شبکه جهانی اینترنت

دانلود پایان نامه

دوم؛ داده محتوا: هر نمادی از موضوعها، مفهومها یا دستورالعملها نظیر متن، صوت یا تصویر، چه به صورت درجریان یا ذخیره شده که به منظور برقراری ارتباط میان سیستمهای رایانهای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانهای به کارگرفتهشده و به وسیله سیستم رایانهای ایجادشود. سوم؛ داده حاصل از مبادله داده محتوا: هرگونه دادهای که توسط رایانهها در زنجیره ارتباطات تولید میشود تا ارتباطی را از مبدأ تا مقصد مسیریابی کند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت و نوع خدمات اصلی و نظایر آن خواهدبود.
در کنار داده، گاه واژه نرم افزار نیز بکاربردهمیشود که در برابر سخت افزار است. بزههای رایانهای تنها برضد نرم افزار ارتکاب مییابند و هر رفتاری که مغایر با سخت افزار رایانهای باشد مانند از بین بردن یا ربایش ظاهر رایانه، مشمول عنوانهای مجرمانه سنتی خواهدبود.(عالیپور، 1390، 37)
میتوان نتیجه گرفت؛ به هرگونه اطلاعاتی که از طریق دستگاه ورودی به درون رایانه وارد می شود تا عملیاتی روی آن به اجرا درآید “داده” گفته میشود و جمع آن دادهها است، به عبارت دیگر به اطلاعات خاصی که وارد رایانه می شوند تا پردازش روی آنها صورتگیرد داده اطلاق میشود.(شیرزاد، 1388، 79)
در کنار داده به دو واژه پرکاربرد دیگر نیز باید انگشت نهاد نخست اطلاعات و دوم محتوا: اطلاعات هرچیزی است که نشانگر آگاهی یا حقیقت است و به شیوه های گوناگون مانند دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کردن و حتی فکر کردن به دست می آید. برای شکل دهی اطلاعات، دادههای خام باید پردازش شوند تا به اطلاعات پرورش یافته تبدیلشوند.(عالیپور،1390، 38)
محتوا، اطلاعات عرضه شده از طریق رسانههایی چون اینترنت، تلوزیون و لوحهای فشرده به کاربران است. در واقع محتوای رایانهای هر نمادی از موضوعها، مفهومها یا دستورالعملها نظیر متن، صوت یا تصویر، چه به صورت در جریان یا ذخیره شده که به منظور برقراری ارتباط میان سیستم های رایانهای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانهای بهکارگرفتهشده و به وسیله سیستم رایانهای ایجاد شود.(عالیپور، 1390، 39) نتیجه این که محتوا، خود داده به شمار می رود اما بیشتر به صورت تصویر یا نوشته یا صوت حامل معنایی خاص است.
گفتار چهارم: مفهوم سیستم و شبکه
سیستم واژهای است که در بیشتر دانشها و نیز در بسیاری از امور و فعالیتهای اجرایی و اداری بر زبانها میافتد و برحسب جایگاه به کارگیریاش دارای معناهای ویژه مانند روش، چارچوب و هرچیز نظاممند است.(عالیپور، 1390، 32 )
یک سیستم سختافزاری متشکل از یک ریزپردازنده، تراشهها و مدارات مرتبط با آن، وسایل ورودی و خروجی، وسایل جانبی است. یک سیستم عامل متشکل از مجموعهای از برنامهها و فایل های دادهای یا یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی که برای پردازش انواع خاصی از اطلاعات مورد استفادهقرارمیگیرداست.(قلیزادهنوری، 1381، 717)
شبکه(network , net یا net works structur) به یکی از مفاهیم زیر بهکارمیرود:
1. یک نوع ساختار اطلاعات در بانکهای اطلاعاتی که در آن تمام رکوردهای اطلاعاتی با یکدیگر مرتبط میباشند.
2. شبکه کامپیوتری متشکل از چند کامپیوتر و پایانه مرتبط با یکدیگر.(بای و پورقهرمانی، 1388، 19)
یک شبکه میتواند بسیار کوچک مانند یک شبکه محلی و متشکل از چند کامپیوتر، چاپگر و… باشد و یا بسیار بزرگ و متشکل از تعداد کثیری کامپیوتر که در نقاط مختلف جغرافیایی پراکندهاند، باشد.
شبکه رایانهای انواعی دارد که عبارتنداز: شبکه حوزه شخصی، شبکه حوزه محلی، شبکه حوزه دانشگاهی، شبکه حوزه مادر شهری، شبکه حوزه گسترده و شبکه حوزه جهانی.
