عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

شریعتمداری، علی. (1375). سخنرانی در جمع دانش‏آموزان شرکت کننده در المپیادهای جهانی. روزنامه جمهوری اسلامی، تهران.
شریعتی، غلامحسین. (1388). تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شعاری نژاد، علی اکبر. (1364). روانشناسی رشد. تهران: انتشارات مدرسه.
شعاری نژاد، علی اکبر. (1366). مبانی روان شناسی تربیت. انتشارات موسسه اطلاعات: تهران.
شعبانی، حسن. (1383). مهارت‏های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس). تهران: سمت.
شمیم، سیما. (1384). بررسی مهارت‏های اجتماعی در گروهی از دانش‏آموزان نابینا. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. شماره7، ص26.
صفوی، امان الله. (1369). کلیات روش و متون تدریس. شرکت چاپ و نشر ایران.
طباطبائی، حسین. (1383). الگوی جدید تدریس. مجله تعلیم و تربیت، شماره12، ص46.
طبری، ناهید. (1387). مقایسه تأثیر روش مشارکتی با آزمون سنتی (سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر و پسر پایه اول متوسطه شهرستان رشت. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
عصاره، علیرضا. (1380). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پایه‏های دوم و سوم راهنمایی کشور در درس علوم. مجله رشد آموزش علوم، سال پانزدهم، شماره 39 و 40، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.
غیاثوند، احمد. (1391). عوامل موثر در بهبود کیفیت تدریس. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 29، ص70.
فراهانی، فرهاد. (1382). محتوای درس و پژوهش مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان. مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره7، ص14-12.
فرضی، منوچهر. (1389). راهنمایی یادگیری فعال و مشارکتی. تهران: انتشارات مدرسه.
فضلی خانی، منوچهر. (1378). راهنمایی علمی روش مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.
فضلی خانی، منوچهر، (1385). راهنمای عملی روش‏های مشارکتی و فعال در فرایند تدریس، تهران: آزمون نوین.
قتاش، عباس. (1383). تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه پنجم شهره کره ای. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
قدرتی، معصومه (1380). مقایسه تأثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی در میزان یادسپاری، درک و فهم و تجزیهو تحلیل و قضاوت اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش‏آموزان پایه پنجم شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
قدرتی، معصومه. (1392). مقایسه تأثیر یادگیری مشارکتی با انفرادی در میزان یادسپاری، درک و فهم، تجزیه و تحلیل درس علم تجربی پایه پنجم ابتدایی شهر قم. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
قراملکی، فاطمه. (1386). سبک‏های یادگیری مشارکتی و فعال. مجله رشد، شماره12، ص54.
قربانی، محمدرضا. (1391). مهارت‏های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. تهران: دانشگاه تهران.
قهرمانی، بهپور. (1390). بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی با تأکید بر روش جیگ ساو بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه دوم راهنمایی کوه سبز. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی واحد مرودشت.
کرامتی، محمدرضا. (1381). مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‏های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی علوم دانش‏آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد. پایان نامه دکتری. دانشگاه تربیت معلم تهران.
کرامتی، محمدرضا. (1384). یادگیری مشارکتی (یادگیری از طریق همیاری). مشهد: فرانگیزش.
کریمی، معصومه. (1387). نگاهی نو و متفاوت به یادگیری مشارکتی. مشهد: آیین تربیت.
کمالی، عبدالله. (1383). یادگیری با همکاری و همیاری. تهران: انتشارات وصال.