صرفه جویی در مقیاس

دانلود پایان نامه

13
15،3
آفریقا
9
10،6
اروپا و آمریکا
8
9،4
کل
85
100
توزیع ناحیه ای مؤسسات مالی اسلامیاین ارقام نشان می دهند که بیشترین تعداد مؤسسات مالی اسلامی علاوه بر آسیا در کشورهای خاورمیانه ای قرار دارند . با اینکه این شکل در مورد نحوه ی گسترش جغرافیایی بانکداری اسلامی اطلاعاتی می دهد اما صریحاً در مورد قدرت نسبی بانکداری اسلامی در مناطق مختلف توضیحی بیان نمی دارد . برای پی بردن به قدرت نسبی بانکداری اسلامی در مناطق مختلف وجوه تحت مدیریت بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی در مناطق مختلف در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است
وجوه تحت مدیریت مؤسسات اسلامی در مناطق مختلف در این شکل می توان مشاهده که بخش اصلی فعالیت بانکداری اسلامی در خاورمیانه و به ویژه در کشورهای G.C.C متمرکز گردیده است . این ناحیه 84 درصد از کلیه ی وجوه تحت نظارت بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی را تشکیل می دهد .
2 ـ 1-2-2-5- اندازه
اندازه یا حجم دارایی یک متغیری مهم در تعیین میزان کارایی بانک می باشد . این متغییر درجه ی کارایی در مقیاس و حجم را تعیین می نماید . اقتصاد دان ها نشان داده اند که بانک های بزرگتر در دست یافتن به ترکیب و مقیاس بهینه ی تولید در موقعیت بهتری قرار دارند . در نتیجه ، آنها نسبت به بانک های کوچک کاراتر می باشند . میزان تخمینی کاهش در هزینه ها به دلیل صرفه جویی در مقیاس از 20 تا 50 درصد می باشد . نوشتجات در موضوعات بانکداری و تأمین مالی نشان می دهند ، بانک های کوچک ذاتاً دارای عدم کارایی به مقیاس می باشند . لازم به ذکر است که کارایی کامل در سطح دارایی به ارزش 500 میلیون دلار وجود داشته است و میزان ضرر عدم کارایی ، برای بانک هایی که دارایی هایشان کمتر از 100 میلیارد دلار است در حدود ده درصد می باشد . میزان عدم صرفه جویی به حجم برای بانک های کوچک بین 10 تا 20 درصد یافت گردیده در حالی که بانک های بزرگتر دارای صرفه جویی به مقیاس بسیار بالایی بودند .
اطلاعات موجود نشان داده اند که بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی از آن حجم دارایی بهینه ای که باید داشته باشند ، فاصله ی زیادی دارند . متوسط حجم دارایی های این گونه مؤسسات در سال 1996 برابر با 395 میلیون دلار بود . اما توجه داشته باشید که این عدد به دلیل اختلافات شدید بین حجم دارایی بیشینه (8،6 میلیارد دلار) و حجم دارایی کمینه (فقط 72 هزار دلار) ممکن است گمراه کننده باشد . انحراف معیار معادل 2، 1 میلیارد دلار به دست می آید (تقریباً 4 برابر میانگین ) ؛ که به وجود مقادیر افراطی ، یعنی مقادیر بسیار بزرگ یا بسیار کوچک ، در ارقام اشاره دارد .
با توجه به ارقام ، این طوردیده می شود که تنها 11 مؤسسه بالای رقم میانگین قرار دارند . اگر ما مؤسسه ی تابونگ حاجی 1 مالزی را که مؤسسه ای با هدف خاص می باشد از این مجموعه استثنا نماییم ، تنها ده مؤسسه ی مالی وجود دارند که از دیدگاه اقتصادی بالای اندازه ی بهینه می باشند . بیش از هشتاد درصد این مؤسسات در زیر سطح بهینه ی 500 میلیون دلار قرار دارند . حجم کوچک وجوه بانک های اسلامی ، مهمترین مانع در بحث حداقل کردن ریسک به وسیله تنوع سبد دارایی می باشد . در مورد اندازه ی سرمایه باید گفت که در ادبیات اقتصادی برای بانک هایی که حجم دارایی شان کمتر از یک میلیارد دلار می باشد ، اندازه ی بهینه یعنی سطحی که در آنها هزینه ی متوسط حداقل می باشد ، بین 75 ـ 300 میلیون دلار می باشد . همان طور که اطلاعات موجود در جدول زیر نشان می دهند ، از میان این مؤسسات ، فقط هشت مؤسسه را می توان یافت که به اندازه بهینه ی سرمایه دست یافته اند .
بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی برحسب اندازه ی سرمایه 1996
توزیع فراوانی
دارایی ها (میلیون دلار)
55
25 ـ 0
13
50ـ 26

مطلب مشابه :  ، ،