این شبکهها به ترتیب با توجه به اندازه و چگونگی رایانهها پیشرفت داشته و خودبخود زمینهساز تراکنش اطلاعات از رهگذر شبکه اینترنت شدند. شبکه اینترنت نیز خود بر سه گونه است: میان شبکه، فراشبکه و جهان شبکه(اینترنت). بنابراین دیدهمیشود که ستون اینترنت، شبکه است و بدون پیوند چندین رایانه به همدیگر نمیتوان از شبکه جهانی سخن گفت.(عالیپور، 1390، 36)
چنین نتیجه می شود که شبکه تعدادی رایانه و وسایل مربوط به آن است که با تسهیلات ارتباطی به هم متصل هستند و این ارتباط و اتصال یا به صورت دائمی است یا موقت. اتصال دائمی مانند اتصال با کابل و موقتی مثلا اتصال با خطوط تلفن است.
گفتار پنجم: مفهوم اینترنت
شبکه بینالمللی یا اینترنت، نام مجموعهای از منابع اطلاعاتی جهانی است که در سطح دنیا گستردهاست. گستردگی این مجموعه به حدی است که میتوان گفت هیچ انسانی نمیتواند به تنهایی تمامی اینترنت یا حتی بخشی از آن را بشناسد.(باستانی، 1390، 32)
سرمنشأ اینترنت به سال 1970 و گردهمایی شبکههای کامپیوتری (محلی-داخلی) بازمیگردد. در ابتدا نام این شبکه که تحت نظر وزارت دفاع آمریکا قرار داشت Arpanet بود. Arpanet درطول زمان دچار تغییرات بسیار شدهاست و در حال حاضر این شبکه، اسکلت اصلی شبکه جهانی اینترنت را تشکیلمیدهد.(دزیانی، 1378، 122) اینترنت را نمی توان تنها یک شبکه کامپیوتری یا مجموعه ای از شبکه های کامپیوتری متصل به هم تلقی نمود. در واقع به اینترنت باید به عنوان منبع عظیمی از اطلاعات قابل استفاده نگاه شود .(باستانی، 1390، 32)
اینترنت در ذات خود چیزی بیش از یک رسانه جمعی نیست. رسانه ای که با ایجاد یک چهارراه وسیع اطلاعاتی توانسته است افراد، گروه ها، سازمان ها و … را به سهولت در سراسر جهان با یکدیگر مرتبط کند. شاید یکی از خصوصیات بارز اینترنت، پتانسیل آن برای تعاملی بودن باشد. دیگر خصوصیات اینترنت اینست که تا حد قابل ملاحظه ای بر مشارکت اختیاری و آزادانه افراد عادی در تولید و توزیع اطلاعات اتکا دارد، بدین معنی که هر کاربر اینترنتی به طور بالقوه قادر به ایجاد پیام و ارسال آن برای شمار فراوانی از افراد دیگر است، در حالی که در رسانه های جمعی دیگر همچون روزنامه، تلویزیون، رادیو و … تنها یک گروه مشخص از افراد در تعیین و گزینش اطلاعات ایفای نقش می کند. از این دید، اینترنت بیش از هر رسانه دیگری یک رسانه جمعی به شمار می رود زیرا هر کاربر نه فقط دریافت کننده اطلاعات است بلکه خود می تواند منبع اطلاعاتی نیز باشد. ویژگی دیگر اینترنت این است که فضای آن اساساً فضایی گفتمانی متشکل از گفتمان های مختلف است. شبکه های اینترنتی که فضای سایبر را تشکیل می دهند میلیون ها تن را به هم ربط می دهند که در حقیقت گفتمانی جهانی را شکل می دهند. (پیشگامی فرد و همکاران، 1389، 196)
شبکه اینترنت به عنوان رسانه ارتباطی بسیار ارزان در می آید. همچنین اینترنت رسانه ارتباطی بسیار سریعی است که پیام ها را در نقطه ای از جهان و در عرض چند ثانیه یا حداکثر یک یا دو دقیقه ارسال می کند .(لاودن، 1380، 140)
اینترنت یک پدیده مولتی مدیا یا همان رسانه چند کاره بوده و به کارگیری نرم افزارهای خاص به استفاده کنندگان از آن امکان می دهد تا به طور همزمان از تصویر، صدا و نوشتار استفاده کنند. علاوه بر آن، اینترنت بر خلاف سایر رسانه ها یک رسانه تعاملی و دو طرفه بوده و از این نظر تفاوت اساسی با رسانه های پیش از خود دارد. با توجه به این موضوع، اینترنت برای انتقال هر نوع پیامی مناسب است. به ویژه آن که کنترل آن توسط دولت ها دشوار بوده و می تواند مورد استفاده همه اقشار و گروه ها با هر طرز فکر و جهان بینی واقع شود .(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، 1388، 100)

مطلب مشابه :  مسئولیت بین المللی دولت