فعالیت‌های یادگیری

فعالیت‌های یادگیری

فعالیت‌های یادگیری

انتظارات
مشارکت درگیرانه
در محیط یادگیری،
حفظ هویت از
طریق مشارکت در
فعالیت های گروه
نظریه پرداز کلیدی
اسکینر
مازلو، دسی
واینر، گراهام
لاو، ونگر
2-1-2- 5- نقش انگیزش در یادگیری
بیان (1382) نقش انگیزش در یادگیری را بسیار مهم تعریف کرده است و بیان می کند که انگیزش را به عنوان نیازها و یا تمایلات و یا محرک فرد برای انجام دادن کاری تعریف کرده اند. لذا انگیزش وسیله ای در دست معلم است تا به وسیله آن میل به یادگیری را در فراگیر دامن بزند. قطع نظر از هزینه های گزاف آموزشی با شیوه هایی که در تدریس به کار گرفته می شوند، اگر شوق به یادگیری در فراگیرنده برانگیخته نشود تمایلی به یادگیری نشان داده نخواهد شد و درنتیجه آموزش اثربخش نخواهد بود با توجه به این نکته است که سعی می شود تا در هر آموزشی با تلاش آگاهانه و مستمر انگیزش را برای یادگیری در فراگیران شکوفا کرده و ایشان را به آموختن مطالب آموزشی علاقه مند کرده و یادگیری زمانی اثربخش است که فراگیران برانگیخته گردند. زمانی، (1382) می گوید انگیزش می تواند کلیه جنبه های رفتاری فرد را تحت تأثیر قرار داده و نحوه ادراکات، تصورات، یادگیری ها و استدلال های انسان اثر گذاشته و با شناختن آن از طرفی موجب تقلیل مشکلات روانی شده و از طرف دیگر مقدمات رشد و شکوفایی انسان را میسر می سازد.
فرد دانش (1382) بیان می کند انگیزش فراگیران، یکی از مؤثرترین عوامل در کارایی برنامه های آموزشی است. برنامه های آموزشی هرقدر کامل باشد درصورتی که از مسائل انگیزشی در آن غفلت شده باشد، مؤثر و کارساز نخواهد بود بسیار مشاهده شده است که افرادی با فراهم بودن تمام امکانات، از یادگیری سرباز می زنند و گاهی این افراد اوقات خود را برای فرار از یادگیری صرف کارهای طاقت فرسا می کنند. مشاهده جوانانی که با صرف انرژی زیاد تمام وقت به ورزش های سنگین می پردازند و از مطالعه و آموختن دوری می کنند شاید نشانه ای از عدم انگیزش برای یادگیری در آنان باشد و مشکل آن ها ارتباطی باکمی استعداد و توانایی های نداشته باشد. سپس اضافه می کند انگیزش عملاً در جهت و شدت رفتار افراد منعکس می شود؛ یعنی هرقدر انگیزش بیشتر باشد فرد هدف خود را با شدت بیشتر و در زمان بیشتری تعقیب می کند و هرقدر انگیزش کمتر باشد فرد زودتر از فعالیت یا تعقیب هدف دست برمی دارد و انگیزش برای یادگیری از این نظر اهمیت دارد که در صورت فقدان آن پرجاذبه ترین و سودمندترین آموزش ها بی نتیجه و بی حاصل خواهد بود و هیچ عامل دیگری نیز نمی تواند جایگزین عامل انگیزشی در یادگیری باشد.
2-1-2- 6- انگیزش تحصیلی
سازه انگیزش تحصیلی در مدرسه به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت مربوط است اطلاق می شود. انگیزش را می توان نیروی محرک فعالیت های انسان و عامل جهت دهنده او تعریف کرد. همچنین برای توضیح و تبیین تفاوت بین دانش آموزانی که استعداد یکسان برای یادگیری دارند، اما پیشرفت تحصیلی آن ها متفاوت است، می توان از این مفهوم استفاده کرد (سیف، 1380).
انگیزش تحصیلی یک درگیری تحصیلی یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری شناختی، عاطفی و رفتاری برای پیشرفت در تعلیم و تربیت بر اساس اهداف آموزشگاهی است (حافظی، 1381 به نقل از تنهای رشوانلو، 1388).
انگیزش می تواند به عنوان ترکیبی از نگرش، خواسته ها، علاقه و تمایل دانش آموزان به صرف تلاش در جهت یادگیری چیزی تعریف شود (Richavd & schmhdt, 2002 به نقل از پیر کمالی و همکاران، 1392).
Deci & Ryan (2000) انگیزش تحصیلی را تمایل یادگیرنده به مشغول و درگیر شدن در فعالیت های یادگیری و تلاش مستمر در انجام دادن و به پایان رساندن آن فعالیت می دانند و عاملی مؤثر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی فراگیران است.
انگیزش تحصیلی به اعتقاد فراگیران در مورد توانایی خود در کسب موفقیت تحصیلی گفته می شود (Legault et al, 2006) انگیزش تحصیلی برای کسب دانش، مسیر معنادار و موفقیت آمیز و نیز خودانگاره مثبت امری ضروری است (Hidi & Harackiewicz, 2000).
2-1-2-6-1- نظریه خود ـ تعیینی

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~