ضرایب معناداری

ضرایب معناداری

ضرایب معناداری

r ≠0 H1 :
مقادیر ضرایب تعیین نیگل کرک و ضریب تعیین کاکسل و اسنل نشان دهنده مقدار تغییر در متغیر وابسته هستند که به وسیله مدل تبیین می‏شود که معادل R2 در رگرسیون خطی می باشد البته R2 دقیق در رگرسیون لجستیک امکان پذیر نیست، اما این آماره تقریب مفیدی است .که در این تحقیق مقدار آن ها برابر حداقل 0.198 cox= و حداکثر 0.295=R2 است که نشان میدهد حداقل 0.198 وحداکثر0.295% (تقریبا حد پایین وحد بالا) از تغییرات متغیر سیاست متهورانه مالیاتی توسط متغیر های نقش دوگانه مدیرعامل در رگرسیون لجستیک تبیین می شود.
جدول (4-11) خلاصه مدل برای فرضیه سوم
مرحله نسبت درستنمایی ضریب تعیین کاکسل و اسنل ضریب تعیین نیگل کرک
1 82.945 .194 .295
تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) فرضیه سوم:
بین نقش دوگانه مدیرعامل با سیاست متهورانه مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد b=0 H0
بین نقش دوگانه مدیرعامل با سیاست متهورانه مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد b ≠0 H1
جدول(4-12)بررسی معناداری نقش دوگانه مدیرعامل بر متغیر وابسته
B خطای معیار والد درجه آزادی سطح معناداری
مرحله 1 نقش دوگانه مدیرعامل(1) 2.449 .610 16.130 1 .000
مقدار ثابت -2.603 .518 25.227 1 .000
با توجه به آماره والد و sig مربوط به متغیر مستقل، متغیر نقش دوگانه مدیرعامل با آماره والد(16.13) و(0.000 sig =)و کوچکتر از 5% است، در سطح اطمینان 95 % می توان گفت بین نقش دوگانه مدیرعامل با سیاست متهورانه مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد .
مقادیر شیب خط (2.449 = B) که در ستون دوم ارائه شده‏اند برابر با مقادیر B به دست آمده در تحلیل رگرسیون خطی هستند. این‏ مقداری است که در یک معادله برای محاسبه احتمال قرار گرفتن هر مورد در یک طبقه خاص به کار خواهند رفت. ضریب مثبت متغیر نقش دوگانه مدیرعامل بیانگر رابطه مثبت با متغیر سیاست متهورانه مالیاتی شرکت ها می‏باشد. بنابراین H1 را پذیرفته میشود. بدین مفهوم که شرکت هایی که در هیات مدیره خود دارای نقش دوگانه اند دارای سیاستهای متهورانه مالیاتیاند. به عبارت دیگر هرچه نقش مدیر عامل دوگانهتر باشد سیاستهای متهورانه مالیاتی بیشتر است .
نتایج آمارههای متغیرهای مستقل را در جدول زیر آورده شده ؛
جدول (4-13) نتایج آماره های متغیرهای مستقل
شرح فرضیه متغیر مستقل تعداد R2 B آماره والد سطح معناداری والد وضعیت فرضیه
فرضیه1 نسبت هیأت مدیره موظف 97 0.316 4.514 17.33 0.000 تایید
فرضیه2 نسبت تغییرات هیأت مدیره 97 0.000 0.033- 0.001 0.973 عدم تایید
فرضیه3 نقش دوگانه مدیرعامل 97 0.295 2.449 16.13 0.000 تایید
4-3-4) بررسی مدل با وجود سه متغیر مستقل(روش اینتر یا اجباری ):
آزمون میزان انطباق یا برازش با وجود سه متغیر مستقل : (آزمون ضرایب مدل)
همانطور که در قسمت های قبل آمد جدول آزمون امنی باس ، کیفیت عملکرد مدل را نشان می دهد. در ستون دوم جدول زیر مقدار کای-دو (2χ) دیده می‏شود با توجه به اینکه مقدار کای-دو جدول 37.835 و sig آن کمتر از 5% بدست آمده است. بنابراین متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اعمال سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر داشته و نشان دهنده برازش مناسبی است .
جدول(4-14)ضرایب مدل آزمون امنی باس با وجود هر سه متغیر مستقل

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~