شبکه های اجتماعی مجازی

دانلود پایان نامه

پاسخ به بحران در فیس بوک : مطالعه موردی اعتراض به انتخابات ایران و زمین لرزه 2010 شیلی
کالاهان(2010)
1
شبکه های اجتماعی مجازی / گفتمان عمومی
شبکه های اجتماعی مجازی بعنوان فضای عمومی جدید : فیس بوک و پتانسیل توانمند سازی افکار عمومی به گفتمان عمومی : مطالعه موردی کمپین 2008 اوباما
سموتس(2010)
2
رسانه های اجتماعی / آزادی بیان
شبکه های اجتماعی آنلاین / سرمایه اجتماعی برون گروهی
مای اسپیس، فیس بوک و استحکام پیوندهای اینترنتی : شبکه های اجتماعی آنلاین و سرمایه اجتماعی برون گروهی
ادکینز(2009)
3
3-2 مبانی نظری :
این تحقیق مشتمل بر دو بخش است. بخش اول به انتخابات بعنوان یک امر سیاسی یا به عبارت دیگر به متغیر مستقل این پژوهش اختصاص دارد. در بخش دوم به سرمایه اجتماعی درون وبرون گروهی در فضای مجازی بعنوان متغیر وابسته این پژوهش پرداخته می شود.
الگو ها و ساختار های رفتار اجتماعی مردم در میان ملل گوناگون، در شرایط و مقاطع مختلف، تغییر می کنند و هر رفتار ویژه با توجه به معیار ها و عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و حتی اقتصادی در دوره زمانی خاصی متجلی می شود. مجموعه رفتارهای سیاسی مردم، بخش مهمی از زندگی فردی و اجتماعی آنان را تشکیل می دهد و رفتار انتخاباتی، یکی از بارزترین جلوه ها ی رفتار سیاسی مردم در میان همه جوامع و ملتهاست.
شکل گیری رفتار انتخاباتی مردم در هر دوره از انتخابات، از یک سو تحت تاثیر فعالیتهای ترویجی (و از جمله انتخابات) و از دیگر سو متاثر از عوامل و متغیر های دیگری همچون شاخصهای فرهنگی ، جمعیت شناختی، اقتصادی، همچنین ماهیت و دامنه آرزوها و خواسته های رای دهندگان و هویت دینی و ملی آنان است.
مشارکت انتخاباتی به مثابه یکی از انواع مهم مشارکت سیاسی ، جایگاه ویژه ای در مباحث جامعه شناسی سیاسی به طور عام، و جامعه شناسی انتخابات به طور خاص دارد. در این میان تحلیل رفتار انتخاباتی یکی از کارویژه های اساسی جامعه شناسی سیاسی انتخابات است که صاحب نظران و پژوهشگران با مطالعه انتخابات گوناگون به خصوص در جوامع غربی ، توانسته اند الگوها و نظریه های متعددی در تحلیل رفتار انتخاباتی در حوزه های جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روانشناسی سیاسی به دست آورند.
از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی رفتار انتخاباتی ناشی از عضویت و تعاملات گروهی و ساختی و تاثیر شرایط اجتماعی بر کارکرد های متعین قدرت است و الگوهای آن از این زوایه تبیین می شود . بر پایه نگاه جامعه شناختی به رفتار سیاسی می توان آن را از زاویه روابط حزبی مشارکت و نگرش جمعی و رابطه یابی طبقه و پایگاه اجتماعی با دولت و قدرت سیاسی دنبال کرد.
از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، همچنین متغیر هایی از قبیل سن، جنس، محیط خانوادگی، گروه همسالان، طبقه ، نژاد، قومیت، ملیت، تبلیغات، شرایط تاریخی، فرهنگی، جمعیتی و شرایط اکولوژیک جامعه بر رفتار انتخاباتی تاثیر گذارند در واقع مطالعه این متغیر ها در قالب ساخت های اجتماعی است که معرف انگیزش های اجتماعی رای دهندگان در جهت گیری های سیاسی و بروز رفتار انتخاباتی آنان می شود(دارابی،2:1388).
رفتار انتخاباتی از دیدگاه اقتصاد سیاسی، مبتنی بر الگوهای عقلانی رفتاری و عمل انتخاب سیاسی، و تابع آزادی اراده و اختیار انسانی است. از این دیدگاه رای دهندگان غالبا به طرح ها عقاید و برنامه های نامزدها و احزاب توجه دارند وبه شکلی معقول دست به انتخاب زده و برنامه هایی را انتخاب می کنند که بیشترین منافع را برایشان در بر داشته باشد یعنی رفتار انتخاباتی با محاسبه عقلانی سود و زیان (هزینه و فایده) صورت می گیرد و رای دهنده در صورت احساس زیان یا ضرر در انتخاب معامله سیاسی خود را فسخ می کند. و با احساس مطلوب نبودن منتخب یا منتخبان خود، برای دور بعدی آنان را بر نمی گزیند(همان:3).
از دیدگاه روان شناسی اجتماعی رفتار انتخاباتی پدیده ای روانشناختی – اجتماعی است که حکایتگر نوعی عمل سیاسی است . اصولا این رفتار خاستگاه خانوادگی دارد و به صورت ارثی از فردی به فردی و نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود.

مطلب مشابه :  رفتار کارکنان