شمای کلی رقابت استعماری

شمای کلی رقابت استعماری

شمای کلی رقابت استعماری

قدرت یک امپراتوری به صورت مجموع قدرت کشور استعمارگر و درصدی از قدرت کل مستعمرات آن، مطابق رابطه (5-10) است.

(‏510)
که در آن هزینه کل امپراتوری nام و عددی مثبت است که معمولاً بین صفر و یک و نزدیک به صفر انتخاب می شود. مقادیر کوچک ، سبب می شود که قدرت یک امپراتوری، تقریباً برابر با قدرت کشور استعمارگر شود و افزایش سبب افزایش تأثیر میزان قدرت مستعمرات یک امپراتوری در تعیین قدرت آن شود. به هر حال مقدار پیشنهاد شده است [57].
رقابت استعماری
در جریان رقابت استعماری، هر امپراتوری که قدرت رقابت خود را از دست داده و نتواند بر قدرت خود بیفزاید، به صورت تدریجی حذف خواهد شد. به بیان دیگر به مرور زمان، امپراتوری های قوی تر، مستعمرات امپراتوری های ضعیف را تحت سلطه خود درآورده و بر قدرت خویش میافزایند. مدل سازی این واقعه بدین صورت است که یک یا چند تا از ضعیف ترین مستعمرات ضعیف ترین امپراتوری را انتخاب و به منظور تصاحب مستعمرات مذکور، رقابتی را میان کلیه امپراتوری ها ایجاد می کنیم. این مستعمرات، لزوماً به قوی ترین امپراتوری تعلق نداشته بلکه امپراتوری های قوی تر، احتمال تصاحب بیشتری دارند. در شکل (5-6) شمای کلی رقابت استعماری نشان داده شده است. در این شکل امپراتوری شماره 1 ضعیف ترین امپراتوری است و ضعیف ترین مستعمره آن در معرض رقابت استعماری قرار گرفته و امپراتوری های 2 تا N برای تصاحب آن با هم رقابت می کنند.
شکل ‏56 شمای کلی رقابت استعماری
به منظور مدل سازی رقابت میان امپراتوری ها با هدف تصاحب این مستعمرات، ابتدا از روی هزینه کل هر امپراتوری، هزینه کل نرمال شده آن امپراتوری را محاسبه میشود [57].
(‏511)
در این رابطه ، هزینه کل امپراتوری n ام و هزینه کل نرمال شده آن امپراتوری است. در حقیقت معادل هزینه کل یک امپراتوری و معادل قدرت کل آن امپراتوری می باشند. احتمال تصاحب مستعمرات توسط هر امپراتوری با استفاده از معادله (5-12) محاسبه میشود.
(‏512)
حال مستعمرات مذکور به صورت تصادفی، ولی با احتمال وابسته به احتمال تصاحب هر امپراتوری، بین امپراتوری ها تقسیم میشوند. برای این منظور ابتدا بردارp از روی مقادیر احتمال هر امپراتوری، با استفاده از معادله (5-13) محاسبه میشود.
(‏513)
بردار P دارای سایز 1*Nimp است. سپس بردار تصادفی R، هم سایز با بردار P تشکیل میگردد. آرایه های این بردار، اعدادی تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه [1و0] هستند.
(‏514)
(‏515)
و بردار D به صورت معادله (5-16) خواهد بود.
(‏516)
مستعمرات مذکور به امپراتوری ای تعلق میگیرد که اندیس مربوط به آن در بردار D بزرگ تر از بقیه باشد. بنابراین امپراتوری ای که دارای احتمال تصاحب بزرگ تری باشد، با احتمال بیشتری اندیس مربوط به آن در بردار D، بیشترین مقدار را خواهد داشت [57].
سقوط امپراتوری های ضعیف
در جریان رقابت استعماری، امپراتوری های ضعیف به تدریج سقوط کرده و مستعمراتشان تحت سلطه امپراتوری های قوی تر قرار میگیرد.یک امپراتوری زمانی حذف می شود که تمامی مستعمرات خود را از دست داده باشد. به عنوان مثال شکل (5-7) نشان میدهد که امپراتوری شماره 4 به علت از دست دادن کلیه مستعمراتش، دیگر قدرتی برای رقابت نداشته و حذف میگردد.
شکل ‏57- سقوط امپراتوری ضعیف؛ امپراتوری شماره 4

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~