شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه
در این بخش از تحقیق، محقق باید با توجه به تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه های تحقیق، یافته های اصلی تحقیق را گزارش نماید و علاوه بر این با توجه به یافته های حاصل از آزمون سوال های تحقیق، پیشنهادهایی را در راستای عملی شدن نتایج تحقیق ارائه نماید.
در این فصل به بیان خلاصهای از فصل های گذشته و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته خواهد شد و ضمن بیان محدودیتهای تحقیق و با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد هایی برای محققین آینده که علاقهمند به تحقیق در این زمینه هستند، ارائه می گردد.
5-2) یافتههای تحقیق
برای آزمون فرضیه های یک تا سه، از آنالیز رگرسیون خطی لجستیک و در سطح خطای پنج درصد استفاده می کنیم. در این تحقیق مدل رگرسیون خطی لجستیک برای پیش بینی احتمال سیاست متهورانه مالیاتی مالیات از روی تمامی متغیرهای مستقل (نقش دوگانه مدیرعامل، نسبت اعضای موظف هیأت مدیره، نسبت تغییرات هیأت مدیره) به روش پیشرو و براساس آمارهی والد استفاده شده است و پس از مراحلی مشخص شد، مدل نهایی در سطح خطای پنج درصد معنادار است. ضریب تعیین کاکسل و اسنل برای ارزیابی دقت معادله رگرسیونی در مدل نهایی 88.7 % است. که نتایج مدل به شرح هر فرضیه آمده است.
5-3) بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده، نشان دهنده این است که ساختار هیأت مدیره تاثیر معناداری بر اتخاذ سیاست های متهوارنه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس دارد. از آنجاییکه در این تحقیق تاثیر ساختار هیأت مدیره را با در نظر گرفتن سه ویژگی نسبت هیأت مدیره موظف، نسبت تغییرات هیأت مدیره، نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی می سنجیم لذا سه فرضیه وجود دارد. در زیر نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی و خارجی مورد مقایسه قرار گرفت.
فرضیه اول بیانگر این بود که نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر دال بر تأیید این فرضیه و وجود رابطه معنادار و مثبت بین متغیر مستقل نسبت اعضای موظف هیأت مدیره و متغیر وابسته سیاست متهورانه مالیاتی میباشد. به عبارتی با افزایش نسبت هیأت مدیره موظف شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی افزایش خواهد یافت و بعبارتی هرچه استقلال اعضای هیأت مدیره با افزایش اعضای موظف بیشتر گردد بدنبال آن از نظارت و کنترل نیز کاسته و بر اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی افزوده می شود.
نتایج این فرضیه با تحقیق لنیس و ریچاردسون(2011) مطابقت دارد اما با تحقیق نیگ و لنگ(1999) ، آدرال(2006) و کاجول و ساندی(2008) مطابقت ندارد.
فرضیه دوم بیانگر این بود که نسبت تغییرات هیأت مدیره بر سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد. نتایج به دست آمده دال بر این است که نسبت تغییرات هیأت مدیره تاثیری بر سیاست متهورانه مالیاتی شرکت ها ندارد و ارتباط معناداری بین متغیرهای این فرضیه وجود ندارد. این فرضیه مورد تأیید قرار نمی گیرد.
نتایج این فرضیه با تحقیق کاجول و ساندی (2008)، نیگ لنگ (1999) ، آدرال (2006) و عباسزاده و منظر زاده (1388) مطابقت ندارد.
فرضیه سوم بیانگر این بود که نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر دال بر تأیید این فرضیه و وجود رابطه معنادار و مثبت بین متغیر مستقل که نقش دوگانه مدیرعامل و متغیر وابسته سیاست متهورانه مالیاتی می باشد. به عبارتی در شرکت هایی که مدیر عامل شرکت، نقش ریاست هیأت مدیره را نیز تواما بر عهده دارد، اتخاذ سیاست های متهوارنه مالیات بیشتر صورت می گیرد و باعث ایجاد انگیزه بیشتری برای تصمیمات متهورانه مالیاتی وجود دارد. این نتیجه شاید به این دلیل باشد که در این شرایط مدیران برای عدم شفافیت اطلاعات مالی و مالیاتی و اعمال سیاست های متهوارنه مالیاتی دست بازتری خواهند داشت. نتایج این فرضیه با تحقیق حساس یگانه و باغومیان(1385)، فریزر، لینک و مایر(2008) و چن ، چنگ و شاولین(2010) مطابقت دارد و با تحقیق احمدا و ساندا(2008) مطابقت ندارد.
5-4) محدودیت های تحقیق
در هنگام انجام هر تحقیق، محدودیت هایی نیز بر سر راه محقق قرار می گیرد که تحقیق حاضر نیز از آن مستثنی نیست. عمده ترین محدودیتهای تحقیق حاضر در ذیل آورده شده:
عدم دسترسی دقیق به وضعیت مالیاتی شرکت ها و عدم افشای کامل اطلاعات مالیاتی و اعمال سیاست های متهوارنه مالیاتی توسط شرکت ها .
2- این تحقیق بر اساس اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها انجام شده است؛ بنابراین، بدیهی است که نتایج آن تحت تأثیر صحت اطلاعات موجود در صورتهای مالی قرار گیرد.
5-5) کاربردهای نتایج و استفاده کنندگان آن
الف) کاربردهای نتایج
بر اساس یافتههای تحقیق حاضر، ساختار هیأت مدیره (نسبت اعضای موظف هیأت مدیره و نقش دوگانه هیأت مدیره ) به طور جداگانه تاثیر و نقش مثبتی بر اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی میگذارند، بنابراین پیشنهاد میشود:
مکانیزه کردن و سراسری شدن سیستم مالیاتی کشور، تا به واسطه یکپارچگی این سیستم توسط مراجع ذیصلاح سازمان امور مالیاتی کشور از اعمال سیاست های متهورانه و دستکاری سود مشمول مالیات شرکتها جلوگیری به عمل آورد و نظارت کامل صورت گیرید.
دولت و قانونگذاران با شناخت دلایل و ابزار سیاست های متهورانه مالیاتی؛ در تلاش برای وضوح هرچه بیشتر قوانین و مقررات مالیاتی ، نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و همچنین بالابردن سطح آگاهی و فرهنگ افراد جامعه در پرداخت مالیات، گامی موثر در جهت اخذ مالیات مقرر فراهم آورند.

مطلب مشابه :  مسئولیت اجتماعی سازمان