قوانین و مقررات، سازمان بهزیستی، اوقات فراغت

قوانین و مقررات، سازمان بهزیستی، اوقات فراغت

قوانین و مقررات، سازمان بهزیستی، اوقات فراغت

2-7-7- نحوه پذیرش در خانه سلامت
به منظور ایجاد هماهنگی در امر پذیرش های، خانه سلامت توسط کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی استان انجام خواهد گرفت. از ابتدای شروع فعالیت ها باید کوشش در زمینه فراهم آوردن امکانات بازگشت دختر به خانواده و یا بستگان و یا سایر روش های ترخیص به منظور کوتاه نمودن زمان زندگی، مورد نظر باشد. کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی، متشکل از معاونت امور اجتماعی، کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی، کارشناس امور حقوقی، مددکار اجتماعی و روانشناس است که به منظور ایجاد هماهنگی بر جریان کار، نظارت مستقیم دارد. مدت زمان حمایت مالی از دختران در خانه سلامت حداکثر 76 ماه میباشد و ظرف این مدت، کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی استان موظف به تأمین شغل و فراهم آوردن زمینه استقلال مالی دختران می باشد به استثنای زمانی که دختران خانه سلامتی، با تأیید کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی، توانایی لازم را برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاهی را دارا باشند در این صورت تا پایان سال اشتغال یا تحصیل باید از حمایت های اقتصادی ـ اجتماعی لازم برخوردار باشند.
در این مرکز، زمینه های فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای، اشتغال و استقلال این دختران، باید فراهم گردد. همچنین تدوین برنامه اوقات فراغت باید به گونه ای باشد که موجب آشنایی هر چه بیشتر این دختران با ارزش ها، آداب و رسوم و فرهنگ جامعه شود.
2-7-8- روش های ترخیص از خانه سلامت
1) تحویل به خانواده یا بستگان نسبی و سببی
2) زندگی مستقل با حفظ شرایط قانونی
3) ازدواج
4) ادامه تحصیل (ساکی و همکاران، 1386).
2-7-9- شرایط و مراحل ترخیص و تحویل به خانواده یا بستگان
1) شناسایی خانواده یا بستگان نسبی و سببی با استفاده از مدارک قانونی یا از طریق مراجع ذیصلاح.
2) تأیید وضعیت کلی تحویل گیرندگان توسط کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی استان و در موارد خاص تأیید از مقامات ذیصلاح قضائی الزامی است.
3) ارائه راهنمایی های لازم به تحویل گیرنده در مورد خصوصیات اخلاقی دختر
4) ارائه اطلاعات بهداشتی و پزشکی دختر به فرد تحویل گیرنده
5) تهیه گزارشات لازم توسط مددکار اجتماعی به استناد بازدید منزل و تحقیقات انجام شده
6) ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی با استفاده از موارد دستورالعمل
7) گزارشات جامع اقدامات انجام شده به کمیته امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور.
8) تنظیم صورت جلسه ترخیص توسط اعضاء کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی استان.
2-7-10- شرایط و مراحل زندگی مستقل
1) ارائه راهنمایی های لازم به دختران در زمینه اشتغال و انتخاب محل سکونت
2) ارائه راهنمایی های لازم به منظور رعایت قوانین و مقررات، عرف و عادات موجود در جامعه و توجه به احکام اسلامی
3) فراهم آوردن زمینه روانی- اجتماعی مناسب برای پذیرش موقعیت جدید اجتماعی
4) تهیه گزارش های لازم توسط مددکار اجتماعی به استناد بازدیدها و پیگیری های انجام شده
5) توصیه دختران در مورد اینکه خروج از خانه سلامت بر فراز قطع نظارت بر زندگی آنها نبوده و تا هنگام ازدواج، رفتار و سلوک اجتماعی آنان تحت نظارت سازمان بوده و بعداً نیز به عنوان مشاور و حامی در اختیار آنان خواهد بود
6) تکمیل صورت جلسه ترخیص توسط اعضاء کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی استان و اعلام اقدامات انجام شده به دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور (ساکی و همکاران، 1386).
2-7-11- شرایط ترخیص از طریق ازدواج

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~