شاخص‌های برازش مدل

-7-3طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق :
پس از استخراج داده های جمع آوری شده و طبقه بندی آنها به توصیف جامعه از طریق محاسبه ی پارامترهای آماری مربوطه نظیر میانگین، انحراف معیار پرداخته و آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چند متغیره و آزمون P_Value برای آزمون هر فرضیه وP برای معناداری مدل انجام خواهد شد. برای انجام آزمون ها ی فوق از نرم افزارهای SPSS/18 , Amos 18 استفاده می شود.
3-8- خلاصه فصل :
در فصل حاضر به بیان روش تحقیق، سؤالات تحقیق، جامعه آماری، تعداد نمونه آماری، ابزار جمع آوری داده ها، روایی و پایایی داده های آماری، ابزار جمع آوری داده ها و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات پرداخته شد.
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها
و آزمون فرضیه ها

4-1-مقدمه :
برای آزمون فرضیههایی که در فصل اول مطرح گردید، به جمعآوری داده ها از طریق پرسشنامه اقدام شد. در این فصل، دادههای به دستآمده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در این راستا، به منظور ارائه گزارش های توصیفی و بررسی پایایی متغیرها از نرم افزار «SPSS» و برای بررسی روایی پرسشنامه و آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار «AMOS» استفاده شد تا مشخص شود که آیا نتایج به دست آمده با آنچه که از فرضیه های تحقیق انتظار می رفت منطبق می باشد یا خیر. در این فصل، ابتدا به بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق پرداخته می شود و سپس، مراحل تحلیل استنباطی داده ها ذکر می گردد.
تحلیل داده ها شامل عملیات متعددی است، اما اکثر اوقات برای تحلیل آنها سه گام اساسی برداشته می شود که عبارتند از: آماده سازی داده ها، تحلیل روابط بین متغیرها، و مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایج مورد انتظار. در ادامه، هریک از این سه گام به صورت مختصر مورد بررسی قرار میگیرند:
آماده سازی داده ها: آماده سازی داده ها به معنای دسته بندی و یا گروهبندی آنها درقالب مقوله های فرعی یا بیان آنها با یک متغیر مناسب جدید است.
تحلیل روابط بین متغیرها: متغیرهایی که باید روابط بین آنها را تحلیل کرد آنهایی هستند که درصورت فرضیه های تحقیق بیان شده اند.
مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایج موردانتظار و تفسیر انحرافها: در مرحله ساختن مدل مفهومی، هر فرضیه بیانگر روابطی است که محقق بنا را بر درستی آنها گذاشته است و مشاهدات تحقیق در پی تأیید آن هستند. با مقایسه نتایج عملیات پیشین و نتایجی که از فرضیه انتظار می رود، میتوان به نتیجهگیری پرداخت.
4-2-بررسی روایی و پایایی پرسشنامه :
در این قسمت، به نتایج بررسی های انجام شده توسط نرم افزارهای آماریAMOS و SPSS به منظور تأیید روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق پرداخته می شود.
4-2-1- نتایج بررسی روایی:
قبل از ارزیابی مدل مفهومی تحقیق، لازم است معناداری بارهای عاملی سازه های مختلف پرسشنامه و ابعاد آنها در پیش بینی گویه های مربوطه بررسی شود تا از برازندگی مدل های اندازه گیری و قابل قبول بودن شاخص های آنها در اندازه گیری سازه ها اطمینان حاصل شود. این امر با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار AMOS به انجام رسید. در ابتدا، هریک از مدل های اندازه گیری به طور جداگانه بررسی شدند و سپس، مدل اندازه گیری کلی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در مدل تحلیل عاملی برازش یافته مرحله اول، تنها بار عاملی گویه شماره 12 مربوط به مؤلفه «همدلی» از متغیر کیفیت خدمات آموزشی، در سطح اطمینان 95/0 معنا دار نبود و از تجزیه وتحلیل (من جمله محاسبه ضریب پایایی آلفا) کنار گذاشته شد. این گویه در جدول زیر به صورت هاشورخورده نشان داده شده است. مبنای معناداری گویه ها این بود که سطح معناداری برای آنها زیر 05/0 باشد. نتایج تحلیل عاملی مرحله دوم نیز نشان داد که بار عاملی متغیرها در پیش بینی تمامی ابعاد در سطح اطمینان 95/0 دارای تفاوت معنا دار با صفر است. بنابراین، هیچ یک از ابعاد متغیرهای 2گانه تحقیق از فرآیند تجزیه وتحلیل کنار گذاشته نشدند. لذا، درنهایت 49 گویه از پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی روایی متغیرهای تحقیق درقالب تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم برای گویه ها و ابعاد متغیرها در جدول شماره ی 1.4 و 2.4 ارائه شده است. همچنین، شاخص های برازش مدل تأییدی به همراه مقادیر مطلوب آنها در جدول شماره 3.4 ارائه شده است. این شاخص ها نشان از برازش مطلوب مدل های اندازه گیری داشته و معنا داری بارشدن هر متغیر مشاهده شده به متغیر مکنون مربوطه مورد تأیید قرار گرفت.
جدول 1.4. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول برای گویه های پرسشنامه
متغیر مؤلفه گویه بار عاملی سطح معناداری متغیر مؤلفه گویه بار عاملی سطح معناداری
کیفیت خدمات آموزشی فیزیکی 1 494/0 000/0 سرمایه اجتماعی شناختی 28 527/0 001/0
2 516/0 000/0
29 785/0 000/0
3 575/0 000/0