عوامل اجتماعی

دانلود پایان نامه

1-4- اهداف تحقیق
– بررسی میزان تأثیرپذیری کمال از سعدی
– بررسی مضامین وام گرفته ی کمال از سعدی
– بررسی جایگاه شعری کمال خجندی در میان شاعران غزل سرای دیگر
– بررسی شیوه های تأثیرپذیری کمال از سعدی
1-5- پیشینه ی تحقیق
تحقیقاتی که تاکنون در حوزه ی اشعار این دو شاعر صورت گرفته به طور کامل با موضوع این پایان نامه مطابقت ندارد در تحقیقاتی که پیش از این در زمینه ی این موضوع انجام پذیرفته و شرح آن ها ذکر خواهد شد به بررسی شعر یکی از شاعران مورد بحث و یا مقایسه ی شعر آن شاعر با شعر شاعران دیگر پرداخته شده است و یا تحقیقاتی به صورت مختصر انجام شده و گسترش و شرح بیشتری را می طلبد که خلاصه ای از آن ها آورده شده است.
– بهرامی، جواد، (1391). «بررسی صنایع معنوی بدیع در غزل های کمال خجندی»
در این پایان نامه آرایه های معنوی بدیع از قبیل تشبیه، تناسب، ایهام، ترتیب کلام و تحلیل و توجیه و خاتمه در دیوان کمال خجندی مورد بررسی قرار گرفته است و برای هر کدام از این آرایه ها نمونه های زیبایی از اشعار کمال خجندی بیان گردیده است.
– جواهری، حسین. (1373). «شرح لغات و ترکیبات دیوان کمال خجندی»
در این پایان نامه نویسنده به شرح لغات و ترکیبات دشوار غزلیّات کمال خجندی پرداخته است و هدف این پایان نامه آسان تمودن درک مفاهیم دشوار غزلیّات این شاعر به وسیله ی شرح لغات و اصلاحات بوده است.
زمانی، مرضیه، (1390). «بررسی تطبیقی صد غزل سعدی شیرازی با صد غزل خواجوی کرمانی»
هدف این پایان نامه بررسی مشابهات موجود میان صد غزل سعدی و صد غزل خواجوی کرمانی بوده است.و در طی آن میزان تأثیر پذیری غزل خواجو از غزل سعدی مشخص گردیده است.
-. صدری نیا، باقر، (1378). «سیمای کمال در آینه ی تذکره ها»
در این مقاله نویسنده به تحلیل نظریه های مختلف تذکره نویسان در مورد زندگانی و احوال کمال پرداخته و سعی کرده صحیح ترین نظرها را به وسیله ی استدلال های قوی شناسایی کند و نشان دهد..
– معدن کن، معصومه، (1376). «ویژگیهای ممتاز شعر کمال خجندی»
در این مقاله نویسنده به بررسی محتوایی غزل های کمال خجندی پرداخته و غزل های این شاعر را از لحاظ محتوایی به چهار گونه ی مححقانه، حکمی، عاشقانه و رندانه تقسیم کرده است. و ویژگی هایی چون: تازگی، نوآوری، آوردن حسن مطلع، وصف زیبایی طبیعت و تشبیه را از عوامل ممتاز بودن شعر کمال خجندی برشمرده است.
– موسوی، میر نعمت الله، (1376). «نگاهی به زمان و شعر کمال خجندی»
در این مقاله نویسنده به بررسی اوضاع دوران حیات کمال خجندی پرداخته است و تأثیر عوامل اجتماعی و حوادثی که در دوران شاعر اتفاق افتاده را در شعر کمال بررسی و نمایان کرده است.
– مؤید شیرازی، جعفر، (1375). «پیوندهای هنری کمال خجندی و سعدی شیرازی»
در این مقاله که در قالب یک سخنرانی در مجمع بزرگداشت کمال خجندی آذرماه 1375 در تبریز ارائه شده است، به صورت مختصر به بررسی سیصد غزل از دیوان کمال خجندی پرداخته شده است. نویسنده سعی کرده است تا به صورت کلی و مختصر پیوند این دو شاعر را مطرح کند و با آوردن نمونه هایی از شعر هر دو شاعر این پیوند را به اثبات برساند.
1-6- سؤالات تحقیق
– غزل های کمال خجندی چه میزان از غزل های سعدی تأثیر پذیرفته است؟
– مفاهیم و مضامین وام گرفته ی کمال خجندی از سعدی کدام است؟
– جایگاه شعری کمال خجندی در کدام مرتبه قرار دارد؟

مطلب مشابه :  جبران خسارت