فعالیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

مشکل بعدی مربوط می شود به میزان بسیار بالای خدماتی که در آمارهای مختلف از نظر پنهان می مانند . میزان این قبیل فعالیتها که موسوم به بازار سیاه هستند ، در فعالیت های خدماتی بسیار بالاتر از کالاها می باشد ، زیرا بسادگی می توان تولیدات نامحسوس را پنهان نمود .
بنابراین ما برای فهم درست مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و خدماتی که قابلیت تجارت الکترونیک دارند ، به بررسی طبقات رسمی و معتبر می پردازیم .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ طبقه بندی های رسمی
اداره آمار سازمان ملل متحد برای ایجاد قابلیت مقایسه بین المللی اطلاعات آماری ، مجموعه ای از طبقه بندی های استاندارد را در یک نظام منسجم برای طبقه بندی رشته فعالیتها ، کالاها و خدمات ، بمنظور استفاده در انواع آمارهای اقتصادی تهیه و بکارگیری آنها را به کشورهای عضو توصیه کرده است .
« خانواده بین المللی طبقه بندی ها » که در واقع کلیه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را تحت پوشش خود قرار می دهد ، شامل آن دسته از طبقه هایی است که در فهرست طبقه بندی های سازمان ملل متحد به ثبت رسیده اند و بوسیله کمیسیون آمار سازمان ملل متحد یا دیگر هیات های فرا دولتی که در خصوص موضوعات اقتصادی ، بهداشتی ، آموزشی ، رفاه اجتماعی ، جغرافیائی ، زیست محیطی و گردشگری و غیره دارای صلاحیت می باشند ، مورد بازبینی و تایید قرار گرفته اند . همچنین شامل آن دسته از طبقه بندی هایی است که در خصوص موضوعات مشابه در این فهرست به ثبت رسیده اند و مرتبط با طبقه بندی های بین المللی هستند یا از آنها مشتق شده اند و اصولا برای اهداف ملی یا منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرند . انواع طبقه بندی هایی که در این خانواده قرار می گیرند شامل سه نوع می باشند : طبقه بندی های مرجع ، طبقه بندی های مشتق ، و طبقه بندی های مرتبط
اما طبقه بندی که بنظر می رسد مستقیما به موضوع بحث ما ارتباط پیدا می کند ، طبقه بندی ارائه شده از سوی گات است . این طبقه بندی در سال 1991 توسط دبیرخانه گات تهیه گردید که به « فهرست طبقه بندی بخشی خدمات » موسوم است .
این فهرست ، در واقع نتیجه مشورت با کشورهای عضو گات بود . در این فهرست بخشهای مربوطه و زیر مجموعه های آنها با توجه به مقررات ملی مربوط به خدمات مورد شناسائی قرار گرفته است . به گونه ای که بر مبنای این مقررات می توانست تعهدات خاصی متقبل شود و مورد مذاکره قرار گیرد .
در نتیجه این فهرست ، بیش از آن که به عنوان یک طبقه بندی آماری لحاظ شود ، باید بعنوان فهرستی برای مذاکرات آتی اعضای گات در نظر گرفته شود .
به هر حال 12 مقوله اصلی در فهرست کتاب مذکور به شرح زیر می باشد :
1 ـ خدمات تجاری
2 ـ خدمات ارتباطات
3 ـ خدمات ساختمانی و مهندسی
4 ـ خدمات توزیعی
5 ـ خدمات آموزشی
6 ـ خدمات زیست محیطی
7 ـ خدمات مالی
8 ـ خدمات بهداشتی و اجتماعی
9 ـ خدمات گردشگری و گردشگری
10 ـ خدمات تفریحی ، فرهنگی و ورزشی
11 ـ خدمات حمل و نقل
12 ـ سایر خدمات
فهرست مذکور ممکن است در طول زمان توسعه پیدا کند و مذاکره کنندگان تجارت خدمات ممکن است در آینده از طبقه بندی های دیگری استفاده نمایند .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـ تجارت بین المللی خدمات
خدمات ، بویژه در بخش های تامین مالی و حمل ونقل کالا قرن هاست که نقش مهمی را در تجارت جهانی ایفا می نماید . بعضی از اشکال اولیه تجارت خدمات ، تجارت خانه هایی بودند که تبادل کالاهای لوکس با ارزش افزوده بالا را از طریق خدمات حمل و نقل ، انبارداری و تامین مالی صادر کنندگان تسهیل می کردند . به تدریج مراکز فعالیت خدمات از جمله راههای مبادلاتی زمینی و بنادر مهم برای تجارت دریائی رونق گرفتند . برای نمونه بنادر مهم مواصلاتی در منطقه آسیا ، اقیانوس آرام به مراکز عمده خدمات تبدیل شدند.

مطلب مشابه :  تحلیل و بررسی