شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات، جمع آوری اطلاعات، نیاز به پیشرفت

شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات، جمع آوری اطلاعات، نیاز به پیشرفت

شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات، جمع آوری اطلاعات، نیاز به پیشرفت

= میانگین کلی
با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده، حجم نمونه با این فرمول به این صورت محاسبه می شود.
رقم حاصل از فرمول فوق 395 است که حجم نمونه را تشکیل می دهد اما در عمل 430 نفر اطلاعات جمع آوری گردید. پس از حذف پرسشنامه های ناقص که حدود 45 پرسشنامه بود نمونه آماری به 385 نفر کاهش یافت. در نتیجه تجزیه و تحلیل نهایی بر روی داده های جمع آوری شده از سه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، اجتماعی و فنی دانشگاه تهران صورت گرفته است.
3-1-3- ابزار گردآوری داده ها
برای اندازه گیری مفاهیم در تحقیقات آموزشی از ابزارهای متفاوتی از جمله: مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و…. وجود دارد که هر کدام با توجه به ماهیت و نوع روش مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق از پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم و متغیرها استفاده شده است. پرسشنامه شامل گویه هایی برای اندازه گیری میزان سرمایه فرهنگی و سایر متغیرهای تحقیق است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دوپرسشنامه و سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران به کار برده می شود، که پرسشنامه ها عبارتند از 1- پرسشنامه« سرمایه فرهنگی» 2-« پرسشنامه انگیزه پیشرفت»
3-1-4- آزمون مقدمانی پرسشنامه:
در آزمون مقدماتی باید از پاسخگویان ازمایش بخواهیم که با دید انتقادی پرسشنامه را از لحاظ کلمات، ترتیب سئوالات، سئوالات زاید، سئوالات جا افتاده، نامناسب، نارسا، مبهم و پاسخ های ضعیف و هر جنبه دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.( ایران نژاد، 1378: 183) به دلیل نبودن پرسشنامه استاندارد قبلی، پرسشنامه اولیه ای برای بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی در نظر گرفته شد.
پرسشنامه مزبور حاوی 28 سئوال و 45 گویه بود که بعد از بازبینی، در اختیار 30 دانشجو که به صورت تصادفی طبقه ای در سه دانشکده انتخاب شده بودند، قرار گرفت تا اشکالات و نواقص آن برطرف گردد و هم دانشجویان درک واحدی از پرسش ها داشته باشند. در بخش آزمایشی هیچ ابهامی در طرح سئوالات پرسشنامه وجود نداشت. برای بالا بردن روایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد. نهایتاً برای بررسی اهداف تحقیق و آزمودن فرضیه های تحقیق، 28 سئوال و 45 گویه مناسب تشخیص داده شد و در پرسشنامه نهایی گنجانده شده است.
3-1-5- شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات: ( فرایند گردآوری داده ها)
در این تحقیق جهت اندازه گیری متغیرها و جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی استفاده شده است. وسیله اندازه گیری متغیرها و جمع آوری داده ها، یک پرسشنامه حاوی 76 سئوال است که بر اساس پایه های نظری و پیشینه تحقیق، تعریف متغیرها و مفاهیم، سطوح اندازه گیری متغیرها و…. توسعه یافته است. سئوالات به گونه ای متفاوت از جمله سئوالات چند گزینه ای و باز در یکی از سطوح( اسمی، رتبه ای، فاصله ای) طراحی شده اند. در تنظیم پرسشنامه تحقیق سعی شده است ابتدا سئوالات مطرح کردند که پاسخگو در جوابدهی به آن ها احساس اطمینان داشته باشد و سپس بعد از جلب اطمینان و اعتماد پاسخگو، سئوالات خصوصی تر مطرح شوند پرسشنامه مذکور دارای بخش های زیر می باشد:
ـ مشخصات فردی و متغیرهای شناسایی
ـ سئوالات مربوط به وضعیت فرهنگی پاسخگویان
ـ سئوال مربوط به وضعیت تحصیلی
ـ سئوالات مربوط به انگیزش پیشرفت
3-1-6- پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس
هرمنس( 1970) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود در مورد نیاز پیشرفت با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع پیشرفت این پرسشنامه ساخته شده است.
هرمنس برای نوشتن سئوالات پرسشنامه انگیزش پیشرفت ده ویژگی که افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا را از افراد دارای انگیزه پیشرفت پایین متمایز می کند. و از بررسی تحقیقات قبلی بدست آورده است. به عنوان مبنا و راهنما برای انتخاب سئوالات برگزیده است. ابتدا 92 سئوال را برای پرسشنامه تهیه کرده و در نهایت بر اساس میزان ضریب همبستگی که بین هر سئوال با رفتار پیشرفت بدست آورد 19 سئوال چند گزینه ای را به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزش پیشرف انتخاب نمود. ده ویژگی که افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا را از افراد نیاز به پیشرفت پایین متمایز می کند. و به عنوان مبنایی برای نوشتن سئوالات پرسشنامه استفاده شده ویژگی های زیر می باشند:
1- سطح آروزی بالا 2- انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا 3- مقاومت طولانی در مواجهه، با تکالیف با سطح دشواری متوسط 4- تمایل به اعمال تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام 5- ادراک پویا از زمان یعنی احساس اینکه امور سریع روی می دهند. 6- آینده نگری 7- توجه به ملاک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست یا همکار8- بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار9- کاری را به خوبی انجام دادن 10- رفتار ریسک کردن پایین، لازم به ذکر است که در رابطه با این ویژگی آخر پرسشنامه 29 سئوالی هیچ سئوالی را ندارد به این ترتیب پرسشنامه بر اساس 9 ویژگی فوق تدوین شده است.
سئوالات پرسشنامه به صورت 29 جمله ناقص بیان شده که به دنبال هر جمله ناتمام چند گزینه داده شده است، این گزینه ها بر حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشند به آن ها نمره میزانی تعلق می گیرد. به خاطر اینکه برخی از ماده ها( سئوالات) دارای تعداد گزینه های یکسانی نبودند و امکان نمره گذاری یکسان برای 29 ماده( سئوال) وجود داشت. 29 ماده پرسشنامه به صورت چهار گزینه ای نوشته شده اند تا همه سئوالات از ارزش یکسانی برخوردار باشند به عنوان نمونه یکی از ماده های پرسشنامه به این صورت است؛
من به طور کلی…….
الف) خیلی زیاد آ
ینده نگر هستم ب) زیاد آینده نگر هستم. ج) کم آینده نگر هستم. د) اصلاً آینده نگر نیستم.
در این مورد چون یکی از ویژگی های افراد با انگیزه پیشرفت بالا آینده نگر بودن آن هاست سپس بر اساس نوع پاسخ به دانش آموزان نمره الف(4) ب(3) ج( 2) د(1) تعلق می گیرد.
نمره گذاری پرسشنامه:
نمره گذاری پرسشنامه با توجه به ویژگی های نه گانه که سئوالات بر اساس آن ها نوشته شده است انجام می گیرد. یعنی سئوالات1، 4، 9، 10، 14، 15، 16، 23، 27، 28، 29 به صورت نمره الف(1) ب(2) ج( 3) د(4) و سئوالات 2، 3، 5، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 26 به صورت

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~