شرکت های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

آیا ساختار اعضای هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟
سوالات فرعی:
آیا نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟
آیا نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟
آیا نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟
3-3) چگونگی تدوین فرضیهها
در این تحقیق ابتدا عقیدهی خود را بر مبنای تئوریهای موجود، بصورت فرضیه هایی طرح کردهایم و در مراحل بعدی این فرضیه ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دادهایم، تا صحت و سقم آنها معلوم گردد.
با توجه به مبانی نظری، این تحقیق دارای سه فرضیه به شرح زیر است:
1- نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.
2- نسبت تغییرات هیأت مدیره بر سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.
3- نقش دو گانه هیأت مدیره بر سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.
3-4) روش تحقیق
تحقیق حاضر درصدد بررسی این سوال است: آیا می توان با استفاده از خصوصیات ساختار هیأت مدیره شرکت ها احتمال وجود سیاست متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را پیش بینی کرد؟ بنابراین، تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی-همبستگی است. با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته)است.
3-5) جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونهها
جامعه آماری این تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1386 تا 1389 (دوره چهارساله) است. از این جامعه شرکتها با توجه به شرایط زیر انتخاب شدند:
شرکت تا قبل از شروع سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و تا پایان سال1389 نیز از بورس خارج نشده باشد.
سود قطعی شرکت در سال ها ی 1386 لغایت 1389 مشخص باشد.
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
طی سال های مالی مذکور تغییر سال مالی نداده باشند.
اطلاعات مدیریتی و مالی مورد نیاز آن ها (بخصوص یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی) در دسترس باشد.
برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس شامل بانکها و مؤسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکت ها ی هلدینگ، بانکها و لیزینگها) که افشاهای مالی و ساختارهای حاکمیت شرکتی در آن ها متفاوتند، جزو جامعه آماری قرار نمی گیرند.
با توجه به محدودیت های اعمال شده، تعداد 97 شرکت انتخاب شدند که اطلاعات این شرکت ها از سازمان بورساوراق بهادارتهران، سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای دناسهم، صحرا و تدبیر پرداز جمع آوری شده است.
3-6) دادههای مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجله های تخصصی فارسی و لاتین جمع آوری شد سپس داده های تحقیق از طریق جمع آوری دادههای شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی حسابرسیشده، گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع، گزارش فعالیت شرکت، ماهنامه بورس اوراق بهاردار و با استفاده از نرم افزارهای دنا سهم ، صحرا و تدبیرپرداز انجام شد.

مطلب مشابه :  روزنامه نگاران