فرزند پروری مستبدانه

فرزند پروری مستبدانه

فرزند پروری مستبدانه

آیا بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه با مشکلات رفتاری دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
آیا بین سبک فرزند پروری مستبدانه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
آیا بین سبک فرزند پروری مستبدانه و مشکلات رفتاری دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
آیا بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
آیا بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مشکلات رفتاری دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
آیا مهارت های اجتماعی دانش آموزان با توجه به جنسیت آن ها تفاوت دارد؟
آیا مشکلات رفتاری دانش آموزان با توجه به جنسیت آن ها تفاوت دارد؟
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات:
1-6-1- تعاریف مفهومی
– شیوه های فرزندپروری: اصطلاح فرزند پروری از ریشه پریو(pario). به معنی “زندگی بخش”گرفته شده است.منظور از شیوه های فرزند پروری ، روش هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود بکار می گیرند و بیانگر نگرش هایی است که آن ها نسبت به فرزندان خویش وضع می کنند (بامریند، 1991)
– سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه: والدین مقتدر، هم پذیرنده و هم پاسخ دهنده هستند. آن ها کودکان را کنترل می کنند و مقررات واضحی برای رفتارهای کودکان وضع می کنند. آن ها قاطع هستند، ولی سخت گیر نیستند. روش های انضباطی شان بیشتر حمایتی است تا این که تنبیهی باشد (بامریند، 1991)
– سبک فرزند پروری مستبدانه: والدین مستبد، از نظر درخواست کنندگی و دستور دادن در سطح بالایی هستند، اما پاسخ دهنده نیستند. آن ها قدرت مدار و واضع قوانین هستند و انتظار دارند دستورات شان بدون توضیح دادن اطاعت شود (دارلینگ، 1999).
– سبک فرزند پروری سهل گیرانه: والدین سهل گیر، پاسخ دهنده هستند تا اینکه درخواست کننده باشند، سنتی نیستند و آسان گیرند، رفتارهای پخته ای ندارند و خود نظمی زیادی می بخشند (دارلینگ، 1999).
مهارت های اجتماعی: مهارت اجتماعی استعدادی است که باعث بروز رفتارهایی می شود که به صورت مثبت یا منفی تقویت می شوند و نه رفتارهایی که مورد تنبیه واقع می شوند یا توسط دیگران خاموش می شوند. این مهارت ها می توانند در روابط آدمی با دیگران نتایج مثبت وموفقیت آمیزی به وجود آورند. رکر(2001). معتقد است مهارت های اجتماعی عبارت است از ارتباط با دیگران در موقعیت های مختلف اجتماعی و در اصل به معنای توانایی ادامه رابطه با توجه به احساسات افراد یا همان ظرفیت اجتماعی است (کارتلج، 1385).
مشکلات رفتاری: وودی (1962). مشکلات رفتاری را اینگونه تعریف می کند که: کودکی که نمی تواند یا نمی خواهد با هنجارهای مورد قبول اجتماعی سازگاری رفتاری داشته باشد وپیشرفت تحصیلی خود وکوشش های آموزشی همکلاسان وروابط خود با آنان را در هم می شکند، دچار اختلال رفتاری است (نوابی نژاد، 1388).
1-6-2-تعاریف عملیاتی :
سبک های های فرزند پروری: نمره ای است که آزمودنی از تست 30 ماده ای فرزند پروری بامریند (1991) کسب می کند واین نمره می تواند بین آزمودنی ها متفاوت باشد
مشکلات رفتاری: منظور از مشکلات رفتاری در این تحقیق نمره ای است که از پاسخ والدین کودک به پرسشنامه 56سوالی سنجش مشکلات رفتاری راتر و همکاران (1964) به دست می آید.
مهارت های اجتماعی: نمره ای است که از پاسخدهی مادر کودک به سوالات پرسشنامه 18 ماده ای راتر و همکاران (1964) به دست می آورد.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~