عوامل موثر بر رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

– انجام مصاحبه و تکمیل پرسش نامه با جامعه آماری، همواره سخت و طافت فرسا است، به ویژه این که جامعه آماری حاضر کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بودند که در تمامی شهر مشغول فعالیتند و دسترسی به همه آنها سخت و زمان بر بوده است. محقق در جهت رسیدن به اهداف طرح، در حد توان سعی نمود با توجه به فرصت محدود تحقیق، با جامعه آماری مورد بررسی مصاحبه نموده و به صورت شخصی و فرد به فرد پرسش نامهها را تکمیل نماید.
– برخی از آزمودنی ها در ارائه پاسخ، شفاف عمل ننموده و یا گاهاً از روی عجله و عدم تمرکز، به سئوالات جواب می دانند، که این امر می تواند در نتایج پژوهش تا حدی اثر گذار باشد.
5-4- پیشنهادها
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
نتایج تحقیق حاکی از آنست که بین سبک رهبری (آمرانه و مشارکتی) و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنا دار است و به عبارت دیگر آن دسته از کارکنانی که تحت سرپرستی مدیرانی با نگاه مشارکتی میباشند؛ رضایت شغلی بیشتری دارند، لذا موارد زیر بیان میگردد:
با نظر به اینکه استفاده از سبک مدیریت مشارکتی موجب بالا رفتن کیفیت و برتر شدن کیفیت زندگی کار، آسان شدن پذیرش دگرگونی و تازه گردانی، افزایش روحیه وفاداری سازمانی، پدید آمدن احساس «ما» و هویت یگانه، بالا رفتن درجه بردباری و شکیبایی در برابر دیگران، گسترده شدن فرصت بیان آزاد احساس و عواطف و اندیشههای درونی، برقراری روابط و پیوندهای صلح آمیز بالادستان و زیردستان و نیز همکاران و نیز افزایش میزان انگیزش و علاقه مندی به کار و رضایت شغلی از یکسو و نیز موجب کاهش تعارض، دشمنی و رقابت کوبنده و ناسالم در سازمان، کاهش میزان سرپرستی و نظارت و کم شدن ترک خدمت، غیبت و تأخیر در کار، و نیز کاهش فشار عصبی در کار، کاهش ناخشنودی مشتریان، کاهش ضایعات کاری و پیش گیری از دوباره کاری میشود، لذا توصیه میشود که سازمان با انجام روشهای ترویجی و آموزشی به افزایش روحیه مشارکتی در بین مدیران و سرپرستان اقدام نماید.
– نتایج تحقیق حاکی از آنست که هم اکنون اکثر مدیران و سرپرستان سازمان تأمین اجتماعی، سبک رهبری و مدیریت آنها از نوع آمرانه و دستوری است. لذا توصیه میشود تا با بررسی دلایل و چرایی استفاده از این نوع سبک رهبری و مدیریت ضمن بیان عیب یابی، به توشیح مدیران در راستای بهره گیری از سبک مدیریت مشارکتی اقدام شود.
– نتایج تحقیق حاکی از آنست که میزان رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی در حد کم است و بیشترین نارضایتی نیز در بخشهای ارتقاء شغلی و پرداخت حقوق است، لذا توصیه میشود به این امر توجه شایان شود.
– نتایج تحقیق حاکی از آنست که کارکنانی که تحت سرپرستی مدیران مشارکتی هستند، رضایت شغلی بیشتری دارند. لذا توصیه می شود، که در راستای افزایش رضایت شغلی کارکنان در جهت افزایش
بهره وری نظام آموزشی کشور، زمینه برای فعالیت مدیران مشارکتی بیشتر از پیش فراهم نمود.
5-4-2- پیشنهادات برای محققین آتی
همانگونه که ملاحظه گردید در این تحقیق سعی شده که با مطالعه اسنادی و پیمایشی تاثیر مقایسه ای سبکهای مدیریت مشارکتی و آمرانه بر متغیرهای رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. به تبع هر تحقیقی با توجه به نوع تحلیل محقق و با توجه به انگیزه ها و دریچه نگاه محقق به موضوع، بخشی از مباحث و مسائل پیرامون هدف، مورد تبیین قرار گرفته و بخشی دیگر نیز از حوزه پژوهش خارج مانده است. مباحثی نظیر راهبردهای مدیریتی موثر بر افزایش رضایت شغلی (کار، سرپرستی، ارتقاء پرداخت)، منابع خودکارآمد (نظیر وابستگی هیجانی، الگوسازی، حمایت کردن و تجربه موفق شغلی)، تعهد سازمانی و شرایط سازمانی (نظیر تعیین اهداف، نظام پاداش دهی، ارزیابی عملکرد، منابع و ساختار سازمانی) تنها بخشی از موضوعاتی است که می تواند متاثر از سبکهای مدیریتی باشد و مورد بررسی توسط محققین دیگر قرار گیرد. لذا پیشنهاد میگردد سایر محققین به سایر ابعاد مربوطه در پژوهش های جداگانهای دیگری بپردازدند.
فهرست منابع
فهرست منابع
منابع فارسی
استوارت، ازکمپ، (1372)، روانشناسی اجتماعی کاربردی، مترجم: فرهاد ماهر، مؤسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوی.
استوارت، ازکمپ، (1385)، روان شناسی اجتماعی، مترجم: فرهاد ماهر، انتشارات، به نشر.
اسکیدمور، ویلیام (1375)، نظریه های جامعه شناسی، ترجمه علی محمد حاضری و…، تهران، نشر تابان.
برینتون، کرین (1362)، کالبدشکافی چهار انقلاب، ترجمه محسنی ثلاثی، تهران: چاپ رقعی.
بشیر، حسن و همکاران (1387)، تعامل دین و ارتباطات، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بازرگان، زهر (1382). رویکردهای نوین مدیریت آموزشی، مجله علمی پژوهشی روان شناسی و علوم تربیتی،. سال 33، شماره 2.
بارسلطان، رویا (1384)، بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی، تهران: دانشکده علوم انتظامی.
پیترز،تام. و واترمن، رابرت( 1982)، به سوی بهترین ها، ترجمه مهدی قراچه داغی، چاپ اول ،تهران: هم آگاه.
توسلی غلام عباس (1371)، امکانات و دشواریهای انتقال تکنولوژی پیشرفته، مجله دانشنامه، شماره 6,7.
جواهری یکتا، محسن (1392)، بررسی ارتباط رضایت شغلی کارگران با سبک مدیریت و جو سازمانی، کتابخانه سایت خوشه های کسب و کار
چلپی ، مسعود (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران، نشر نی.

مطلب مشابه :  محرومیت از حقوق اجتماعی