عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

بسلروتیس (2001)
عملکرد بلند مدت عرضه اولیه سهام را در بورس اوراق بهادار آلمان بین سالهای 1977 تا 1995 بررسی کردند که آیا عرضه اولیه زیر قیمت و تصمیم گیری های بعدی مرتبط با آن می تواند این موضوع را توضیح دهد که چرا پس از عرضه های عمومی شرکتها برخی دارای بازده غیرعادی مثبت و برخی دارای بازده غیرعادی منفی می شوند یا نه و دریافتند یکی از مهمترین عواملی که جهت و بزرگی بازده های غیرعادی یا عملکرد شرکت را تعیین می کند فرصتهای سرمایه گذاری در سالهای آتی است.نتایج تحقیق همچنین نشان داد که شرکتهای با عملکرد بهتر قیمت سهام فرصتهای بیشتری جهت افزایش سرمایه دارند در حالیکه شرکتهایی با عملکرد ضعیف فرصتهای بعدی فروش سهام به عموم را از دست می دهند و مدیریت معمولاً از این فرصت به محض امکان به نحو احسن استفاده می کند. همچنین شرکتهای عرضه شده در بازار از نظر فعالیتهای مالی به نظر می رسد که در وضعیتی نزدیک به مطلوب باشند.از طرف دیگر عدم تقارن اطلاعاتی نیز برای شرکتهای عرضه شده جدید نسبت به شرکتهای قدیمی تر که دارای ثبات بیشتری هستند مشهودتر است و در پایان مقاله بیان می دارد ورود شرکت های Hi-Tec در سال 1997 به بورس آلمان بطور شدیدی برعرضه اولیه سهام هم از نظر تعداد شرکتهای وارد شده به بورس و هم از نظر افزایش حجم نقدینگی تاثیر گذاشته است(بسلروتیس،2001،ص58) .
ولچ و ریتر(2002)
در رابطه با ارزیابی بازار بورس و اوراق بهادار امریکا بین سالهای 1980 تا 2001 به بررسی عملکرد بازار نسبت به قیمت گذاری سهام شرکتهای تازه وارد پرداخته اند.نتایج این تحقیق نشان می دهد که در پایان اولین روز معامله سهام شرکتهای تازه پذیرفته شده در بازار بورس،به طور میانگین قیمت های مبادله 6/18 درصد بیشتر از قیمت فروخته شده آنها در ابتدای روز معامله سهام شرکت در بازار توسط شرکت اصلی است.همچنین بعد از گذشت 3 سال مشاهده شد که میانگین قیمت گذاری و ارزیابی ضعیف این شرکتها در مقایسه با شاخص بازار 4/23 درصد بوده است(ولچ و ریتر،2002،ص65) .
چن و همکاران (2002)
در مقاله ای تحت عنوان پشتیبانی قیمت در عرضه اولیه سهام ، نشان دادند عرضه اولیه زیر قیمت به علت پشتیبانی قیمت توسط متعهد پذیره نویسی است نه بعلت عدم تقارن اطلاعاتی .آنها همچنین دریافتند اگر عرضه اولیه سهام توسط محدودیت سقف قیمت کنترل نشود باز هم عرضه اولیه کمتر از آن نخواهد شد. نتایج همچنین نشان داد که عرضه اولیه زیر قیمت ناشی از تفاوت اطلاعات بین عرضه کنندگان و متعهدین پذیره نویسی پایین سطوح مختلف سرمایه گذاران است(چن و همکاران، 2002، ص23) .
