شایستگی های اساسی، ارتباطات بین فردی، جهانی شدن اقتصاد

در گزارش سال 2002 براسلاوسکی از امریکای لاتین به برخی از تغییراتی که جهانی شدن اقتصاد بر روی نیروی کار و اشتغال در حال وقوع ایجاد کرده است، اشاره ای شده است:
کاهش فرصت های شغلی به دلیل پیشرفت در تکنولوژی و مکانیکی شدن برخی وظایف
ایجاد مشاغل جدید به دلیل توسعه تکنولوژی اطلاعاتی
افزایش استخدام غیررسمی به جهت نیاز مشاغل به مهارتهای جـدیـد و تمـایل افـراد بـرای کـسب فرصت های شغلی بهتر
تغییرات سریع در ویژگی های شغلی به خصوص با در نظر گرفتن مهارتهای خاص همچون ارتباطات و حل مساله
تغییر میزان کار و فعالیت به دلیل بین المللی شدن بازارکار
اهمیت یافتن کار تیمی در شرکت های تجاری
تمایل بسیاری از جوامع پیشرفته در مورد خصوصی سازی خدمات عمومی (نقل ازآتشک و نوروززاده، 1387).
در مجموع جهانی شدن در بعد اقتصادی در شرایط نوین به طرق مختلف بر ماهیت مهارتهای مورد نیاز بازار کار تاثیرگذار است. به گونه ای که اشتغال در بازار کــار جـهانـی مـهارتها و شـایستگی های ویژه ای را می طلبد.
2-5-1- بازارکار جهانی و شایستگی های نیروی کار
صاحبنظران مختلف شایستگی ها و مهارتهای مختلفی را برای اشتغال در بازار کار جهانی و موفق بودن در انجام وظایف شغلی مطرح می کنند که به نمونه ای از آنها اشاره می شود.
صالحی عمران(1386) مهارتهای چهارگانه ای را به عنوان مهارتهای اشتغال زا نام می برد که عبارتند از علم چگونگی یادگیری، ارتباطات، مهارت تیمی و مهارت حل مسئله
اسپنسر و اسپنسر(1993) شش گروه شایستگی را به شرح ذیل شناسایی کردند:
1)پیشرفت و عمل 2) کمک و خدمت رسانی 3) نفوذ 4) اداره کردن 5) شناخت 6) اثربخشی شخصیتی
رابینسون (2000) نیز مهارتهای آکادمیک پایه، مهارتهای تفکر برتر، کیفیات شخصی را به عنوان مهارتهای اشتغالزا در عصر جهانی شدن ذکر می کنند.
مهارت خواندن، نوشتن، علوم، ریاضیات، ارتباط شفاهی، گوش دادن جزء مهارتهای آکادمیک پایه و مهارت یادگیری، استـدلال، تـفکر خـلاقانه، تصمیم گیری و حل مساله جـزء مـهارتهای تـفکر برتـر محسوب می شود. کیفیات شخصی مواردی همچون داشتن اعتماد به نفس، کنترل خود، مسولیت داشتن، مهارتهای اجتماعی، انعطاف پذیری، دقیق و کارا، خود هدایت شونده، نگرش کاری مناسب، مـشـارکتهای گـروهی، خـود انـگیزنده و روحیه کار تیمی را شامل می شود.
هاست (1999)، پنج نوع صلاحیت: صلاحیت فنی، سروکار داشتن با ابهام و گوناگونی، پیوند با زمینه، پیدایی وپایداری، مدیریت انگیزش، عاطفه و آرزو و کار گزاری و مسولیت را به عنوان شایستگی های اساسی ذکر کرد.
لوری ومورنن (1999) مهارتهای ازقبیل سواد ومحاسبه، ارتباط، کارگروهی، مهارتهای درون شخصی و اطلاعات را به عنوان مهارتهای اشتغالزا معرفی کردند.
دانشگاه لیدز (2008) در انگلستان فهرست دیگری از مهارتها و شایستگی های مورد نیاز در بازار کار جهانی را ارائه نموده است که عبارتند از: ارتباطات بین فردی، ارتباطات نوشتاری، کار تیمـی، انـعطاف پذیری، حـل مساله، تصمیم گیری، مذاکره، رهبری،خلاقیت، آگاهی تجاری، توسعه حرفه ای، خود آگاهی (کرمی و دیگران، 1387).
اما یکی از جامع ترین فهرست مهارتهای مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار امروز توسط دپارتمان تعلیم و تربیت،علوم و آموزش(DEST)، اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا(ACCI) و شورا کسب و کار استرالیا(BCA) ارائه شده است. که در جدول ذیل آمده است.
جدول شماره 2-1- شایستگیهای مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار جهانی (نقل از کرمی و دیگران، 1387)
ابتکار
اتخاذ راه حلهای جدید
توسعه چشم انداز بلند مدت استراتژیک