پایان نامه ارشد: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری

موانع و مشکلات تجاری سازی:

سلطانی(1391) در مقاله ای تحت عنوان تجاری سازی؛ عاملی مؤثر در رشد بنگاه های دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملی به اهمیت تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان می پردازد . همچنین در ادامه به عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی و ریسک ها و مشکلات تجاری سازی فناوری و طبقه بندی انواع تجاری سازی فناوری اشاره می کند.

بندریان(43:1388) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که: امروزه موانع متعددی همچون موانع سیاسی، حقوقی، اقتصادی، ساختاری، سازمانی، ارتباطی، زیست محیطی، عدم درک بازار سد راه تجاری سازی شده اند. با توجه به اینکه در فرآیند تجاری سازی هیچ الگویی قطعی ای وجود ندارد، فرآیند تجاری سازی فناوری های جدید فرآیندی دشوار، پیچیده ، نامنظم و تصادفی است و برای هر فناوری جدید دارای مشکلات و ویژگی های خاص خود است.

طباطباییان و دیگران(1386) در پژوهشی تحت عنوان تعیین چالشهای موجود فراروی تجاری سازی فناوری های نو ظهور در ایران ،این موضوع را بررسی می کنند و در ابتدا با تعریف گوناگونی از تجاری سازی، به عوامل اصلی تجاری سازی می پردازند سپس در ادامه به چالش های تجاری سازی فناوری در ایران اشاره می کنند.

فکور(64:1385) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که عدم وجود قوانین و مقررات مورد نیاز فعالیت های تجاری سازی و انتقال تکنولوژی در بخش دانشگاهی،خصوصاً درارتباط با حقوق مالکیت فکری حاصل از بخش دانشگاهی کشور، عدم تامین مالی مورد نیاز جهت فعالیت های تجاری سازی در بخش دانشگاهی کشور، عدم حمایت از تاسیس و تقویت نهادهای انتقال فناوری در بخش دانشگاهی از مشکلات تجاری سازی می باشند.

موسایی و دیگران(45:1387) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که کم رنگ بودن مشارکت محققان درایجاد ارتباط با بازار و محیط تولید، فرآیند دشوار تجاری سازی، زمان بر و هزینه بر بودن تجاری سازی از موانع تجاری سازی می باشند.

مقیمی و دیگران(118:1389) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که موانع تجاری سازی از لحاظ عوامل سازمان عبارتند از: محدودیت مالی وناکارآمدی بوروکراسی، عدم وجود راهبردهای سازمانی تجاری سازی، عدم تعادل با تیم های پژوهش، عدم تولید انبوه محصول در مراکز هسته ای، عدم ارزیابی دستاوردهای پژوهشی و انجام اصلاحات و بهینه سازی محصولات.

رادفر و دیگران(36:1388) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که مشکلات تجاری سازی را، کم رنگ بودن مشارکت محققان درایجاد ارتباط بازار و محیط تولید، هزینه بر و زمان بر بودن فرآیند تجاری سازی، حمایت نکردن مدیران رده بالا و بی توجهی مدیران، سیاست های مالکیت فکری پیچیده و متناقض، نامشخص بودن بازارهای هدف، فناوری متغیر و دور از دسترس، نیاز تعامل بین محققان و مجریان، فقدان انگیزه بری محققان، عدم وجود مدیریت تجاری در شرکت ها، می توان عنوان کرد.

قورچیان و شریعتی(58،2009) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که: تامین اعتبار و هزینه های مورد نیاز یکی از ارکان مهم و تعیین کننده در بخش پژوهش است. سهم بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی، معیار اصلی تقسیم کشورها از نظر پیشرفت تلقی می شود. علاوه بر افزایش سهم بودجه تحقیقاتی کشور اقداماتی چون اختیارعمل در هزینه کرد بودجه های تحقیقاتی، لغو قوانین و مقررات مالیاتی در جهت حمایت مالی بیشتر از تحقیقات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تحقیقات، باید در بعد اقتصادی پژوهش مورد توجه قرار گیرد.

دکتر و دیگران(155:2007) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که: انتظارات متفاوت مالی، مشکلات ارتباطی، نیاز به حمایت های فنی، تفاوت های فرهنگی میان دانشگاه و صنعت، تامین مالی برای توسعه بیشتر، فقدان کارآفرینی در دانشگاه ها از موانع تجاری سازی هستند.

اسلتر و مور(27:2006) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که: فرآیند تجاری سازی مستلزم وجود عوامل متعدد از قبیل چارچوب فکری قدرتمند، خلاقیت، مهارت،آگاهی و پشتکار زیاد در سطح سازمانی است. برای پیشرفت دادن و تجاری ابداعات، واحدهای اقتصادی در قدم اول نیازمند داشتن تصور و اندیشه و پیشرفت ابداعات هستند.

سون و مون(887:2005) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که: سیاست های فکری پیچیده و متناقض، مشخص نبودن نیازهای بازار، فناوری متغیر، نیاز به تعامل میان محققان و مجریان، فقدان انگیزه برای محققان، وظایف متعدد محققان از موانع تجاری سازی هستند.

پلوا(2005) در پژوهش خود بیان می کند که: توسعه فناوری،تولید دانش، انتشارات، اعطای حق امتیاز، موضوعات مربوط به منابع انسانی،کسب سود،کسب بودجه برای پژوهش های آتی، دستیابی به بودجه های دولتی، تحقیقات بنیادی ، تحقیقات کاربردی و کاربردی کردن دانش را می توان از موانع تجاری سازی دانست.

با توجه به تحقیقات مختلفی که محققان انجام داده اند و تعدادی از آنها قبلاً ذکر گردید، به دلایل بسیاری راه کارهایی که برای انتقال دستاوردهای علمی و به کارگیری آنها در تصمیم گیری به کار رفته اند توفیق چندانی نداشته اند. فهرست بعضی از مهمترین مشکلات تجاری سازی که قابل توجه هستند به شرح زیر است:

 

2- 2-6-1  پیشرفت سریع فناوری:

تغییر تحولات شدید در تکنولوژی باعث نیاز روز افزون به تغییر و تحول محصولات شده است. حفظ تکنولوژی قدیم به مدت طولانی و عدم سرمایه گذاری برای جایگرین کردن تکنولوژی جدید باعث عقب ماندن از دنیای نوین و تکنولوژی می گردد که همین امر باعث عدم پیشرفت در امر تجاری سازی است.

امروزه به دلیل پیشرفت سریع و روز افزون علم،تکنولوژی چنان در حال پیشرفت،گسترش و تنوع است که اگر سازمانی نتواند خود را با چنین سرعتی هماهنگ سازد محکوم به شکست است. یکی از راه کارهایی که می توان از این امر تا حدودی جلوگیری نمود جایگزین کردن تکنولوژی جدید و مناسب، با تکنولوژی های قبلی است.

2- 2-6-2  تغییر سلایق مشتری:

با توجه به سیر سریع تغییرات تکنولوژی، سلایق مشتریان نیز روز به روز تغییر می یابد و اگر مراحل ورود به بازار طولانی باشد ممکن است این عامل روی فرآیند تجاری سازی محصول تاثیر سویی داشته باشد و تجاری سازی را دچار مشکل نماید. برای جلوگیری از این امر باید مرحله ورود به بازار را به کمترین زمان ممکن رساند و قبل از نفوذ به بازار دائماً بازخورد سلیقه مشتری را در مراحل طراحی و بازاریابی لحاظ کرد.

2- 2-6-3  عوامل فردی:

با توجه به اینکه تجاری سازی به وسیله عوامل انسانی صورت می گیرد، عوامل فردی یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت یا عدم پیشرفت در این امر به شمار می رود.

در بین عوامل فردی، محققان به عامل تجربه فردی اشاره می کنند(Feldman&Etal,2000). مسلماً هرچقدر تجربه کارکنان و محققان در امر تجاری سازی بیشتر باشد، این امر با سهولت بیشتری امکان پذیر است. عمان و دیگران در پژوهشی عوامل فردی اثرگذار بر تجاری سازی تحقیقات را عواملی شامل انگیزش، سرمایه فردی، تجربه قبلی، و کارآفرینی بیان می کنند(Ummun& Etal,2008:468).

ویژگی های شخصیتی و همچنین میل به کسب ثروت و دریافت پاداش به عنوان عوامل انگیزشی فردی طرح می شوند (Shane,2004).

2- 2-6-4 کمبود اطلاعات:

کمبود اطلاعات یکی از مسائل و مشکلات عمده در تجاری سازی است.بدون وجود اطلاعات درست نمی توان تصمیمات درستی اتخاذ کرد و مسلماً تصمیمات نادرست نتیجه ای به جز شکست در پی نخواهد داشت . می توان با ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین استفاده از قابلیت فناوری اطلاعات و همچنین روابط قوی و مستمر اعضای مدیران با سازمان ها این مشکل را تا حدودی مرتفع کرد.