عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی

جلسه سوم: توجه شنیداری
در این جلسه گوش دادن به اصوات، صداهای ضبط شده مختلف، صداهای خوردنیها، و صداهای مربوط به تکان دادن چیزها به آزمودنیها آموزش داده شد.
جلسه چهارم: توجه بینایی
در ابتدا بازی ببین و بگو، دیدن تصاویر کودکان و سپس بازشناسی آنها، بازی پیدا کردن اشکال مطابق رنگ و اندازههای آنها و سپس تغییر مجموعه پاسخها به آزمودنی آموزش داده شد. سپس فعالیتها و تمرینهای جلسات مربوط به توجه شنیداری و بینایی مجددا مرور و تمرین شد.
جلسه پنجم: انجام حرکات موزون
انجام حرکات موزون توسط مربی و اجرای آنها توسط کودکان و وقفه و نگهداری حرکات در زمانهای کوتاه آموزش داده شد.
جلسه ششم: بازیهای هدفگیری
در این جلسه بازیهای هدفگیری نظیر پرتاب توپ در حلقه، دارت و بولینگ انجام شد.
جلسه هفتم: داستانپردازی
در این جلسه داستانهایی برای آزمودنیها خوانده شد و از آنها خواسته شد که پس از اتمام داستان به سؤالات جواب دهند.
جلسه هشتم: بازی با کارتها
در این جلسه بازی با کارتهای شلوغ انجام شد و هم چنین بازی تفاوتها و شباهتها نیز انجام شد.
جلسه نهم: خط زنی، رمز نویسی و کارتهای تکمیل تصاویر
در این جلسه خرده مقیاسهای خط زنی، رمزنویسی و کارتهای تکمیل دیداری آزمون وکسلر انجام شد.
جلسه دهم: نگهداری توجه و آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی
در این جلسه به کودکان نگهداری توجه روی یک تکلیف و سپس تغییر توجه نسبت به فعالیت دیگر آموزش داده شد و آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی اجرا شد.
برنامههای آموزش ادراک حسی- حرکتی
جلسه اول: فعالیتهای این جلسه عبارتاند از: معرفی اولیه تمرینات حرکتی مانند قدم زدن به جلو، عقب، پهلوها و پریدن، سینه خیز رفتن، راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس پرش تقاطعی، و قرار دادن انگشت شست در مقابل هر یک از انگشتان.
جلسه دوم: فعالیتهای این جلسه عبارتاند از: کشیدن شکل و حروف روی قسمتهای مختلف بدن و حدس زدن، پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست، پرتاب توپ به طرف یکدیگر همراه با نام بردن، ضربه به توپ با دست راست، چپ، و هر دو دست.
جلسه سوم: فعالیتهای این جلسه عبارتاند از: تنفس عمیق به علاوه گوش دادن به موسیقی، راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء، چرخاندن میله و حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان، تمرین چرخش مداد در دست به چپ و راست، آموزش خلاقیت و تحریکات یکپارچکی حسی.
جلسه چهارم: فعالیتهای این جلسه عبارتاند از: گوش دادن به موسیقی با چشم بسته، مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن، گفتن لطیفه و به خاطر سپاری آن و آشنایی با چرتکه، بستن چشم و پیدا کردن راه تمرین مداد شمعی.
جلسه پنجم: فعالیتهای این جلسه عبارتاند از: بازی با چرتکه، جمع اعداد یک رقمی به صورت بلند گفتن مراحل و نتایج، آموزش خلاقیت، و بازی با شاقول بالا و پایین انداختن میله.
جلسه ششم: فعالیتهای این جلسه عبارتاند از: مرور جلسات گذشته، آموزش خلاقیت، تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه، گذاشتن چوب کبریت لای لبها و حرکت آن، خواندن داستان و گرفتن احساسات مختلف مربوط به داستان، و راه رفتن با چشم بسته.
جلسه هفتم: فعالیتهای این جلسه عبارتاند از: تاکید روی فعالیتهای دستی، لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه، چرخاندن توپ روی بدن و بازی نقش.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~