عقب مانده ذهنی تربیت پذیر

عقب مانده ذهنی تربیت پذیر

عقب مانده ذهنی تربیت پذیر

123- ملایی، نسرین (1382). همزبانی (زبان مشترک) همسران و رضایت از زندگی. فصلنامه مددکاری اجتماعی.
124-منجمی مطلق ف.(1379). عملکرد نظام خانواده و بهداشت روانی اعضای خانواده، فصلنامه اندیشه و رفتار.
125- موسوی، اشرف سادات (1389). خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا.
126- موسوی، مرضیه؛ محمدخانی، محمد و همکاران (1385). “اثر بخشی زوج درمانی سیسستمی رفتاری بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان افسرده” ، تازه های علوم شناختی 8(2)، 12-20.
127- مونتسکیو(1748). روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی(1355)، تهران، انتشارات امیر کبیر.
128- مهدویان، محمدصادق (1375). عوامل موثر بر رضایت زن و شوهر، تهران، انتشارات مبتکران.
129- مهدیخوان، زهرا ( 1372). والدین خودخواه، فرزندان رها شده ، تهران، نشر پیکان.
130- میرزا خانی ، عباس (1387) . مقاله جامعه شناسی طلاق عاطفی، روزنامه اعتماد .
131- میرخشتی، فرشته (1375). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
132- میلانی فر، بهروز (1374). بهداشت روانی، تهران، نشر قومس.
133- ناظمی، محمد(1381). بررسی رابطه عشق قبل از ازدواج در رضایت زناشویی و پس از ازدواج در بین دانشجویان معلم دوره کارشناسی ضمن خدمت فرهنگیان فارسی. پایان نامه کارشناسی ،مرکز آموزش عالی فرهنگیان فارس.
134- ﻧﺎﻇﻤﯽزاده،ﻧﺎﻫﯿﺪ(1385). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑلات رﻓﺘﺎری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده (ﻃلاق و ازدواج ﻣﺠﺪد ﻓﻮت اﻋﺘﯿﺎد و ﻋﺎدی) درﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺷﺎﻫﺮود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.
135- نامجویان، شیرازی، فیروزه . مقایسه میزان شدت فشار روانی و رضایت زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و معلول جسمی-حرکتی با والدین کودکان عادی شهر شیراز.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان، پاییز 1388.
136- نجاتی، حسین (1379). روانشناسی زناشویی، تهران،. انتشارات مبتکران.
137- نجاریان، فاطمه(1374). عوامل موثر بر کارایی خانواده: بررسی ویژگی های روان سنجی مقیلس سنجش خانواده (FAD) . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
138- نژاد نادری، سمیرا؛ متین نژاد، اعظم؛ شمس اسفند آباد، حسن(1387).بررسی کیفیت زندگی و احساس تنهایی بین دانشجویان دختر خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین. چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. 18 و 19 اردبیشت ماه 1387، دانشگاه شیراز.
139- ﻧﺼﻴﺮی،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ (1386). ﺗﻮزﻳﻊﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻓﻘﺮﻣﺴﻜﻦوﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲزﻧﺎنﻣﻄﻠﻘﺔﺧﺎﻧﻪداردرﻣﻨﺎﻃﻖ 22 ﮔﺎﻧﺔﺗﻬﺮان. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔرﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 6 (24).
140- نلسون د. ا. و ایزرئیل آ. اختلالات رفتاری کودکان ، ترجمه م.ت. منشی طوسی، (1379)، مشهد انتشارات آستان قدس رضوی.
141- نوابی نژاد، شکوه (1372).رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و راه های پیشگیری و درمان، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ۱۳۷۲، ص ۴۲و۴۳
142- نوروزی مهدی(1377). بررسی تأثیر عملکرد خانواده در ابتلاء به اختلال روانی نوجوانان گروه سنی 15 الی 18 سال شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
143- هاشمی، لادن(1392). پرسشنامه طلاق عاطفی .
144- هریس ، تام انتونی ،( 1913 . م )؛ کتاب وضعیت آخر ، ترجمه اسماعیل فصیح ، تهران ، فرهنگ نشر نو ، 1389.
145- همتیان ،خدیجه (1385) .بررسی ومقایسه نگرش افراد ناتوان ذهنی و افراد عادی نسبت به کیفیت زندگی و ابعاد آن . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
146- یارقلی،علیرضا(1389). مصاحبه با سرویس خبری همشهری،
147- یزدجردی، محسن (1385). نقش همسران خانواده و ارتباط در اعتلای سلامت فردی، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، ص 3 تا8.
148- یمنی دوزی سرخابی، محمد(1371). تحلیلی بر ناسازگاری دانش آموزان در دوره ابتدایی: 61-77.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~