شرکت‌های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

+
جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی طبق صورت جریان وجوه نقد
=
جریان نقدی عملیاتی مورد نظر در این تحقیق
UCFO خالص جریان نقد عملیاتی غیر منتظره بر مبنای مدل گشت تصادفی(یعنی تغییر سالانه در جریان نقد عملیاتی) است که با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام هم مقیاس شده است.
تمام متغیرهای دیگر نیز با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام هم مقیاس شده است. مابقی متغیرها مانند قبل هستند.
در این مدل، معناداری ضرائبc2 تا c5 از طریق آزمون t و معنی داری همزمان متغیرهای c4 وc5 از طریق برازش رگرسیون کاهش یافته آزمون می شود. عبارتc1CFO + c4CFO × IOS بیانگر ضریب واکنش جریان نقد عملیات (CRC) خواهد بود که با رتبه بندی داده ها بر حسب متغیر فرصت های سرمایه گذاری در دهک های مختلف، روند آن تعیین و معناداری تفاوت آن میان دهک های اول و آخر از طریق آزمون مقایسه میانگین(t-test) تعیین می شود.
3-4-4. آزمون فرضیه چهارم
برای آزمون فرضیه چهارم از مدل (4) به صورت زیر استفاده شد:
Rit = γ0 + γ 1 CFOit + γ 2 ACCit + γ 3 IOS + γ 4 ACCit × IOS+ γ 5 β +γ
که در آن:
ACC اقلام تعهدی می باشد: تفاوت بین سود قبل از اقلام غیرمترقبه و جریان وجه نقد عملیاتی دوره جاری، هم مقیاس شده از طریق ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (MVE) در ابتدای دوره؛ که در آن ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره از طریق حاصلضرب تعداد سهام عادی در قیمت هر سهم شرکت در پایان آخرین روز کاری سال گذشته به دست می آید.
در این مدل هم مشابه موارد قبلی، معناداری ضرائب γ3 و γ4 از طریق آزمون t آزمون می شود. عبارت γ2 ACCi + γ4 ACC × IOS بیانگر ضریب واکنش اقلام تعهدی(ARC) خواهد بود که با رتبه بندی داده ها بر حسب متغیر فرصت های سرمایه گذاری در دهک های مختلف، روند آن تعیین و معناداری تفاوت آن میان دهک های اول و آخر از طریق آزمون مقایسه میانگین(t-test) تعیین می شود.
3-5. قلمرو تحقیق
این تحقیق از نظر قلمرو موضوعی، جزء تحقیقات حسابداری ارتباط ارزشی؛ از نظر قلمرو زمانی، قلمر تحقیق از سال 1383 تا سال 1388 و از نظر قلمرو مکانی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
3-6. جامعه آماری و نمونه گیری
در این تحقیق، جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جانشین جامعه آماری پیش گفته مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری با توجه به ملاحظات زیر محدود می شود:
پایان سال مالی شرکت، 29/12/ باشد. این محدودیت به منظور قابلیت مقایسه اقلام جامعه و نیز دوره ی زمانی انباشته منظور شده است؛
توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را در طی این مدت تغییر نداده باشند؛
شرکت مربوطه، از شرکت های فعال در گروه واسطه گری مالی و سرمایه گذاری نباشد(به منظور تشابه نوع اقلام و طبقه بندی آنها در صورت های مالی)؛
از آنجائیکه در تحقیق حاضر، سال های 1383 تا 1388 مورد مطالعه قرار می گیرند؛ تا قبل از 1383 در بورس تهران پذیرفته شده باشد؛ و
اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق، درباره ی آن در دسترس باشد.
اندازه نمونه پس از گذر از شرایط انتخاب نمونه، به 82 شرکت رسید که داده های مربوط به سال های 1383 الی 1388 برای این شرکت ها جمع آوری گردید. البته باید اشاره کرد که در برخی از سال ها برخی از اطلاعات این شرکت ها در دسترس نبوده است و یا به دلیل نرمال نبودن توزیع کل داده ها از نمونه حذف شده اند. فهرست شرکت های شامل در نمونه در پیوست الف آمده است.
3-7. جمع آوری و نحوه پردازش داده ها

مطلب مشابه :  اعتماد ، انتظارات،