قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

نامههای الکترونیکی که بدون درخواست دریافتکننده برای او ارسال میگردد. این نامهها معمولاً شامل تبلیغات سایتها، ویروسها و یا فایلهای حاوی آثار هرزهنگاری است. برخی باتوجه به محتوی هرزهنگاری یا ویروس و… برخی از Spamها معادل هرزنامه را برای آنها برگزیدهاند ولی باتوجه به اینکه ممکن است این نوع نامهها حاوی تبلیغات محصولات بهداشتی و امور خیرخواهانه و… نیز گردد بر این معادل ایراد وارد شده و معادل نامههای ناخواسته را برای آن در نظرگرفتهاند با این حال به نظرمیرسد درخصوص نامههای به اصطلاح ناخواسته حاوی آثار غیراخلاقی بتوان از معادل هرزنامه استفادهکرد. دربرخی موارد ارسال آثار هرزهنگاری برای افرادی که تمایل به دیدن آنها ندارند و یا در محل کار و باهدف آزار و اذیت افراد بهویژه زنان و کودکان است، انجام میشود. (اسکندرزادهشانجانی، 1386، 24-23) به هر حال آنچه که تحت عنوان نامه ناخواسته است علاوه بر استفاده تبلیغاتی، اهداف خیرخواهانه و … می تواند همچون دیگر روش های ارتباطی در فضای مجازی ،راهی برای ارسال آثار هرزه نگاری باشد.
پنج – اخبار یوزنت:
این خدمت امکان خواندن اخبار عمومی را روی صفحه مخصوصی(تخته سیاه) میسر میسازد یا آن را ارسال میکند. فایلهای متن ممکن است همچنین توأم با فایلهای صوتی، عکس و تصویر و یا ویدیویی باشد که حسب تعداد زیاد موضوعات تختهها در اینترنت به هزاران عنوان و بخش، یعنی گروههای خبری تقسیم میشوند.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 24)
گروه های خبری، تخته سیاه یا تابلوی اعلانات اینترنت است که افراد در یک موضوع مشابه با یکدیگر به تبادل اطلاعات و نظرات می پردازند، اعضای گروه خبری در صورتی که مایل به خواندن پیام پیوست شده باشند، می توانند عنوان هر مورد ارسالی را برای مشاهده خود اسکن کنند.(آقامیر، 1390، 90)
مطالعه و بررسی «کپاین» «COPINE» در ایرلند مشخص کرد که 07/0 درصد از گروه های خبری شامل هرزه نگاری اطفال و مطالب جنسی در باب کودکان است. این میزان، در مقایسه با تعداد گروه های خبری رقم اندکی است. نمودارها درباب میزان واقعی هرزه نگاری کودک در حال تبادل در این گروه ها، اطلاعی بدست نمی دهد.(حسینی،1383، 25)
حدود ده ها هزار گروه خبری وجود دارد. تعداد بیشتر هر روز به اینترنت اضافه می شوند. یک تهیه کننده خدمات اینترنت (ISP) می تواند تصمیم به محدود کردن گروه های خبری در دسترسی کاربران کند. «بیشتر هرزه نگاری اطفال که تا کنون در اینترنت کشف شده، از طریق گروه خبری «Alt. sex» انتقال یافته است. گروه «Alt. Sex» خود به چند صد زیر گروه تقسیم می شود. عنوان هر زیر گروره معمولاً بیانگر آن است که موضوع اصلی گروه چیست؟ برای مثال پدوفیلی، جماع با حیوانات و …(آقامیر، 1390، 90)
آنچه که در مورد گروه های خبری باید به آن توجه کرد این است که اگر در موضوعات مختلف به میزان بازدید از صفحات توجه شود معلوم می شود که صفحات مربوط به هرزه نگاری تعداد بازدیدکنندگان بسیاری نسبت به سایر صفحات دارد و این امر مربوط به جنبه خلاف اخلاق بودن و جذابیتی است که این موضوع برای افراد به ویژه جوانان و نوجوانان دارد که در مباحث قبل به آن پرداختیم.
گفتار سوم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار محتوی
هرزهنگاری از منظر محتوی آثار و محصولات خود به دو دسته هرزهنگاری مستقیم و هرزهنگاری غیرمستقیم تقسیم میشود:
هرزهنگاری مستقیم(یا وقیح): تصاویر وقیح و بسیار زننده و صحنههایی را شامل میشود که بطور واضح و مستقیم شهوتانگیز است.
هرزه نگاری غیرمستقیم: در مقابل هرزهنگاری مستقیم قراردارد و محصولاتی را شامل میشود که وابسته به نشاندادن صحنههایی است که بطور غیرمستقیم و اشارهای شهوتانگیز هستند.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 21)
لازم به ذکر است که تقسیمبندی آثار هرزهنگاری از منظر محتوی برای درجهبندی محصولات به منظور عدم عرضه به سنین پائین و اعمال محدودیتهای سنی و موضوعی در کشورهایی که هرزهنگاری را پذیرفتهاند میباشد.
گفتار چهارم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار قوانین
هرزهنگاری گاه در قانون عام و گاه در قوانین خاص جرمانگاری شدهاست. در سیستم حقوقی ایران هرزهنگاری در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی بهویژه در مواد 639 و 640 جرمانگاری شدهاست و در قوانینی خاص چون قانون مطبوعات(ماده28)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند، قانون جرایم رایانهای و کنوانسیونهای بینالمللی که ایران به آنها ملحق شدهاست مورد جرمانگاری واقع شدهاست، که به هنگام بررسی عنصر قانونی این جرم در مباحث آتی به طور مفصل بررسی میشود .
جمع بندی:
در جمع بندی مطالب این فصل باید گفت: شناخت مفهوم هرزه نگاری، ویژگی ها و اقسام آن از آن جهت مهم است که نسبت به سایر جرایم سایبری کمتر شناخته شده و از طرفی یک جرم خاموش است که در ابعاد گسترده رخ می دهد؛ بی آن که اعلام شود و در واقع رقم سیاه بالایی دارد و برای مبارزه با این پدیده و جهت جلو گیری از آن نیاز به شناخت همه جانبه آن است تا هم افراد جامعه با شناخت آن ایمنی خود را در فضای سایبر افزایش دهند و در برخورد با موارد مشکوک و نا متعارف و افراد ناشناس احتیاط بیشتری کنند و هم قوای انتظامی و قضایی به اهمیت این پدیده واقف شده و سیاست های قاطع و جدی اتخاذ کنند.

مطلب مشابه :  مفهوم کارآفرینی، تعاریف کارآفرین، توسعه اقتصادی

فصل دوم
ارکان تشکیلدهندهی
هرزهنگاری هویت در
فضای سایبر