینکه چسبندگی مصرف و مخارج مصرفی در شوک های وارده بر اقتصاد نسبت به درآمد بسیار باثبات تر است (گودرزی، عبدلی؛ 1391)، و نیز فرض حداکثر سازی مطلوبیت و مماس شدن منحنی بی تفاوتی در این حالت بر خط بودجه می توان فرض کرد:
4- 2
4-2-2 مدل سیستم تقاضای تقریباً ایده آل
سهم گروه کالای k ام در دهک i ام در زمان t () : بیانگر نسبت سهم مخارج هر گروه از سبد کالاها در مجموع مخارج دهک های مختلف درآمدی ( هزینه ای ) در زمانt می باشد.
شاخص قیمت گروه های کالایی ( ): بیانگر میزان افزایش قیمت گروه های کالایی در سال t نسبت به سال پایه بر مبنای سال پایه 1390 (شاخص 100) می باشد.
متوسط درآمد دهک i ام در زمانt (): بیانگر مجموع مخارج انجام شده روی تمام سبد کالاها در سال t در دهک های مختلف درآمدی ( هزینه ای ) می باشد.
شاخص قیمت استون در دهک i ام در زمانt (): با توجه به شاخص قیمت P در معادله فوق بر حسب ضرایب غیرخطی بوده و بنابراین برآورد ضرایب، مستلزم استفاده از روش های غیرخطی است. از این رو می توان با استفاده از شاخص استون -که گزینه پیشنهادی دیتون و مولبائر بوده(انصاری؛1391)- به عنوان جانشینی برای شاخص قیمت P مدل را با استفاده از روش های خطی برآورد نمود (داوودی، سالم؛ 1385). شاخص « استون » به صورت زیر تعریف می شود:
4- 3
4-3 معرفی مدل نهایی
در این بخش هم به معرفی مدل نهایی تعیین حداقل معاش ، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل(AIDS)، مدل نهایی برآورد کشش های قیمتی و درآمدی در مدل AIDS و همچنین معیارهای تغییر جبرانی و تغییر معادل با استفاده از مدل AIDS پرداخته می شود.
4-3-1تعیین حداقل معیشت
بعد از برآورد ضرایب میل نهایی به خرج کردن کالاها (از طریق تابع انگل) از طریق سیستم معادلات همزمان و روش SUR می توان حداقل مصرف ها را به ازای مقادیر β به صورت زیر به دست آورد. سپس با استفاده از معادلات زیر که از تابع استون گری استخراج شده است، معادله تقاضا برای هر سبد کالایی و در نهایت با بردار قیمتی آن سبد کالایی، مخارج مصرفی آن سبد به دست می آید:
4- 4
4- 5
4- 6
4- 7
4- 8
از این طریق مقادیر C به دست می آید که همان حداقل معیشت ها برای هر گروه سبد کالایی است. اگر این مقادیر برای گروه هایی مثبت باشد، نشان دهنده ضروری بودن کالاست و اگر برای گروهی منفی باشد، نشان دهنده لوکس بودن آن گروه کالایی است( گودرزی فراهانی، عبدلی؛1391).
4-3-2 تابع تقاضای نهایی برق به وسیله سیستم تقاضای تقریباً ایده آل
الگوی مناسب سهم مخارج خانوارها برای سه گروه کالایی یعنی؛ برق، مسکن و سایر کالاها و خدمات بر اساس فرم تابعی AIDS با تعاریفی که از متغیرهای مورد استفاده ارائه شد به صورت زیر می باشد:
4- 9
که i مبین دهک های درآمدی، t نشان دهنده زمان و k گویای گروه های کالایی است. همچنین نشان دهنده اثر مربوط به هر دهک، اثرات زمانی و جز اخلال می باشد.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~