شبکه روابط اجتماعی

فرهنگ اسلامی و بهره وری
برای بهبود بهره وری، گام اول واردکردن مفهوم بهره وری در فرهنگ جامعه است. فرهنگ بهره وری دارای سه ویژگی بینش، دانش و کوشش می باشد. منظور از بینش، باور و اعتقاد در کار است. اگر شخص نسبت به کاری که انجام می دهد از انگیزه بسیار قوی برخوردار باشد، از انجام آن کار و پیشرفت حاصل احساس لذت و شادی می کند، تنها اعتقاد و باور نسبت به اهداف کار کافی به نظر نمی رسد بلکه باید شیوه های انجام را نیز خوب بداند، ناآگاهانه برای انجام کاری قدم برندارد. بنابراین یک نکته مهم توجه به فرهنگ و سنت های خودمان است و با توجه به اینکه فرهنگ ما ایرانیان، فرهنگ غنی اسلامی می باشد اگر به فرهنگ خود که همان اسلام است بیش از این توجه داشته باشیم بهره وری به مراتب بیش تر از این خواهیم داشت. چون در فرهنگ اسلامی، عواملی که موجب کاهش بهره وری می شوند. مورد نکوهش قرارگرفته است. عواملی از قبیل بیکاری، اسراف، اتلاف وقت و … در مقابل عواملی که منجر به افزایش بهره وری می شوند عواملی از قبیل تقوی، پرهیزکاری در کار، قناعت در مصرف منابع، دقت در صحت انجام وظیفه، استفاده مناسب از زمان و… موردتقدیر و تشویق قرارگرفته است. در بیان جایگاه بهره وری در فرهنگ غنی اسلامی فرمایشاتی از بزرگان دین می آوریم. پیامبر گرامی (ص) می فرمایند: من استوی یوماه فهو مغبون( هر کس دو روزش یکسان باشد زیان دیده است. همچنین ایشان می فرمایند: هر کس کار می کند، باید آن را خوب انجام دهد. بنابراین بهره وری در فرهنگ ما ریشه دارد. از طرفی در فرهنگ ما عنایت کافی به نوگرایی و نوجویی و نوآوری شده است.( بیک زاده ، 1376)
راه کارهای صیانت از فرهنگ اسلامی
مبارزه مستقیم( جهاد): این راه کار که از فروع و ضروریات دین است و جایگاه بلندی در بین احکام اجتماعی دارد، از عمده ترین شیوه های برائت از بیگانگان در جهت حفظ و گسترش فرهنگ اسلامی به شمار می رود. شکل ابتدایی آن مشروط به حضور پیشوای معصوم(ع) و بسط و ید اوست. خداوند درباره مشرکان مکه می فرماید:« فاذا انسلخ الاشهر الحرام فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتو الزکاه فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم»
تحریم های اجتماعی – سیاسی: اسلام با تحدید روابط اجتماعی و سیاسی پیروان خود با بیگانگان، از یک سو؛ بر آن است با منزوی کردن مشرکان و کافران، زمینه گرایش و هدایت آنان را فراهم سازد و از سوی دیگر، با پیش گیری از نفوذ آن ها و فرهنگ جاهلی در جامعه، هویت فرهنگی مسلمانان را حفظ کند.
تحریم فرهنگی: از منظر اسلام، جامعه در سلامت و آلودگی فکری و رفتاری افراد بسیار مؤثر است. برای همین ، از یک سو با سازوکارهای گوناگونی همچون تبلیغ، ترویج و تعمیق باورها، اندیشه ها، ارزش ها، و هنجارهای اسلامی و اصل امر به معرف بر آن است که آن ها را تبدیل به فرهنگ عمومی کرده و با اصلاح ناهنجاری های فکری و رفتاری با سالم سازی فرهنگی بپردازد و از سوی دیگر، با ارائه راه کارهای مناسبی همچون تحریم محصولات فرهنگ غیردینی، نفی نمادهای کفر آلود، تحریم تشابه فرهنگی به بیگانگان و ” نهی از منکر” به مبارزه بافرهنگ جاهلی و درنتیجه، اصلاح مداوم افراد و نهادهای اجتماعی همت گمارد تا فضای فرهنگی جامعه به عناصر غیرتوحیدی آلوده نشود.
