قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

با توجه به جدول 4-17 آزمون تی بعد پاسخگویی مشاهده می شود که سطح معنی داری به دست آمده برای بعد پاسخگویی کوچک تر از 05/0 می باشد در نتیجه تفاوت معناداری بین خدمات درک شده و انتظارات شرکتها در بعد پاسخگویی وجود دارد. یعنی میانگین های بدست آمده از خدمات درک شده در بعد پاسخگویی و انتظارات شرکتها تفاوت معناداری با هم دارد. با توجه ستون میانگین ها مشاهده می شود که انتظارات با میانگین 5956/3 بالاتر از خدمات درک شده با میانگین 2757/3 می باشد، در نتیجه انتظارات شرکتها بیشتر از خدمات درک شده می باشد.
فرضیه فرعی3 : بین خدمات درک شده اداره کل گمرکات استان گیلان از بعد عوامل محسوس و انتظارات شرکتهای مرتبط تفاوت وجود دارد.
جدول4-18) آزمون تی تست متغیربعد عوامل محسوس با توجه به خدمات درک شده و انتظارات
وضعیت تعداد میانگین آماره t درجه آزادی اختلاف میانگین سطح معنی داری
بعد عوامل محسوس خدمات درک شده 68 3713/3 324/1- 789/120 1875/0- 188/0
انتظارات
5588/3
با توجه به جدول 4-18 آزمون تی بعد عوامل محسوس مشاهده می شود که سطح معنی داری به دست آمده برای بعد عوامل محسوس بزرگتر از 05/0 می باشد در نتیجه تفاوت معناداری بین خدمات درک شده و انتظارات شرکتها وجود ندارد. در نتیجه بین خدمات درک شده اداره کل گمرکات استان گیلان از بعد عوامل محسوس و انتظارات شرکتهای مرتبط تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیه فرعی 4: بین خدمات درک شده اداره کل گمرکات استان گیلان از بعد اطمینان خاطر و انتظارات شرکتهای مرتبط تفاوت وجود دارد.
جدول4-19) آزمون تی تست متغیربعد اطمینان خاطر با توجه به خدمات درک شده و انتظارات
وضعیت تعداد میانگین آماره t درجه آزادی اختلاف میانگین سطح معنی داری
بعد اطمینان خاطر خدمات درک شده 68 3983/3 839/1- 134 28554/0- 068/0
انتظارات
6838/3
با توجه به جدول 4-19 آزمون تی بعد اطمینان خاطر مشاهده می شود که سطح معنی داری به دست آمده برای بعد اطمینان خاطر بزرگتر از 05/0 می باشد در نتیجه تفاوت معناداری بین خدمات درک شده و انتظارات شرکتها وجود ندارد. در نتیجه بین خدمات درک شده اداره کل گمرکات استان گیلان از بعد اطمینان خاطر و انتظارات شرکتهای مرتبط تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیه فرعی 5: بین خدمات درک شده اداره کل گمرکات استان گیلان از بعد همدلی و انتظارات شرکتهای مرتبط تفاوت وجود دارد.
جدول4-20) آزمون تی تست متغیربعد همدلی با توجه به خدمات درک شده و انتظارات
وضعیت تعداد میانگین آماره t درجه آزادی اختلاف میانگین سطح معنی داری
بعد همدلی خدمات درک شده 68 1941/3 81/1- 134 30588/0- 073/0
انتظارات
5/3
با توجه به جدول 4-20 آزمون تی بعد همدلی مشاهده می شود که سطح معنی داری به دست آمده برای بعد همدلی بزرگتر از 05/0 می باشد در نتیجه تفاوت معناداری بین خدمات درک شده و انتظارات شرکتها در بعد همدلی وجود ندارد. درنتیجه بین خدمات درک شده اداره کل گمرکات استان گیلان از بعد همدلی و انتظارات شرکتهای مرتبط تفاوت معناداری وجود ندارد.
بررسی رتبه بندی متغیر کیفیت خدمات ارایه شده
جدول4-21) آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد متغیر کیفیت خدمات ارایه شده
میانگین رتبه کای دو درجه آزادی سطح معنی داری
قابلیت اعتماد 99/2 432/12 4 014/0

مطلب مشابه :  سیستم های اطلاعاتی مدیری