لین و همکاران (2003)
عرضه اولیه در تایوان را بررسی کرده و دریافتند که سرمایه گذاران جزء در عرضه عمومی سهام بازده های اولیه منفی را کسب می کنند و متضرر می شوند در حالیکه هر چه سرمایه گذاران حقوقی سهم بیشتری را در عرضه خریداری کنند، بازده های اولیه بالاتری را بدست می آورند. مثلاً در همان زمان که بازده غیر عادی اشخاص حقوقی از محل عرضه اولیه 5/10 درصد است بازده غیر عادی سرمایه گذاران جزء نزدیک به صفر بود. همچنین شواهد نشان داد که کارایی قیمت سهام در عرضهاولیه وابسته است به ساختار ارتباطی بین عرضه اولیه زیر قیمت و خرید سهام توسط اشخاص حقوقی؛ نتایج نشان می دهد که شرکتهای عرضه کننده سهام که علایق اشخاص حقوقی را به خود جذب کرده اند،شرکتهای نسبتاً بزرگی در بازار سرمایه شدند( لین و همکاران،2003،ص34) .
دوگار (2003)
وی دریافت از آنجا که سرمایه گذاران از نوع شرکتی که در حال ورود به بازار سرمایه است بی اطلاع هستند مالکین و مدیران شرکتها از کیفیت گردش وجوه نقد جهت ارسال علامت مثبت به بازار استفاده می کنند به همین دلیل شرکتهایی که قصد ورود به بازار را دارند در سالهای با کیفیت مطلوب گردش وجوه نقد تمایل به پیوستن به بازار را دارند و در سالهایی با عملکرد ضعیف گردش وجوه نقد از پیوستن به بازار منصرف می شوند.
اما واقعیت این است که سرمایه گذاران فقط کیفیت پروژه هایی که مدیران می خواهند انجام دهند را مشاهده می کنند و گردش کیفی وجوه نقد را بطور واضح درک نمی کنند. او همچنین دریافت که اگر شرکتها قادر باشند کیفیت بالایی از وجوه نقد را در طی دوران رونق بازار نسبت به دوران رکورد بازار ایجاد کنند در طی دوران رونق بازار انتظار خواهیم داشت که تعداد بیشتری از عرضه عمومی سهام را مشاهده کنیم در عوض طی دوران رکورد بازار شرکتها تمایلی به عرضه عمومی سهام نخواهند داشت و منتظر می مانند تا زمانی که بتوانند کیفیت مطلوبی ازگردش وجوه نقد را ایجاد کنند و علائم بسیار کاراتری را به بازار ارائه دهند (دوگار ،2003،ص55) .
ژونگ و همکاران (2003)
در مقاله ای تحت عنوان«عملکرد بلند مدت عرضه اولیه سهام» نمونه ای از 341 مورد انتشار سهام که در بازار چین بین سالهای 1998 تا 2000 عرضه شده را بررسی کردند و نتایج زیر را بدست آوردند:
1-یافته های آنها متفاوت از یافته های محققین آمریکایی بود. آنها هیچ گونه عملکرد بلند مدتی را در مورد عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه چین مشاهده نکردند هر چند شواهد مختلف تجربه نشان می دهد که عملکرد بلند مدت سهام جدیداً پذیرفته شده بهتر از سهام سایر شرکتهاست .
2-عملکرد بلند مدت عرضه اولیه سهام مرتبط با بازده های نخستین روز عرضه است .سهام با بازده های ضعیف در روز اول در مقایسه با سهام بابازده های قوی در روز اول دارای عملکرد بلند مدت بهتری است.
3-بطور کلی سهام عرضه شده پس از افزایش اولیه قیمت براحتی کاهش قیمت نخواهد داشت.
4-سهامی که در سال 2000 انتشار یافته اند دارای بازده های بالاتری هستند ولی در طی سالهای بعد کاهش قیمت نخواهد داشت که این می تواند به دلیل سفته بازی در مورد این سهام باشد.
این مقاله نتیجه گیری می کند که عملکرد بلند مدت سهام جدیدا ً پذیرفته شده بهتر از سهام سایر شرکتهاست و می تواند از این حقیقت ناشی شود که بازار اوراق بهادار چین هنوز در مراحل اولیه رشد ونمو قرار دارد و سهامی که در سالهای اخیر منتشر شده اند به جهت کیفیت اطلاعاتی بالاتر دارای جاذبه بیشتری هستند و بیشتر مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت هر چند که سهام جدید پس از انتشار می تواند قابل سفته بازی باشد (ژونگ، گوانگ ، وی،2003،ص89) .
