فرزند پروری والدین

– عدم پاسخگویی بعضی از آزمودنی ها به گزینه های خاص در مورد خانوادهاشان و محتاطانه عمل کردن بعضی از افراد برای فاش نکردن وضعیت خانوادها شان.
– محدود بودن تحقیق به دانش آموزان مدارس دوره ابتدایی شهرستان منوجان که باید در تعمیم دادن نتایج آن به دیگر جامعه آماری احتیاط کرد.
5-3- پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی
براساس یافته های این تحقیق و بعضی از تحقیقات قبلی می توان اذعان کرد که شرایط خانواده یعنی سبک فرزند پروری والدین یکی از عوامل تأثیر گذار در مشکلات رفتاری و مشکلات رفتاری فرزندان می باشد. پس ما باید تلاش کنیم که خانواده ای متعادل و متعالی یا به بیانی بالنده با سبک فرزند پروری اقتدار گرایانه منطقی داشته باشیم که فرزندان موفقی را برای آینده تربیت کنیم که مشکلات رفتاری کمتری داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می شود که توجه بیشتری به خانواده و اهمیت آن شود تا اینکه شهروندانی سالم و موفق برای جامعه خود داشته باشیم، با توجه به اینکه خانواده و سبک فرزند پروری نقش بسزایی در این امر دارد، می توان با آموزش های لازم و پیشنهادهایی به والدین آن ها را در پرورش فرزندانی با مشکلات رفتاری بالا و مشکلات رفتاری کم کمک کرد بنابراین باتوجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود که در خانوادهای ما شرایط زیر برقرار شود تا خانواده بالنده با سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه منطقی داشته باشیم و از سهل گیرانه و مستبدانه رفتار کردن و تربیت کردن فرزندان پرهیز شود.
والدین باید سعی کنند روحیه دیکتاتوری نداشته باشند که همه اعضاء خانواده از آن ها بترسند و جرأت حرف زدن و درد دل کردن با آن ها نداشته باشند، چون در این صورت فرزندان آن ها دچار افسردگی شده و شادابی خود را از دست خواهند داد.
والدین خود را رهبر و راهنمای خانواده بدانند نه قدرت مطلق و اربابی که همه باید در برابر او زانو بزنند.
هیچگاه نظریات خود را به دیگر اعضاء تحمیل نکنید( تا حد امکان نظریه خود را ساده، عینی و قابل لمس و درک برای دیگر اعضاء توضیح دهید).
والدین باید بدانند که می توانند قاطع و در عین حال با محبت باشند ثبات رأی و قاطعیت به فرزندان کمک می کند تا از عهده ترس و نگرانی ها و کج خلقی ها و احساس درماندگی خود برآیند تا افسردگی و اضطراب کمی داشته باشند.
ـ والدین برای تصمیمات و نظریات فرزندان خود احترام قائل شوند.
تمام افراد خانواده قابل احترام باشند.
تمام افراد حق اظهار نظر در تصمیمات زندگی را داشته باشند.
والدین برای دستورات، راهنمایی ها، و نظرات خود، دلیل منطقی و قانع کننده ای بیاورند.
والدین ضمن محبت به فرزندان با آن ها گرم و صمیمی باشند.
بین افراد خانواده همکاری و صمیمت وجود داشته باشد.
والدین نباید در خانواده اقتدار خود را از دست بدهند و بگذارند فرزندان هرطور که می خواهند در خانواده رفتار کنند و هر وقت دلشان خواست از خانه بروند بیرون یا بیایند خانه چون این شیوه سهل گیرانه محسوب می شود و اثرات منفی بر فرزندان خواهد داشت.
والدین سعی کنند یک ارتباط گرم وصمیمی را در بین اعضای خانواده بوجود آورند تا فرزندان هنگام برخورد با مشکل، شما را به عنوان اولین مشورت کننده در نظر بگیرند.
والدین هیچگاه نظریات خود را به دیگر اعضاء تحمیل نکنند( تا حد امکان نظریه خود را ساده، عینی و قابل لمس و درک برای دیگر اعضاء توضیح دهید)،
می دانیم که ترتیب فرزندانی سالم و مفید آنچنان که بنظر می رسد ساده و راحت نیست، بلکه نیاز به آگاهی و آموزشی و خودسازی دارد لذا به پیروی از امام سجاد(ع)، همواره در نیایش از خداوند بخواهیم که: «… اعنی علی تربیتهم وتأدیبهم و بر هم …» پروردگار مرا در ترتیب و نیکی به فرزندانم یاری بفرما…
5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی
– انجام پژوهش هایی با این متغیرها بین دانش آموزان مقاطع دیگر و مقایسه نتایج آن ها با هم.