عوامل مربوط به کار

استراتژهی ها سازمانی و منابع انسانی
ارزشیابی وهدایت عملکرد کارکنان
عملکرد دلخواه
مجموعه دریافتی هر فرد
ترازهای مختلف پرداخت
شکل ‏22- استراتژی ها و فرایندهای حقوق و دستمزد
د) تعادل بین کار وزندگی: عبارت اند از شرایطی که دران آزادی کارکنان در پرداختن به فعالیت ها و مسئولیت های دلخواه خود؛ خارج از محیط کار مخدوش نشود؛ تعادل در کار وزندگی تلقی شده و این به معنای آن است که باید کارها بر مبنای عقلانیت و هوشمندی بیشتری سازمان دهی و به نحو مؤثرتری انجام شود. کار و خانواده می توانند اثر متقابل و نقش مکمل برای یکدیگر داشته باشند باکار کردن نیازهای خانواده برآورده می شود و حمایت خانواده موجبات تقویت روحی و جسمی کارکنان برای انجام موفقیت آمیز وظایفشان را فراهم می آورد.(مدنی، 1385)دو مفهوم اساسی را برای ایجاد اشتراک ذهنی در این مورد مفید دانسته است که عبارت اند از: موفقیت و خشنودی، خشنودی در اینجا مفهوم گسترده ای دارد. که رضایت ، شادی، عشق و هر نوع خوشی در زندگی را شامل می شود. موفقیت و خشنودی دو وجه متعامل از یک واقعیت اند که یکی بدون دیگری معنای خود را از دست می دهد. اگر افراد بتوانند در هرلحظه از زندگی خود موفقیت توأم با شادی را تجربه کنند، به این تعریف نزدیک می شویم که بگوییم« تعادل در کار وزندگی یعنی یک روز سرشار از موفقیت و خشنودی د چهار بخش از زندگی : کار، خانواده، دوستان و خود»(جعفر نیا و قاسمی، 1390) یکی از جنبه های توجه به پرورش سرمایه های انسانی، برقراری تعادل بین کار وزندگی است به این دلیل که انسان های توسعه یافته بهتر می توانند این تبادل را ایجاد نمایند. در تعادل کار وزندگی یک مفهوم و عمل کلیدی وجود دارد و آن ایجاد تناسب بین کار وزندگی است یعنی باید کار وزندگی را از حالت بی توازنی خارج نمود. تعادل بین کار وزندگی این نیست که فرد وقت کمتری صرف سازمان کنند و یا وقت بیشتری در خانه و نزد خانواده باشند. بیشتر ارتقای سطح کیفیت توجه به کار وزندگی است در برخی مواقع مدیران و کارکنان ممکن است وقت بیشتری را در خانواده صرف کنند اما اثربخش و کیفی نباشند بنابراین مفهوم و کاربرد تعادل کار وزندگی نیازمند بازتعریف است. با توجه به ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سازمانی، مفهوم تعادل کار وزندگی در مؤسسات صنعتی و تولیدی ایران نیازمند توجه خاص است. به طورکلی تعادل کار وزندگی یعنی برقراری تناسب و توجه به خانواده و سازمان برحسب شرایط و نیاز متناسب با موقعیت است. کار بخشی از زندگی است نمی توان بین کار وزندگی خط و مرز کشید و این دو را از هم جدا کرد بلکه نیاز است زندگی را شاداب و لذت بخش نمود که یکی از راه های لذت بخش نمودن زندگی انجام کار کیفی، باانرژی و مفید است(سلطانی، 1391)
موفقیتی معنادار و لذت در زندگی هرروزه را تعادل کار وزندگی می گویند(جوشی و همکاران،2002) طبق نظر گست (2002) تعادل به عنوان رضایت و عملکرد خوب در کار و خانه با حداقل تقابل وظایف می باشد و انگرسون و یندل(2005) تنظیم کردن مکانی و زمانی در سه بعد فردی، نگهداری خانواده و کار را به عنوان تعادل کار وزندگی تعریف نموده اند.
طبق نظر مک دولاند و برادلی(2005) تعادل کار وزندگی در مفهوم گسترده آن به عنوان سطحی از رضایت مندی در مشغله ها یا تناسب بین نقش های چندگانه در زندگی تعریف می گردد. در تعریف دیگر به روش های کاری که نیازهای کارکنان را جهت دهی می کنند یا حمایت می کنند تا به تعادلی بین خانه زندگی کاری خود دست یابند تعادل کار وزندگی می گویند( HEBS،2002)
رضایت شغلی
کیفیت زندگی
عوامل غیر کاری مانند:
1-سلامت جسمی
2-سلامت روانی
3-احترام به خود و اعتماد به نفس
4-رضایت خانواده و رضایت دوستان
عوامل مربوط به کار مانند:
1- تنوع در فعالیت کاری
2- پرداخت خوب
3- وجهه اعتبار
رضایت از زندگی