قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

50- کری، پیتر و ساندرز جو، حقوق رسانه، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، تهران نشر میزان چاپ اول 1386
51- کریمیان راوندی، مهدی، مسئولیت مدنی اعضای روزنامه نگاران،تهران، دادگستر 1386
52- کویر، کنت، فتوژورنالیم، ترجمه علی عباسی، تهران دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها 1387
53- گارو، رنه،مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ترجمه سید ضیاء الدین ثابت جلد سوم تهران، انتشارات ابن سینا، 1387
54- گرجی،ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ضمان مغبوض به عقد فاسد، چاپ دوم تهران نشر دانشگاه تهران (بی تا)
55- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران نشر مجد، چاپ ششم 1384
56- لنگرود، محمدجعفر،دایره المعارف حقوق مدنی و تجاری، تهران بنیاد راستا 1357
57- لورراس، میشل، مسئولیت مدنی ترجمه محمد اشتری تهران نشر حقوقدان 1375
58- محسنیان، سید علی،مسأله ورود رسانه ها به حریم خصوصی،تهران صدا و سیما 1383
59- معتمد نژاد،کاظم، جزوه مبانی حقوقی آزادی مطبوعات نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها 1377
60-معتمد نژاد، کاظم، حقوق ارتباطات: بررسی تطبیقی مبانی حقوقی آزادی مطبوعات و مقررات تأسیس و انتشار آن ها جلد 1 تهران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها 1379
61- معتمد نژاد،کاظم، حقوق مطبوعات،تهران دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها جلد یکم چاپ پنجم 1387
62- مک کوابل، دنیس،درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی ترجمه پرویز اجلالی،تهران،دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها چاپ سوم 1388
63- مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان جلد دوم چاپ اول تهران کیهان 1371
64-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مجموعه مباحثی در علوم قضایی جزوه فاطمه قناد 1373
65- نوربهار، رحیم، حمایت کیفری از حوزه های علمی، خصوصی تهران انتشارات جنگل 1387
66- نوروزی، علیرضا ، حقوق مالکیت فکری، تهران، نشر چاپار 1381
67- نوری،محمدعلی و نخجوان، رضا، حمایت از داده ها تهران کتابخانه گنجه دانش سال 1383
68- یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی تهران نشر ادبستان چاپ اول 1379
ب:مقالات
1-اسماعیلی، محسن «تعریف حقوق مطبوعات» شرح و تفسیر ماده 1 قانون مطبوعات مجله رسانه سال هفتم شماره 1، 1385
2-اسماعیلی، محسن «شرایط و وظایف مدیر مسئول» رسانه ها، سال هفتم شماره 7 سال 1385
3-اسماعیلی، محسن «قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران»انتشارات سروش چاپ چهارم 1382
4-امامی،نورالدین «حقوق آفرینش های فکری» فصلنامه رهنمون مدرسه عالی شهید مطهری شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371
5-انصاری، باقر «مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 62 زمستان 1371
6-ایمانی، عباس «استثنای مهم حقوق مولف استفاده منصفانه از اثر دیگری»مجله پژوهش های حقوقی شماره 1 سال 1382

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~