طبقه بندی

مقدار ثابت -4.597 .932 24.321 1 .000
با توجه به آماره والد و sig مربوط به متغیرهای مستقل، متغیر نقش دوگانه مدیرعامل با، آماره والد (11.908) و (0.001 sig =) رابطه مثبت و معنادار است و متغیر نسبت هیأت مدیره موظف با آماره والد (13.579) و (0.0sig =) رابطه مثبت و معنادار است و نسبت تغییرات هیأت مدیره رابطه معناداری با سیاست متهورانه مالیاتی شرکت ها ندارد. همچنین مقدار احتمال معناداری برای مقدار ثابت برابر با 000/0 است که با اطمینان 95 % معنادار است.
طبقه بندی متغیر وابسته:
جدول ذیل یک جدول دو بعدی برای طبقه بندی است که مقادیر مشاهده شده و مقادیر پیش بینی شده را نشان می دهد و بر اساس این خروجی مشخص می شود که تا چه حد قادر به پیش بینی طبقه صحیح برای هر مورد را دارد.
در جدول پایین درصد صحت پیش بینی اعمال سیاست متهورانه مالیاتی محاسبه شده است به طور کلی در 85.6 % مواقع و با استفاده از الگوی یاد شده میتوان اعمال سیاست متهورانه مالیاتی را به درستی پیش بینی نمود.
جدول(4-18) طبقه بندی و پیش بینی متغیر وابسته
مشاهده شده پیش بینی شده
سیاست متهورانه مالیاتی درصد صحت
نیست هست
مرحله 1
نیست 69 6 92.0
هست
8 14 63.6
درصد کلی
85.6
4-3-5) بررسی ورود متغیرهای کنترل به همراه متغیرهای مستقل
(با استفاده از روش پیشرو گام به گام )
با استفاده از مدل اینتر( اجباری) متغیرها اصلی در الگوی کلی آورده شده است همانگونه که دیده شد برخی از متغیرها در مدل معنی دار نبوده است ( سطح معنی داری آن ها کمتر از 05/0 نبوده است) در این قسمت تمام متغیرها اعم از اصلی و کنترل به مدل وارد می شود . در روش های گام به گام از جمله روش پیشرو ابتدا اولین متغیر معنادار وارد مدل میشود و در گام بعدی دومین متغیر معنادار تا در نهایت تمام متغیرهای معنادار در مدل باشند و متغیرهایی که معنا دار نیستند از مدل کنار گذاشته می شوند. این روش دارای مزایایی زیر است:
مدل بهینه است, یعنی در عین سادگی میزان ضریب تعیین بالایی دارد و یا کاهش ضریب تعیین در آن محسوس نیست.
در صورتیکه متغیرها با هم همخطی داشته باشند در این صورت به صورت همزمان وارد مدل نمیشوند ( در صورتی که دو متغیر با هم همخطی شدید داشته باشند یا به عبارتی همبستگی زیادی داشته باشند به صورت همزمان در مدل معنادار نخواهند بود).
آزمون میزان انطباق یا برازش در روش گام به گام:
با توجه به اینکه مقدار کای-دو در گام سوم جدول 49.212 و 000sig= و کمتر از 5% بدست آمده است. بنابراین متغیرهای مستقل و با حضور متغیرهای کنترل بر متغیر وابسته تاثیر داشته و نشان دهنده برازش مناسبی است و بهتر از کای- دو مدل بدون متغیرهای کنترل است.
جدول (4-19 ) ضرایب مدل آزمون امنی باس متغیرهای مستقل و کنترل در روش گام به گام