عرضه و تقاضای کالا

1-4-2 قراردادهای احتمالی (Option Contract)
این نوع قرارداد مربوط به اوراق بهادار بوده و دارنده ی برگه ی برگه اختیار معامله (که خود نوعی اوراق بهادار است) حق دارد ظرف مدت معینی اوراق بهادار خاصی (مثل سهام شرکت ها) را به قیمت توافقی معامله کند. توضیح اینکه اوراق بهادار می توانند اسنادمربوط به کالا نیز باشند. قراردادهای اختیاری به دو دسته تقسیم می شوند:
1-4-2-1 قرارداد اختیار خرید (Call Option Contract)
در این قرارداد، خریدار پس از پرداخت مبلغی مشخص به فروشنده اختیار، حق دارد که تا تاریخ مشخص و تعیین شده در قرارداد در صورت تمایل، دارایی مشخصی را با کیفیت و قیمت تعیین شده توسط بازار رسمی بورس از فروشنده خریداری کند. در صورتی که خریدار از خرید دارایی منصرف شود، تنها مبلغ پیش پرداخت را از دست خواهد داد. بنابراین تا زمانی که خریدار از حق خود استفاده نکرده است، هیچ تعهدی در قبال فروشنده ندارد ولی در صورتی که خریدار مایل به خرید باشد و از حق خود استفاده کند، فروشنده مجبور است که تعهد را طبق قرارداد انجام دهد.(صالح آبادی، 1385، ص 74)
1-4-2-2 قرارداد اختیار فروش (Put Option Contract)
در این قرارداد، برعکس قراردا اختیار خرید، فروشنده پس از دریافت مبلغی به عنوان پیش پرداخت از خریدار، در صورتی که مایل باشد در تاریخ معینی دارایی مشخصی را به قیمت توافق شده به وی می فروشد. زمان اجرای قرارداد، نوع دارایی و قیمت و کیفیت کالا توسط بازار رسمی بورس مشخص می شود. تا زمانی که فروشنده مایل به استفاده از حق خود نباشد، خریدار نمی تواند کالا را بخرد ولی در صورت استفاده از حق خود، خریدار مجبور به خرید کالا می باشد.(هال، 1384، ص 35 – 36)
قراردادهای آینده و اختیاری الزاماً باید در بازار بورس انجام شود ولی برخی از قراردادها وجود دارند که لزوماً در بازار بورس انجام نمی شوند. این قراردادها عبارتند از:
1-4-2-2-1 قرارداد پیشرو (Forward Contract)
این نوع قرارداد دقیقا مشابه قرارداد آینده بوده و تفاوت آنها در این است که این قراردادها در خارج از بازار بورس انجام شده و همچنین به علّت اعتبار بالای هر دو طرف، مبلغ قرارداد در زمان تحویل کالا پرداخت می شود. در این قرارداد، دو طرف تعهد می کنند که در تاریخی معیّن و با یک قیمت مشخص (توافق شده) کالایی را با کیفیت مشخص مبادله نمایند.
شرط اصلی این نوع قرارداد، انتظارات کاملاً متفاوت خریدار و فروشنده از روند قیمت ها در آینده است. انتظارات متفاوت به این معنی که خریدار ممکن است احساس کند قیمت ها در آینده گران خواهد شد، متقاضی خرید می شود. از سوی دیگر فروشنده ی دیگری ممکن است تصوّر کند که در آینده قیمت ها ارزان خواهد شد، بنابراین ترجیح می دهد که در حال حاضر کالای خود را بفروشد. بنابراین خریدار و فروشنده که برداشت متفاوتی از آینده دارند، یکدیگر را ملاقات کرده و اقدام به عقد قرارداد می کنند.
1-4-2-2-2- قرارداد سلف و استثناء (Futures contract & exception contract)
قرارداد سلف، قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهّد می نمایند در تاریخ مشخص، با یک قیمت مشخص، کالایی با کیفیت معلوم را که برا اساس توافق طرفین تعیین خواهد شد مبادله نمایند. پیش شرط اصلی این قرارداد نیز مانند قراردادهای پیشرو، انتظارات متفاوت فروشنده و خریدار نسبت به قیمت های آینده است.(شرکت بورس کالای ایران، 1382، ص 4)
چنانچه در این قرارداد تمام مبلغ کالا پیش پرداخت شود، قراردا سلف است و اگر مبلغ به صورت قسطی و حداکثر تا سررسید پرداخت گردد، آن را قرارداد استثناء گویند. قراردادهای سلف و استثناء را در بازار بورس نیز می توان استفاده کرد. در این حالت سهام به عنوان کالا مبادله می شود، به این صورت که خریدار ، تعداد معینی از سهام شرکتی را برای دریافت در تاریخ معیّنی خریداری می نماید و وجه آن را به اقساط در قرارداد استثناء و یک جا در قرارداد سلف پرداخت می نمایند. این نوع قرارداد در صورتی ایجاد می شود که خریدار سهام نگران گران تر شدن سهام و دارنده ی سهام نگران کاهش قیمت یا عدم تغییر قیمت می باشد.
1-4-2-2-3 قرارداد معاوضه (Swap Contract)
قرارداد معاوضه قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهّد می نمایند که برای مدت معینی (مدت آن توافقی اس) دو دارایی یا منافع حاصل از دو دارایی را با کیفیت مشخص به نستی که هنگام عقد قرارداد مشخص می شود، معاوضه نمایند. س از سررسید، هر یک از طرفین موظّف است عین دارایی را به صاحب آن برگرداند. این دارایی ممکن است فیزیکی یا مالی باشد. این قراردادها به صورت غیررسمی و خارج از بازار بورس انجام می شوند.(هال، 1384، ص 261)
1-5 عوامل مؤثر بر قیمت بازار
همان گونه که ذکر شد، دلیل عمده استفاده از ابزار مشتقه، پیش بینی تغییر قیمت کالا در بازار است. حال باید دید که عوامل تأثیر گذار بر قیمت در بازار کدامند.
برای پیش بینی قیمت کالا در آینده و یا تعیین قیمت در حال حاضر، نیاز به اطلاعات کامل می باشد. منظور از اطلاعات کامل، وضعیت گذشته قیمت کالا و همچنین اطلاع از وضعیت عرضه و تقاضای کالا در حال حاضر می باشد. هنگامی که اطلاعات گذشته و حال بازار به دست آمده، آنگاه بر اساس این اطلاعات و پیش بینی روند قیمت بازار در آینده، انتظارات کارگزاران بازار و همچنین در نظر گرفتن سایر عوامل احتمالی تأثیر گذار بر قیمت، وضعیت آینده کالا ترسیم می شود. چنانچه یک بازار کارامد را در نظر بگیریم، فرض های زیر باید مدنظر باشد.
1- قیمت های جاری در بازار، نشان از آینده قیمت ها و رشد یا رکد بازار دارد.2- قیمت های جاری معیار مناسبی برای ارزشی ذاتی (ارزش واقعی) می باشد.
3- بازار حافظه ندارد وتغییر قیمت ها کاملا تصادفی است، یعنی قیمت گذشته بر قیمت حال بی تأثیر است.
4- در تصمیم گیری برای سرمایه گذاران استقلال وجود دارد. (توضیح اینکه فرض های بالا مربوط به یک بازار کارامد می باشند و اگر اقتصاد کارامد باشد، کلیه فرض های بالا بر آن حاکم است و این مطلب – به ویژه بند 3 – مختص بورس کالا نمی باشد.)