دانلود پایان نامه ارشد شناسائی نیاز عامل اصلی در طراحی و بکارگیری فناوری در شهرداری  -تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات

در این مرحله است که نگرشی صحیح بالاخص برای کشورهائی که در این مسیر در حال حرکت میباشند بسیار ضروری و

عنوان پایان نامه :

تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان

دارای اهمیت است. در اینجا سوالی که به ذهن خطور میکند آن است که چگونه ساختار مدیریت شهری بطور کل و شهرداری بطور خاص را دراین مسیر، میتوان بطور صحیح منتقل و پس از انتقال، ساختار موجود را بر وضعیت مطلوب منطبق و پس از انطباق بطور کامل و با برنامه مشخص هدایت نمود.

اگر قراراست، شهروند یک نوع خدمت را تقاضا کند و مراکز خدمات شهری نیز فقط یک محصول را تولید کنند، آیا ایجاد یک فضای مجازی برای بهره مندی آسان و سریع برای شهروندان مقرون به صرفه میباشد!؟ (زیاری، 1393: 22)

گستردگی ریسک و افزایش جمعیت و نیازهای متفاوت ، تنوع خدمات را موجب میشود و زمینه را برای حضور و بروز فعالیت و تغییر روشها فراهم می آورد.

امروزه هرگاه بنگاه اقتصادی و یا در سطح بالاتر سازمان، نیازهای مشتری یا مشترکین خود را بداند،  انتظارات وی و نیازهای او را شناسائی کند و سطح رضایتمندی  را در نظر بگیرد در آنصورت توسط کارشناسان و خبرگان خود، میتواند اقدام به طراحی خدمت بنماید.

با توجه به وجود مطالعات صورت گرفته، لازم است که ویژگی کالا یا خدمت مورد نظر، متناسب با ابعاد مختلف نیاز و انتظارات شهروندان، تعریف و طراحی شود که از این نکته میتوان بعنوان پایه و اساس طراحی سیستمIT  در  هر سازمان بالاخص مدیریت شهری یاد نمود.

اگر در تعریف این ابزارهای خدماتی و راهبردهای اقتصادی، انطباق، بخوبی صورت نپذیرد، براحتی می توان نتیجه عمل که همان نارضایتی شهروندان، پس از دریافت و استفاده از کالا یا خدمت مورد نظر میباشد را پیش بینی نمود، شرایط رقابتی حاکم بر بازار و فضای اقتصادی حاکم، موجبات تزلزل و بی ثباتی را برای سازمان به ارمغان می آورد، چرا که الگوهای اجرائی از جایگاه مطل وبی برخوردار نبوده است، در این جاست که بدون در نظر گرفتن ابعاد گسترده و مطالعات بازار دقیق از نیارمندیها وانتظارات مشتریان ، مدیریت نمیتواند از جایگاه خوب و ایده ال برخوردار باشد. (سعیدی، 1382: 78)

در مدیریت شهری نیز در صورت عدم انطباق بین نیاز ها و خدمات ارائه شده مدیرمرکز خدماتی یا شهرداران نمیتوانند از جایگاه مطلوب در بین شهروندان برخوردار باشند .

نکته مهمی که شاید  در این مرحله براحتی نمی توان از آن گذشت، آن است که شهروند در صورت رضایتمندی از نوع خدماتی که به او ارائه شده و تسهیلاتی که در ارائه کالا و تحویل برای او صورت پذیرفته است، خود تبدیل به یک رسانه بدون هزینه جهت انعکاس مدیریت کارا و تبلیغات کاری میگردد. (سعیدی، 1382: 79)

توجه به این مطلب زمانی بیشتر ملاحظه میگردد که در اکثر موارد اینگونه پیامها تاثیری بیش از تبلیغات دیگر را دارا میباشد و شاید امروزه تمامی برنامه هایی را که در جهت ارتباط بین مشتریان به منظور جذب و فعال کردن آنان در سرلوحه برنامه های کاری با صنعت و از طرق مختلف و با استفاده از تکنولوژی روز و بکار گیری فناوری اطلاعات طراحی و بنحو صحیح مدیریت میشود در جهت نیل به اهداف مذکور میباشد. و سامانه مدیریت شهری 137بعنوان نمونه اجرائی این طرح در صورت اجرای دقیق و کسب رضایمندی شهروندان میتواند در این خصوص، مطرح شود. (سعیدی، 1382: 79)