فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه

از یک سو رباخواری باعث می شود سرمایه داران بدون انجام فعالیّت اقتصادی مفید، به درآمد سرشاری دست یابند و سرمایۀ خود را ازچرخۀ اقتصاد خارج نمایند. و بدین سان، ربا بستر رشد بیکاری، مفت خواری و کاهش سرمایه گذاری تولید و تجارت را فراهم می سازد.
از سوی دیگر، شرایط زندگی افرادی که ملزم به پرداخت ربایند، روز به روزبدتر می شود و قدرت خرید و مصرف آنان کاهش می یابد، و درنتیجه، رکود اقتصادی، چهرۀ زشت خود را نشان می دهد.
خاتمه تحقیق:
نتیجه گیری
فهرست منابع
خاتمه تحقیق:
نتیجه گیری
فهرست منابع
نتیجه گیری
با توجه به بحث و بررسی ها در این پروژه در رابطه با اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت این نتایج حاصل می شود.
1-اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اموری است که باور و اعتقاد به آنها انگیزه تولیدکنندگان را از اندیشه مادیت محض به تفکر خدایی و معنوی افزایش می دهد و نقش بسیار مؤثری در تصحیح رفتارهای انسان از جمله رفتارهای اقتصادی دارد و از پایه های اساسی و اثرگذار درفعالیت های اقتصادی جامعه است. که ایمان به آن افزون برآنکه پاداش اخروی کار را افزایش می دهد. در دنیا نیز سبب افزایش رزق و روزی می شود، انسان را از انحراف های مالی و افراط و تفریط در این زمینه باز می دارد.
2- نتایج به دست آمده از راهکارهای اقتصادمقاومتی به صورت زیر قابل تبیین است.
أ-خداوند منابع تولیدی بیشماری را برای انسان در زمین قرار داده است که باید با تلاش و کوشش و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته به بهره برداری بهینه از منابع و ثروت های طبیعی پرداخت و همچنین با مهار کردن آب های سرگردان و سیلاب ها، از این سرمایه های الهی به خوبی بهره برداری نمود.
ب-با تهیه طرح و برنامه می توان در کمترین زمان لازم و با صرف حداقّل امکانات و سرمایه ها، به اهداف مورد نظر رسید. که از فواید تهیه طرح و برنامه ریزی؛ کاستن از میزان خطاپذیری، خنثی سازی تهدیدها و افزایش بهره وری می باشد.
ج- تقسیم کار یکی از شاخصه های نظم و انضباط و ازاصول مدیریت است. درصورتی که این تقسیم بندی براساس تخصص، توانایی واستعداد افراد انجام شود موجب افزایش بهره وری و در نتیجه، افزایش تولید می گردد.
د- باید از بنگاه های کوچک حمایت شود؛ زیرا علاوه بر ایجاد اشتغال زیاد و کاهش بیکاری، زودبازدهی فراوانی دارد.
ه-حذف واسطه های غیر ضروری علاوه بر کاهش قیمت ها و جلوگیری از احتکار باعث توزیع ثروت بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می شود.
و-برخورد با متخلفین فساد اقتصادی و اداری و همچنین کنترل و نظارت دولت برفعالیت های اقتصادی، علاوه بر برقراری امنیت اقتصادی، زمینه برای سرمایه گذاری بیشتر فراهم می گردد.
ز- اقتصاد مقاومتی خانواده که به معنای میانه روی است، ناظر به چگونگی مدیریت مصرف و تدبیر در این حوزه است.  خانواده ها با اولویت های مصرف و مخارج خانواده، قناعت و زهد، صرفه جویی (در تمامی مصارف) و نیزتغییرالگوهای غلط به الگوهای صحیح از طریق آموزش می توانند در این زمینه اهتمام ورزند و در تحقق اقتصاد مقاومتی، گام اساسی را بردارند.
3-نتایج به دست آمده از آثاراقتصاد مقاومتی به صورت زیر قابل تبیین می باشد.
أ-افزایش تولیدات مختلف در همه عرصه ها با استفاده از توانمندی های موجود داخلی، استقلال اقتصادی و رسیدن به خودکفایی در همه عرصه ها از آثار اقتصاد مقاومتی است.
ب-با تحقق اقتصاد مقاومتی، کالاهای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. که با مصرف کالاهای داخلی سبب رونق اشتغال و توسعه تولید می شود.
ج- اقتصاد مقاومتی باعث عدم وابستگی به واردات کالاهای خارجی و افزایش صادرات کالاها، خدمات و فنون بومی ایرانی را به دنبال خواهد داشت و این روند اگر استمرار یابد، موجب جهش رشداقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی جامعه خواهد شد. همچنین عارضه هایی چون کمبود کالا، تورّم، بیکاری و به کار افتادن سرمایه ها در امور نامطلوب و آسیب زا از بین خواهدرفت و با افزایش توانایی تولید، علاقه به مشارکت در حوزه های مختلف اقتصادی فزونی می یابد و این امر ضمن آن که می تواند کشور را از معضلات گوناگون برهاند، برای کشور اقتدار سیاسی و قدرت رقابت با غول های اقتصادی و توان مقابله با تهدیدهای بحران زا را به همراه خواهد داشت.
5-نتایج به دست آمده از موانع اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی اقتصاد مقاومتی به صورت زیر قابل تبیین است.
أ-مصرف گرایی باعث از بین رفتن بهینه کالا و وسایل تولید شده ای که قابل استفاده هستند می گردد. و از جمله مصرف های بی رویه ای که درسطح کشور وجود دارد، بیشتر مصرف بی رویه دارو، پوشاک و خریداری مواد غذایی انبوه است.

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی