عروه الوثقی

دانلود پایان نامه

– محمد بن علی بن بابویه قمی(صدوق)، من لایحضره الفقیه، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 هـ.ق، ج3، ص 66- این کلام مؤلف درست مضمون یا مدلول خبری است که کلینی در حدیث موثق آورده است : « … عن ابی عبدالله ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی اموالکم، حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمین علی من ادعی، لکیلا یبطل دم امری مسلم»
– سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج 12 ، ص 157
– حمید محمدی، صرف متوسط، چاپ 47، قم، موسسه تحقیقاتی دارالذکر، تابستان 1379، ص120
– ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، دارالفکر لطباعه و النشر و التوزیع،1414هـ.ق، ج 4، ص 259
– موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، چاپ اول، قم، موسسه دائره معارف الفقه اسلامی،1426 هـ.ق، ج 2، ص 419
– محمد حسین بن علی بن محمدرضاآل کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج 2، قسم 2، ص 178
– محمد جواد مغینه، فقه الامام جعفر الصادق، چاپ اول، قم، انتشارات قدس محمدی، بی تا ، ج2، ص 75
– محمد صادق روحانی، فقه الصادق، چاپ اول، قم، دارالکتب الاسلامیه ، 1412هـ.ق، ج5 ، ص 234
– محمد جواد مغنیه، همان
– المولی احمدبن محمد مهدی النراقی، مستند الشیعه، چاپ اول، قم موسسه آل البیت، 1417 هـ.ق، ج 17 ، ص374
– همان، ص 399 الی 401
– همان، 402 و 401
– شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج40 ، ص 416- 410
– المولی احمد بن محمد مهدی النراقی، مستند الشیعه، همان ، ص 350- 347- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، همان ، ص 406-402
– محمد صادق روحانی، فقه الصادق، ج 25، ص 234-232
– المولی احمدبن محمد مهدی النراقی، همان ص 354- ص 353- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، همان، صص 408- 407
– المولی احمد بن محمد مهدی النراقی، همان، ، ص 411-404 – محمد حسن نجفی ، همان، ج 40 ، صص 424 و 432
– حسن بن جعفر بن خضر کاشف الغطاء، انوارالفقاهه (کتاب الاجاره)، چاپ اول، نجف – عراق، موسسه کاشف الغطاء، 1422 هـ.ق، ص 41- سید کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج 2 ، ص 625
– محمد حسین اصفهانی، الاجاره ص 304و 305 – سید جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1419هـ.ق، ج 19 ، ص 845
– همان
– سید جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، همان – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج27، ص 241 ـ شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناصره ، ج 21، ص 634 – ابوالقاسم خویی، موسوعه الامام الخویی، ج 30 ، ص 422 و 423
– سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره ، ج 2، ص 334
– سید محمد کاظم یزدی، العروه الوثقی، همان (مسأله 1) عبارت با وحدت ملاک اجاره ی اشخاص و اعیان از مسأله 1 عروه الوثقی اتخاذ شده است،
– محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ،ج 27، ص 341
– سید محمد کاظم یزدی، العروه الوثقی (محشی) ، ج5 ، ص 119 ، مسأله 1 ، تعلیقه آیه الله نائینی

مطلب مشابه :  سرمایه‌گذاری خارجی در ایران