عوامل و شرایط فیزیکی

بررسی تاثیر نقش مدیریتی مدیران روابط عمومی وزارت نیرو و تاثیر آن بر فعالیت های روابط عمومی شرکت های تابعه به عنوان پژوهش است لیلا جدیدی به راهنمایی دکتر فیروز دیندار فرکوش در سال 13888 در دانشگاه آزاد و احد تهران مرکز انجام داده است.
چکیده:
شناسایی نقش،وظایف و اهمیت مدیریتی مدیران روابط عمومی وزارت نیرو، شناسایی شاخص ها و ویژگی های مطلوب مدیریتی مدیران روابط عمومی،برررسی ویژگی های مدیران روابط عمومی حوزه های ستادی وزارت نیرو، برررسی فعالیت ها و عملکرد روابط عمومی شرکت های تابعه،دستایب به روش علمی در چگونگی مدیریت روابط عمومی حوزه ستادی وزارت نیرو از جمله اهداف پژوهش است و نتایج نشان می دهد. بین مهارت مدیریتی و مدیر حوزه ستادی وزارت نیرو عملکرد اجرایی مدیران شرکت های تابعه،رابطه معنا داری وجود دارد.بین وظایف مدیریتی روابط عمومی حوزه ستادی وزارت و مدیران شرکت های تابعه رابطه معنا داری وجود دارد.جامعه آماری این پژوهش 100 نفر از مدیران روابط عمومی شرکت های تابعه وزارت نیرو بوده است.
طراحی الگوی روابط عمومی کارآمد در سازمان های دولتی:
عنوان پژوهشی است که حسین اسلامی به راهنمایی دکتر حسین خنیفر در تاریخ 1386 در دانشگاه پردیس قم،دانشگاه تهران انجام داداست.
چکیده :
تحقیق در پی ارائه تصویری از وضع موجود واحدهای روابط عمومی در سازمان های دولتی استان مازندران است.این تحقیق توصیفی می باشد و از طرفی دیگر چون داده های مورد سنجش وضع موجود و همچنین وضع مطلوب از طریق پرسشنامه های توزیع شده در جامعه آماری به دست آمده است.
می توان گفت که این تحقیق از زیر شاخه پیمایشی تحقیق توصیفی می باشد.
جامعه آماری این پژوهش کارکنان واحد روابط عمومی ادارات کل استان مازندران می باشد که 42 اداره می باشد. از آنجا که جامعه آماری این پژوهش محدود می باشد،نمونه گیری به عمل نیامده و بر اساس روش سرشماری،پرسشنامه در بین تمام اعضای جامعه آماری توزیع شده است.
در طراحی الگوی روابط عمومی کارآمد از مدل سه شاخگی (3c) استفاده شده است که این مدل از نظر ساختاری دارای سه محور می باشند که عبارتند از : محور ساختار،محور زمینه و محور محتوا
منظور از محور ساختار،همه عناصر عوامل و شرایط فیزیکی و غیر انسانی سازمان است و منظور از شاخه محتوا ،انسان و روابط استانی در سازمان است که با فرم های رفتاری،ارتباطات غیر رسمی و الگوهای خاص به هم پیوسته، محتوای اصلی سازمان را تشکل می دهند و مقصود از شاخه زمینه تمام شرایط و عوامل محیط و برون سازمان می باشد.
در مجموع از یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود و با توجه به شرایط سازمان های دولتی استان مازندران،طراحی یک نمودار سازمانی برای ساماندهی واحدهای روابط عمومی،استفاده از خدمات شرکت های مشاوره روابط عمومی در سازمان های دولتی، تخصیص ردیف بودجه مشخص به واحد های روابط عمومی،رعایت اصول اخلاق حرفه ای و جذب نیروی متخصص در روابط عمومی برای کارآمدی ادرات کل ضروری است.
چارچوب نظری تحقیق :
تعاریف و مفاهیم
بررسی برخی تعاریف روابط عمومی:
تعاریف متعددی از روابط عمومی در نشریات و کتاب های مختلف ارائه شده است ازجمله تعاریف مطرح شده به شرح ذیل می باشد:
اسکات.ام.کاتلیپ و آلن.اچ سنتر(1984)) درکتاب روابط عمومی
موثر: روابط عمومی عبارت است از انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظریه های این گروه ها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع.
انجمن بین المللی روابط عمومی ،(ایپرا)که در سال 1955 متشکل از انجمن های ملی و کارشناسان روابط عمومی به وجود آمده است در ماه مه 1960 برای روابط عمومی چنین تعریفی را پیشنهاد می کند: ( روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است،عملی است ممتد،مداوم و طرحی ریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان می کوشند تا پشتیبانی،تفاهم و همکاری کسانی را که با آنها سروکار دارند و یا در آینده سروکار خواهند داشت به دست می آورند و با اقدامات ارتباطی و تدابیر دیگر به خلق گرایش های مطلوب بپردازند و گرایش های مخالف را از میان برداند،(میر سعید قاضی،29:1370).
جان مارستن (1963) : روابط عمومی ارتباط قانع کننده و از روی نقشه برای تاثیر در گروهی از مردم است که معنی و مقصدی در تاثیر به آنان موجود باشد (نطقی،155،1346) .همچنین آن دسته از اعمال مدیریت است که مدیر به دستیاری آن،برخورد و رفتار عامه و فرد ویا موسسه مزبور باشد، تعیین برنامه عمل و فعالیت ارتباطی خود را به منظور حسن تفاهم و قبولی جامعه مطرح می کند(همان:158).
هارلو(1964) از پیشگامان روابط عمومی در جهان :(روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن،سازمان ها آگاهانه می کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای موسسه اهمیت دارند،بدست آورند (میرسعیدقاضی 29،1370) .
درکنگره جهانی سال 1978 روابط عمومی که در شهر مکزیکو برگزار شد تعریف زیر به تصویب متخصصان این رشته که از سراسر جهان گرد آمده بودند رسید:روابط عمومی کاربردی عبارت است از هنر و دانش اجتماعی تجزیه و تحلیل گرایش ها ،پیش بینی آثار آنها، مشورت با روسای موسسات و تهیه و اجرای برنامه های عملی که هم در جهت منافع موسسه و هم همگان باشد(مارانتز کوهن، 15،1376).