عوامل محیطی و اجتماعی، آموزش و پرورش تهران، ادراک دانش آموزان

عوامل محیطی و اجتماعی، آموزش و پرورش تهران، ادراک دانش آموزان

عوامل محیطی و اجتماعی، آموزش و پرورش تهران، ادراک دانش آموزان

اهداف فرعی:
تعیین تأثیر جهانی شدن بر ادراک دانش آموزان در قبال ارزشهای انقلاب اسلامی
تعیین تأثیر جهانی شدن بر احساس دانش آموزان در قبال ارزشهای انقلاب اسلامی
تعیین تأثیر جهانی شدن بر رفتار دانش آموزان در قبال ارزشهای انقلاب اسلامی
1.5.سؤال های تحقیق
1.5.1.سؤال اصلی: آیا جهانی شدن بر نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟
2.5.2.سؤالات فرعی:
آیا جهانی شدن بر ادراک دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟
آیا جهانی شدن بر احساس دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟
آیا جهانی شدن بر رفتار دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش تهران نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟
1.6.محدوده موضوعی،زمانی و مکانی
این تحقیق از نظر موضوعی به عواملی که بیرون از وجود فرد در شکل دهی به نگرش مؤثر هستند(عوامل محیطی و اجتماعی)، پرداخته است و نیز از بین تمامی عوامل محیطی و اجتماعی که شامل دوستان،خانواده،طبقه اجتماعی،رسانه های جمعی ملی و بین المللی و تکنولوژی های جدید ارتباطی و وسایل پیشرفته اطلاعاتی از جمله اینترنت و ماهواره، امکانات جامعه ، حوادث و اتفاقات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و تجارب نسلی و… می باشد، یکی از این عوامل مهم یعنی تأثیرات اینترنت و ماهواره را بر روی نگرش دانش آموزان مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.
از نظر زمانی نیز این تحقیق مربوط به سال تحصیلی 88-87 می باشد و از نظر مکانی، دانش آموزان دختر دبیرستانی دولتی منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران را در برمی گیرد و همچنین نگرش انقلابی پایه های اول و دوم و سوم رشته های تحصیلی نظری متوسطه(عمومی،انسانی،تجربی و ریاضی) را مد نظر قرار داده است.
2.فصل دوم:چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق
1.2.مبانی نظری تحقیق
1.1.2.جهانی شدن
1.1.1.2.تعریف جهانی شدن
جهانی شدن در زبان انگلیسی معادل Gobalization در نظر گرفته شده است. در زبان عربی نیز کلمات العولمه والکوکبه معادل جهانی شدن و یا جهان گرایی ترجمه شده اند که عمدتاً کلمه العولمه مورد استفاده قرار می گیرد.
در دوران معاصر بیشتر از چند دهه از کاربرد واژه جهانی شدن نمی گذرد و کاربرد عمومی آن و واژه های مترادف و هم خانواده دیگر، تا حدود سال 1960 آغاز نشده بود. گرچه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم واژه جهانی شدن گاه و بیگاه در محافل و آثار خاص به کار می رفت ، اما برای نخستین بار در سال 1961 به بستر فرهنگ راه یافت که بر بازشناسی آشکار اهمیت فزاینده پیوندها و ارتباطات جهان گستر دلالت داشت.
با این وجود جامعه علمی به پذیرش این واژه چندان علاقه ای نشان نمی داد . در طول دهه هفتاد بی علاقگی و احتیاط محافل دانشگاهی کم کم کاهش یافت و رشته هایی مانند اقتصاد به کاربرد این واژه تن دادند. با پر شتاب تر و گسترده تر شدن فرآیند جهانی شدن به واسطه پیشرفتهای حیرت آور در حوزه فناوری های ارتباطی، این واژه بیش از پیش اهمیت یافت و جواز ورود به رشته های مختلف را کسب کرد و در نیمه دوم دهه هشتاد میلادی به عرصه جامعه شناسی نیز راه یافت تا در زمینه تدوین نظریه های جامعه شناختی مستقل درباره فرآیند جهانی شدن و جنبه های آن فراهم شود. در واقع امروزه مفهوم جهانی شدن در کانون اغلب بحث های سیاسی، اقتصادی و جامعه شناختی قرار گرفته است.
در رابطه با ارائه تعریفی جامع و مانع از پدیده جهانی شدن، میان صاحبنظران واندیشمندان اجماع نظر حاصل نشده و هر دسته از آنان به تناسب برداشتی که از این پدیده دارند و پیش زمینه های ذهنی و ایدئولوژی سیاسی که بدان تعلق دارند، تعریف خاصی از این پدیده ارائه داده اند. در برخی از این تعاریف، جنبه اقتصادی جهانی شدن غلبه دارد و در برخی دیگر، ابعاد سیاسی، فرهنگی و یا ارتباطی آن بیشتر مدنظر قرار می گیرد. از این رو درخصوص جهانی شدن ارائه تعریف کامل و در عین حال مورد قبول همگان امری دشوار است. صاحبنظران فقدان اجماع در مورد این تعریف و مفهوم سازی جهانی شدن را متأثر از ماهیت متناقض و پیچیده این پدیده می دانند.
تعاریف متعدد و متفاوتی از جهانی شدن ارائه شده است. گروهی از نظریه پردازان که جهانی شدن را بیشتر از منظر اقتصادی می بینند و تعداد دیگری از نظریه پردازان جهانی شدن را فرآیندی می دانند که منجر به از بین رفتن مرزهای سیاسی، افزایش میانگین همگرایی بین جوامع ومؤسسات، گسترش و سهولت نقل و انتقال اطلاعات و تولیدات میان کشورها در سطح جهانی و حذف اندیشه زمان و مکان خواهد شد.
آنتونی گیدنز در تعریف جهانی شدن در کتاب خود می نویسد:

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~