شکاف در پیام ارسالی به بازار، اهداف آموزشعالی در ایران، فرآیند یا عرضه محور

دانلود پایان نامه

2-9- اهداف آموزشعالی در ایران …………………………………………………………………………………………………………. …………. 38
2-10- مفهوم کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
2- 11- مفهوم کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………………………………… 42
2- 11- 1- بی نهایت بزرگ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 2-11-2- محصول محور ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-11-3- فرآیند یا عرضه محور ……………………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-11-4- مشتری محور …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-11-5- ارزش محور ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-12- اهمیت کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-13- ماهیت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-13-1- عوامل درون سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-14-2- عوامل محیطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2- 15- مفهوم کیفیت در آموزشعالی ………………………………………………………………………………………………………………… 46
2- 16 -اهمیت و ضرورت کیفیت در آموزشعالی…………………………………………………………………………………………………. 50
2- 17- مفهوم کیفیتآموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………… 51
2-18- خصوصیات کیفیت آموزشهایدانشگاهی …………………………………………………………………………………………………. 52
2-19-ویژگیهای مشخص/متمایز خدمات ………………………………………………………………………………………………………….. 55
2-20- تعریف کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-21-جنبه های کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-22-کیفیت خدمات آموزش عالی ……………………………………………………………………………………………………………………… 58
2-23-مدیریت شکافهای کیفیت در مدل سروکوال ……………………………………………………………………………………………… 59
2-23-1-شکاف1: شکاف ادراکی مدیریت …………………………………………………………………………………………………………….. 59
2-23-2-شکاف2: شکاف مشخصات و ویژگیهای کیفیت خدمت…………………………………………………………………………. 60
2-23-3-شکاف3: شکاف ارائه خدمات ………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-23-4-شکاف4: شکاف در پیام ارسالی به بازار………………………………………………………………………………………………… 63

مطلب مشابه :  رفتارهای شهروندی سازمانی