مقاومت فرهنگی: پای بندی اسلام به باورهای اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی، ناگزیر یک سلسله ناملایمات، محدودیت ها و محرومیت های ظاهری به دنبال دارد. اسلام مقاومت در برابر این امور و دیگر فشارهای اجتماعی برای صیانت از فرهنگ اسلامی و عدم پذیرش فرهنگ جاهلی را از مصادیق بارز ” صبر در طاعت” و ” جهاد فی سبیل الله” می داند و از مسلمانان می خواهد هر گز به دلایلی همچون حاکمیت فرهنگ جاهلی بر جامعه و پیروی اکثریت از آن، اندک بودن رهروان طریق هدایت و وجود فشارهای گوناگون اجتماعی، دست از باورها و ارزش های خود برنداشته، به رنگ جامعه درنیایند؛ چراکه پس از هدایت سبیل و تبیین رشد از غی حجت بر همه تمام است و باید برای حفظ باورها و ارزش ها توحیدی پایداری کرد( اسدی، 1383)
نقش باور داشت آموزه مهدویت در احیای فرهنگ اسلامی
تقویت بعد فرجام گرایانه و آرمان گرایی
الگوبرداری از تمدن مهدوی و سامان دهی و شبیه سازی رویکردها
آموزه مهدویت و ایجاد هویت غایی برای تحولات سیاسی و اجتماعی
آموزه مهدویت و بسیج اراده های عمومی و ایجاد نوعی انتظار فعال
آموزه مهدویت و معنا بخشی به حیات جمعی در تاریخ( واسعی و عرفان، 1393)
بخش چهارم: عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ اسلامی
تعهد کاری
تعهد کاری به سازمان، نه به حرفه بلکه به خودکار مربوط است. کسانی که متقبل کاری می شوند احساسی قوی از وظیفه نسبت به کار خوددارند و ارزش درونی برای کار قائل می شوند که یک علاقه اصلی در زندگی است(فراهانی، 1389). همچنین می توان گفت تعهد کاری عبارت است از احساس مسئولیت و علاقه نسبت به انجام کار با تمایل عاطفی مثبت در جهت احترام به حقوق دیگران. برای مثال اگر کارمندی حاضر باشد بخشی از کارهای اداره را در منزل انجام دهد تا کار مراجعان با سرعت رفع شود دارای تعهد کاری است. (علمی و همکاران ، 1386)
تعهد سازمانی بدان معنی است که فرد سازمان را معرف خود بداند( رابینز، 1384) ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد، اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شود که آن ها را مجموعه ای از تعهدات
در نظر گرفت، با اعتقاد او کارکنان می توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزش های گروه های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. بنابراین، در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست، بلکه توجه به کانون های تعهد نیز الزامی است. ریچرز کانون های تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان و درنهایت تعهد به خود را می داند و معتقد است که کارکنان می توانند به این کانون ها، با توجه به درجه انطباق اهداف و ارزش هایشان با آن ها طور متفاوتی متعهد شوند( شیان چنچ و همکاران،2009)
مورگان، ژالتمن و دشیانده(1992) تعهد را به عنوان تمایل به حفظ رابطه تعریف می کنند و کالاگاهان (1995) نیز اعتقاد دارد که تعهد عاملی است که باعث می گردد که هر دو طرف به روشی یکسان و متخذ برای دستیابی به هدف موردنظر حرکت کنند، تعهد ساختار مهمی در جهت رابطه بلندمدت است و باور دارند که ادامه یافتن رابطه با شریک در صورت تضمین حداکثر تلاش ها در حفظ آن صورت می پذیرد، همچنین بایست متقاعد شد که تلاش ها در بلندمدت و محوری کردن رابطه، ارزنده است (هانت و مورگان،1994)
انواع تعهد کاری در دیدگاه چلبی با توجه به نظام های چهارگانه پارسونز
ازنظر چلبی در تعهد کار( همانند هر نوع تعهد اجتماعی دیگر) گونه ای هم ذات پنداری و تمایل عاطفی مثبت به نوعی دیگر در قالب قواعد اخلاقی- اجتماعی پذیرفته شده درباره کار است که بر اساس این تعریف چهار نوع تعهد کار در قالب نظام چهارگانه پارسونز قابل تشخیص است(چلبی، 1386). این چهار نوع عبارت اند از:
تعهد رابطه ای: در سطح خرد و آنی مطرح می شود و عبارت از احساس مسئولیت کاری شخص در روابط اجتماعی مستمر او با ” دیگران انضمامی” در کار روزمره است درواقع ” اجتماع شخصی” یا شبکه روابط اجتماعی فرد در حوزه کاربر کیفیت کار، رضایت کار و تعهد کار او تأثیر می گذارند. تعهد رابطه ای، نوعی احساس تعلق و وظیفه به دیگران مهم و وفاداری نسبی به ارزش ها، انتظارات و هدف های آن است. تعهد رابطه ای در کار تابع چگالی روابط اظهاری فرد به دیگران، به ویژه همکاران و قدمت این روابط است. ماهیت تعهد رابطه ای، خاص گراست، حال آنکه ماهیت تعهد کاری که پایه سایر تعهدات در کار را تشکیل می دهد، عام گراست.) علمی و همکاران ، 1386)