فعالیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

انتروم (Antrum): انتروم قسمت پایانی معده است و تا پیلور که یک ناحیه ماهیچهای حلقوی متصل کننده معده به دوازدهه است ادامه می یابد.
گلوبوس (Globus): گلبوس عبارت است از احساس وجود یک لقمه یا فشار در گلو که با آب خوردن از بین نمیرود و همچنان ادامه مییابد. بیمار مبتلا به گلوبوس هیچگونه مشکلی از نظر بلع غذا ندارد و معمولاً این اختلال هنگام غذا خوردن احساس نمیشود. احساس گلوبوس معمولاً در افرادی بهوجود میآید که تحت فشارروانی هستند و مکانیسم ایجاد آن افزایش انقباض اسفنگتر فوقانی مری میباشد.
دیسفاژی (Dysphagia): دیسفاژی از دو قسمت Dys به معنای بد و دشوار و Phag به معنای بلع تشکیل شده است و به معنای دشواری در بلع میباشد.
بیماری رینود (Raynaud disease): بیماری رینود عارضه نادری است که در آن عروق خونی گاه به گاه باریک میشوند و جریان خون به مناطقی مانند دست و پا و لبها کاهش مییابد. باریک شدن عروق میتواند با رویدادهایی مانند قرار گرفتن در معرض سرما، فشارروانی و سایر هیجانات تحریک شود.
مننژیت (Meningitis): مننژیت شامل عفونت و التهاب پردهی مننژ و مایع مغزی – نخاعی میباشد که دور مغز و نخاع را احاطه کردهاند. ویروسها، باکتریها و قارچها همگی میتوانند باعث ایجاد مننژیت شوند، اما دلیل بیشتر موارد مننژیت ویروسها هستند.
پرسشنامه نمره بندی علائم گوارشی
نام و نام خانوادگی ………………………………..
مراجع گرامی، این مقیاس یک ابزار اندازه گیری برای علایم گوارشی در بیماران با سندرم روده ی تحریک پذیر و دیگر بیماری های مرتبط با زخم های گوارشی است. پاسخ دقیق شما به کارکنان درمانی کمک می کند تا از نتایج بدست آمده، در جهت ارایه خدمات بهداشتی و مراقبتی بهتری استفاده نمایند. لازم به ذکر است که یافته های این پرسشنامه محرمانه بوده و تنها به منظور پیشبرد اهداف علمی وپزشکی مورد بهره برداری پژوهشگر قرار خواهد گرفت. در هر سؤال مقابل گزینه ای که به بهترین وجه بیانگر شدت نشانه های فعلی شما است، علامت بگذارید. پیشاپیش از همکاری صادقانه ی شما کمال تشکر را داریم.
(1)- درد شکمی
– هیچ دردی ندارم یا درد گذرایی دارم.
– دردهای گهگاهی دارم طوریکه بعضی فعالیت های اجتماعی مرا مختل می کنند.
– درد هایی دارم که طولانی مدت و اذیت کننده هستند به طوریکه نیاز به درمان دارند و بسیاری از فعالیت های اجتماعی مرا مختل می کنند.
– دردهای شدید و ناتوان کننده ای دارم که بر تمام فعالیت های اجتماعی ام تأثیر گذاشته اند.
(2)- سوزش سر دل
– سوزش سر دل ندارم یا گاهی به صورت گذرا و موقتی دارم.
– سوزش سر دل گهگاهی ناراحتم می کند، ولی کوتاه مدت است.
– سوزش سر دل مکرراً موجب ناراحتی من می شود و چون طولانی مدت است، نیاز به تسکین دارد.
– سوزش سر دل مداومی دارم که با آنتی اسید ها تسکین می یابد.
(3)- بالا آوردن اسید معده
اسید معده بالا نمی آورم ولی گاهی خیلی کم بالا می آورم.
گاهی بالا آوردن اسید معده برایم دردسرآفرین می شود.

مطلب مشابه :  نتایج حاصل از برآورد