احمد زالوکی ،کمبل ، گوداکری (2004)
عملکرد بلندمدت عرضه اولیه سهام را در مالزی بین سالهای 1990 تا 2000 بررسی کردند آنها دریافتند که عملکرد بلند مدت عرضه اولیه سهام از یکسال به سال دیگر متغیر است و برای سالهای مختلف مرتبط با مدلهای منظمی نمی باشد. عملکرد بلند مدت در صنایع مختلف متفاوت است اما بین عملکرد بلند مدت عرضه اولیه سهام در تابلوی اصلی و فرعی تفاوت معناداری وجود ندارد (زالوکی و همکاران،2004،ص88) .
محمد عمران (2004)
وی عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت عرضه اولیه سهام برای نمونه ای از 53 مورد انتشار سهام که در بازار سرمایه مصر بین سالهای 1994 تا 1998 عرضه شده بود را بررسی کرد.وی دریافت سهام انتشار یافته دارای بازده های غیرعادی مثبت از شروع انتشار تا یکسال بعد و سپس بازده های غیر عادی منفی در دوره های زمانی 3 تا 5 ساله می باشد.این نکته می تواند از این حقیقت ناشی شود که برخی شرکتهای خصوصی ، پس از عرضه عمومی وضعیت انحصاری خود را از دست می دهند و به دلیل اینکه سرمایه گذاران انتظار این مورد را در زمان پذیره نویسی سهام نداشتند قیمت را تعدیل نکرده اند در نتیجه سود آوری شرکتها کاهش می یابد و به تبع آن سرمایه گذاران مجبور می شوند به بازده های ضعیف در بلند مدت رضایت دهند.وی در مورد این مساله که چرا بازده های غیرعادی سهام عرضه شده در کوتاه مدت مثبت و در بلند مدت منفی است چنین نتیجه گرفت از آنجا که سرمایه گذاران در تاریخ انتشار سهام نسبت به آینده خوش بین هستند این امر منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت سهام گردیده و هنگامیکه برآوردهای خود را در مورد آینده شرکت اصلاح می کنند و دور نمای واضحتری از آینده مشاهده می کنند بازده های غیر عادی منفی ظاهر می شود و یا ممکن است این امر نشان دهنده غیر کارا بودن بازار باشد که در دوران رونق منجر به کسب درآمدهای بسیار زیاد و در دوران رکورد منجر به کاهش قیمت می شود (عمران ،2004،ص98) .
گائو و همکاران(2004)
در این تحقیق به بررسی متغیرهای مالی و غیر مالی مؤثر بر قیمت عرضه سهام جدید شرکتهای داروسازی و بیوتکنولوژی پرداخته شده است.مهم ترین متغیرهای مالی مورد مطالعه عبارتند از: جریانهای نقد عملیاتی،فروش،سودخالص،کل دارایی ها،مخارج سرمایه ای(تحقیق و توسعه)و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار.مهم ترین متغیرهای غیر مالی نیز؛تعداد محصولات شرکت،مرحله توسعه محصول و حمایت قانونی از حقوق مادی و معنوی حق اختراع ها بودند.نتایج تحقیق نشان داد که از بین متغیرهای مالی تنها مخارج سرمایه ای(تحقیق و توسعه) و از بین متغیرهای غیر مالی تعداد محصولات شرکت،مرحله توسعه محصول و حمایت قانونی از حقوق مادی و معنوی حق اختراع ها، مهم ترین متغیرهای تاثیر گذار بر قیمت عرضه سهام شرکتهای داروسازی و بیوتکنولوژی به شمار می روند ( گائو و همکاران ،2004،ص23 ) .

مطلب مشابه :  مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده