شاخص‌های برازش

شاخص کای اسکوئر یکی از شاخص های مطلق است و به خودی خود چندان قابل تفسیر نیست. اما می توان گفت هرچه مقدار کای اسکوئر مدل به درجه آزادی مدل نزدیکتر باشد، مدل برازش یافته رضایت بخش تر و بهتر است. چنانچه سطح معناداری بزرگ تر از 05/0 باشد، به این معنی است که مدل نظری با داده ها برازش دارد. اما مقدار کای اسکوئر نسبت به حجم نمونه حساس است و ممکن است در تحقیقاتی با نمونه کوچکتر از 100 و بزرگتر از 200 (من جمله این تحقیق) برآورد مناسبی از برازش مدل ارائه ندهد. لذا شاخص کای اسکوئر بهنجار ملاک عمل قرار می گیرد.
یکی از شاخص های عمومی، شاخص کای اسکوئر بهنجار یا نسبی است که از تقسیم کای اسکوئر به درجه آزادی مدل محاسبه می شود و اغلب مقادیر بین 1 تا 3 را برای این شاخص قابل قبول می دانند. همان طور که در جدول مشاهده می شود این مقدار برای مدل مورد نظر 961/0 است که مقداری بسیار مناسب و قابل قبول است.
شاخص GFI یکی از شاخص های تطبیقی است که مقدار بیش تر از 8/0 برای این مقدار نشان از برازش خوب مدل توسط داده ها است. مقدار این شاخص برای مدل برازش یافته 98/0 است که نشان از برازش خوب مدل دارد.
ماتریس باقیمانده یکی از ماتریس های معمولی است که هم می تواند برای ارزیابی برازش کلی (مدل ساختاری) و هم برای برازش جزئی (پارامترهای تعریف شده بین دو متغیر) مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده یا RMR برای مدل ساختاری تحقیق 011/0 است که مقدار بسیار مناسبی به حساب می آید.
شاخص برازش تطبیقی یا CFI یکی از شاخص های تطبیقی است که مقادیر مطلوب آن مانند شاخص GFI است.. مقدار CFI برای مدل مذکور 00/1 است و باتوجه به اینکه از 90/0 بزرگتر میباشد می توان گفت که برازش مدل به داده ها مناسب است، یا به عبارت دیگر مدل برارزش یافته از مدل استقلال فاصله گرفته و به مدل اشباع نزدیک شده است.
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا RMSEA نیز همانند شاخص RMR برمبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد. مدل های قابل قبول دارای مقدار 09/0 یا کوچک تر برای این شاخص هستند. برازش مدل هایی که دارای مقادیر بزرگتر از 10/0 هستند ضعیف برآورد می شود. مقدار این شاخص برای مدل برازش یافته 000/0 است که بیانگر قابل قبول بودن مدل می باشد. باتوجه به مطالب بالا و شاخص های برازش می توان نتیجه گرفت که مدل ساختاری برازش یافته، مدلی قابل قبول است و می توان با استناد به روابط درون مدل و مقادیر ضریب مسیر بین متغیرهای پنهان به آزمون فرضیه ها پرداخت. برای آزمون فرضیه از مقایسه سطح معناداری متناظر آنها با سطح معناداری آزمون استفاده می شود، به این معنا که شرط معنادار بودن یک رابطه این است که سطح معناداری گزارش شده برای آن کوچکتر از 05/0 باشد.
4-5-3-آزمون فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی: اثر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی، مثبت و معنادار است.
همان طور که در جدول 11.4 مشاهده می شود، برای اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی، ضریب اثر 85/0 برآورد شده است. باتوجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر با 000/0 بوده و از سطح معناداری آزمون یعنی 05/0 کم تر است، می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح اطمینان 95/0 معنا دار می باشد؛ یعنی اثر افزاینده سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی مؤسسات آموزش عالی از لحاظ آماری معنادار است.
جدول 11.4. خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی
فرضیه رابطه ضریب رگرسیونی سطح معناداری نتیجه آزمون
1 سرمایه اجتماعی ← کیفیت خدمات آموزشی 85/0 000/0 تأیید فرضیه
فرضیه فرعی 1: اثر مؤلفه شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی، مثبت و معنادار است.
ضریب رگرسیونی اثر مؤلفه شناختی بر کیفیت کیفیت خدمات آموزشی 42/0 برآورد شده است (جدول 12.4). باتوجه به اینکه سطح معناداری برای این رابطه 006/0 می باشد، می توان نتیجه گرفت که اثر مؤلفه شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی در سطح اطمینان 95/0 معنادار است.
جدول 12.4. خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه رابطه ضریب رگرسیونی سطح معناداری نتیجه آزمون
1-1 مؤلفه شناختی ← کیفیت خدمات آموزشی 42/0 006/0 تأیید فرضیه
فرضیه فرعی 2: اثر مؤلفه ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی، مثبت و معنادار است.
براساس اطلاعات جدول 13.4 مشخص است که ضریب اثر مؤلفه ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی 69/0 است. و باتوجه به اینکه سطح معناداری این رابطه 000/0 برآورد شده و از سطح معناداری 05/0 کوچکتر است، می توان نتیجه گرفت که این مسیر در سطح اطمینان 95/0 معنادار است؛ یعنی اثر افزاینده مؤلفه ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی به لحاظ آماری معنادار می باشد.
جدول 13.4. خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه رابطه ضریب رگرسیونی سطح معناداری نتیجه آزمون
2-1 مؤلفه ساختاری ← کیفیت خدمات آموزشی 69/0 000/0 تأیید فرضیه
فرضیه فرعی 3: اثر مؤلفه رابطه ای بر کیفیت خدمات آموزشی، مثبت و معنادار است.
همان طور که در جدول 14.4 مشاهده می شود، برای اثر مؤلفه رابطه ای بر کیفیت خدمات آموزشی، ضریب اثر 26/0 برآورد شده است. باتوجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر با 015/0 بوده و از سطح معناداری آزمون یعنی 05/0 کم تر است، می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح اطمینان 95/0 معنا دار می باشد؛ یعنی اثر افزاینده مؤلفه رابطه ای سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی مؤسسات آموزش عالی نیز از نظر آماری معنادار می باشد.
جدول 14.4. خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم