شورای همکاری خلیج فارس

شورای همکاری خلیج فارس

شورای همکاری خلیج فارس

-1-6-1متغیر مستقل: تحولات منطقهای 2014-2010.
1- 6-2- متغیر وابسته: روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس.
1-6-3- شاخصهای متغیر مستقل: تحولات بحرین، تحولات مصر، تحولات لیبی، تحولات سوریه، تحولات یمن، مسألهی هستهای ایران و اعمال تحریمها علیه ایران.
1-6-4- شاخصهای متغیر وابسته: روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس( مراودات دیپلماتیک و سفرهای سیاسی)، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس( واردات و صادرات ایران با هر کدام ازکشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تراز تجاری آن ها و نمودار صادرات و واردات آن ها و کمیسیون های تجاری آن ها قبل و بعد از بیداری اسلامی).
1-7- مفاهیم پژوهش
1-7-1- بیداری اسلامی
این بیداری یا یقظه یا احیا و رستاخیز که امروز در آن به سر می بریم، بیداری عقل و فکر و عاطفه و قلب و اراده و عزم است و بیداری عمل و دعوت است. بیداری اسلامی ویژگی جهانی بودن دارد یعنی محصور به کشوری خاص نیست و در تمام کشورهای اسلامی و حتی در میان اقلیتهای مسلمان کشور های غربی شاهد مظاهر بیداری اسلامی هستیم تا جایی که این بیداری اسلامی به عمق سرزمین های اشغالی فلسطین 1948 که برخی فکر میکردند مردم آن جامعه در اسرائیل هضم شدهاند نیز رسوخ کرده است. وقتی سخن از بیداری اسلامی معاصر گفته میشود از یک پدیده دفعی که بدون پیشینه و به یکباره ظهور کرده باشد نیست بلکه بیداری امروز محصول تلاشهای فراوان گذشتگان و در واقع امتداد جنبشهای اسلامی و احیا گری و مکاتب فکری و عملی اسلامی است که در این جهت شکل گرفتند و برخی پایان یافتند و برخی همچنان موجود هستند( القرضاوی، 1998: 7 ).
1-7-2- بهار عربی
در نامگذاری تحولات خاورمیانه گروهی از عنوان بهار عربی یاد میکنند که باید گفت: اولاً لفظ بهار از طرف عربها استفاده نشده است، این اصطلاح از کشورهای اروپای شرقی بوده که جزو محور شوروی بودند و از نظر اروپاییها، انقلابهای مخملی که در این کشورها اتفاق افتاد در واقع بهار این کشورها می باشد چون وقتی این کشورها در چارچوب شوروی بودند ظلم و استبداد و زمستان بر این کشورها حاکم بود و بعد از آن بهار و آزادی در این کشورها به وجود آمد و آن ها خودشان اصطلاح بهار را انتخاب کردند. همانطور که میبینیم برای عربها هم همان اصطلاح را بکار بردند. البته این تحولات در زمستان در کشورهای عربی اتفاق افتاد و حتی از لحاظ فصلی هم در بهار نبود و از طرفی هم در هیچ کدام از کشورها اوضاع بهتر نشد و به عبارتی برای این کشورها بهار نشد( صدقیان: 1393).
1-7-3- واگرایی
واگرایی به عدم ترغیب واحدهای سیاسی به همکاری و اشتراک مساعی در عرصهی سیاست بین المللی گفته میشود که موجب دوری آنها از یکدیگر و فراهم آوردن زمینههای بحران و جنگ می گردد. در واگرایی متغیرهای گوناگونی وجود دارد که عبارتند از: عوامل انسانی و روانی، اجتماعی، واحدهای سیاسی نظام بینالمللی و متغیرهای اجتماعی بینالمللی(علی بابایی، 1383: 356).
1-7-4- روابط دیپلماتیک
روابطی که بین دولت ها پس از شناسایی یکدیگر و توافق در برقراری روابط، با اعزام نمایندگان ایجاد می شود. به بیان دیگر، روابط دیپلماتیک شامل کلیه ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که بین دو یا چند دولت از طریق نمایندگی های دیپلماتیک دولت ها صورت می گیرد(آقا بخشی، 1386).
1-7-5- امنیتی شدن
تحولات پس از جنگ جهانی دوم و سپس جنگ سرد، باعث شدند تا نوعی از مفهوم امنیت که به مراتب مشخص تر از صرف هر تهدید یا چالشی باشد، شکل بگیرد؛ چرا که تهدیدات و آسیب پذیرها می توانند در زمینه های بسیار متفاوتی، هم از نظر نظامی و یا غیر نظامی تبلور یابند. لذا توجه به این نکته باعث شد نظریه پردازان این نسل از جمله واور و بوزان به طرح امنیتی شدن در قالب مکتب کپنهاک در موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و نظامی بپردازند. در تئوری امنیتی شدن، کنش زبانی موفقیت آمیز از طریق درک بین الأذهانی در درون یک جامعه سیاسی شکل می گیرد و بر اساس آن نحوه رفتار در برابر تهدید موجود و اعمال اقدامات فوری و استثنایی برای برخورد با تهدید مطرح شده دنبال می شود. لذا مفهوم امنیتی شدن صرفاً شروع به انتقال ایده جدید به درون یک تئوری امنیتی جامع تر می کند(رستمی، رهنورد، 1388: 95).
1-8- روش شناسی
1-8-1- روش گردآوری دادهها: استفاده از منابع کتابخانهای و کتابها، مقالات، منابع اینترنتی و سایت های معتبر خبری و علمی و همچنین مصاحبه حضوری میباشد.
1-8-2- نوع روش تحقیق: توصیفی- تحلیلی.
1-9- مشکلات پژوهش
از اصلیترین تنگناهایی که این پژوهش با آن رو به رو بود، کم بودن منابع و کتب در رابطه با این موضوع بود و این به دلیل جدید بودن و تازه بودن وقایع میباشد و همچنین اینکه هنوز روند تحولات و وقایع کم و بیش ادامه دارد و روزانه اخبار و اطلاعات جدید تری به دست میآید و این روند نتیجهگیری پژوهش را دشوارتر میکند. مشکل دیگر نامگذاریهای متعدد این وقایع در منابع میباشد که هر کدام از دیدگاه و منظر عنوان خاصی که بر روی تحولات میگذارند به تحلیل وقایع و تحولات اتفاق افتاده می پردازند. با این وجود در پژوهش حاضر علاوه بر استفاده از مقالات فارسی و لاتین و کتب و سایت های مختلف و مصاحبه سعی شده با دیدگاه کلیتری به تحولات نگاه شود.
1-10- سازماندهی پژوهش
پژوهش حاضر از پنج فصل تشکیل شده است:

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~