قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی

3- اهمیت وضرورت تحقیق
در مورد مسئولیت مدنی سد معبر می توان بیان نمود که شهرداری بنا بر نظریه خطر همان طور که از وجود مشاغل نفع می برد، به همین اندازه باید جبران ضرر وارده را هم بکند. برای مثال اگر شخصی برای شغلی بخواهد تابلویی نصب کند شهرداری برای نصب مقداری هزینه دریافت می کند. بنابراین اگر در اثر نصب آن تابلو به اشخاص خسارتی وارد شود شهرداری نیز مسئول هست برای اینکه همان طور که شهرداری از هزینه نفع برده است، به همان اندازه باید ضرر وارده را جبران کند. بنابراین در مورد آسیبی که وارد می شود با وجود ارکان مسئولیت که همان ضرر وارده فعل اضرار و رابطه سببی میان فعل و ضرر هم شخص مغازه دار و هم شهرداری با توجه به نظریه خطر مسئول جبران خسارت هستند و این خسارت میان آنها تقسیم می شود. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیزضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده باید اثبات شود.
پژوهشگر، احساس نیاز کرده که با بررسی سیر تقنینی، موضوع سد معبر در حقوق ایران، مسئولیت سد معبر و ضمانت های اجرایی قوانین مورد بحث در این پایان نامه را به مداقه بگذارد.
4- اهداف تحقیق
4-1- هدف کلی
مسئولیت ناشی از سد معبر در حقوق ایران هدف کلی این تحقیق است.
4-2- اهداف فرعی
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران
بررسی قوانین حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران
بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران
5- سؤالات تحقیق
1- مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر چگونه تعیین می شود؟
2- قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران کدام است؟
3- ضمانت های اجرای ناشی از فعل سد معبر در حقوق ایران به چه صورت است؟
6- فرضیه های تحقیق
1- اصولاً مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر، در قوانین حقوقی ایران بر مبنای تقصیر است.
2- اصولاً قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران، قانون مدنی، و قانون مسئولیت مدنی است.
3- اصولاً ضمانت های ناشی از فعل سد معبر در حقوق ایران، همانا ضمانت اجرای کلی موجود در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی است.
7- پیشینه علمی تحقیق
به نظر می رسد این پایان نامه به صورت مبسوط در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر تحقیق مستقلی انجام نشده است، از این رو پایان نامه حاضر می تواند دارای جنبه نواوری می باشد.
8- روش تحقیق
در این پایان نامه، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب گردآوری می شود. سپس مطالب مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. لذا روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی است.
9- سازماندهی تحقیق
مطالب این پایان نامه در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد که در بخش اول کلیات، بخش دوم، تعاریف و مفاهیم بیان می شود و در بخش سوم به بیان مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر و نیز به احکام تکلیفی و وضعی موضوع پرداخته شده است. و درنهایت پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راه کارهای لازم به انتها رسیده است.
بخش دوم
تعاریف و مفاهیم

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~