لیپوپروتئین

لیپوپروتئین

لیپوپروتئین

3-12تعیین میزان فسفر و فسفولیپیدها :
تعیین میزان فسفر و فسفولیپید بر اساس روش ارائه شده توسط کوکز و ون رد با استفاده از دستگاه اسپکتوفوتومتر انجام گردید. (کوکز و ون رد، 1996)
شکل 3-7دستگاه اسپکتوفتومتر
3-13تعیین میزان ترکیبات غیر صابونی شونده :
تعیین ترکیبات غیرصابونی شونده طبق روش AOAC به شماره 08/933 صورت گرفت به این ترتیب که ابتدا روغن توسط پتاس الکلی صابونی شد سپس ترکیبات غیرصابونی آن توسط دی اتیل اتر استخراج شد(AOAC,1999).
3-13-1تعیین مواد غیر قابل صابونی شدن روغن ها :
موادغیر قابل صابونی شدن روغن ها عبارتند از : موادی که در حین صابونی کردن روغن با قلیا تولید صابون نمی کند ولی در حلال های آلی روغن ها حل می گردد مثل : استرولها ، پیگمانها ، هیدرو کربورها ، روغنهای معدنی واگر به روغن اضافه شوند با این آزمون مشخص می گردند.
3-13-2روش کار :
2گرم روغن را در یک ارلن وزن کنید 20 میلی لیتر الکل اتیلیک و 1.5 میلی لیتر پتاس 50 درصد آبی بهآن اضافه کنید وزیر مبرد 1 ساعت قرار دهید سپس آنرا در یک بالن جداکننده ریخته و 50 میلی لیتر اتر به آن بیفزایید پس از آنکه با تکان دادن کاملا مخلوط شد قسمت زیرین را خارج نموده ودر قیف دکانتور دیگر وارد کنید آنرا مجددا با 50 میلی لیتر اتر مانند بار نخست تکرار و قسمت اتری را به قسمت اتری اول منتقل کنید. حال قسمت اتری را با آب مقطر و بعد محلول پتاس و بعد با آب مقطر شسته و آنرا خارج کنید تا آب خارج شده با فنل فتالئین تغییر رنگ ندهد سپس مایع اتری را به ظرف توزین شده منتقل کنید واتر آنرا تبخیر نموده و مجددا ظرف را توزین نمایید و درصد مواد غیر صابونی شدن را بدست آورید :
100 2/وزن اولیه ظرف خالی-وزن ثانویه =%مواد غیرقابل صابونی شدن (گرم در صدگرم روغن)
3-14تعیین میزان کل استرولها و توکوفرولها :
تعیین میزان کل استرولها و توکوفرولها طبق روش AOAC شماره 51/970 با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک انجام شد(AOAC,1999).
3-15تعیین میزان مس و آهن :
جهت اندازه گیری غلظت فلزات آهن و مس از روش AOAC به شماره 05/990 و روش AOCS شماره ca 15-75 استفاده شد که در این روش ابتدا نمونه مورد نظر خاکستر گردید و پس از آن مخلوط اسید نیتریک و اسید کلریدریک به ان اضافه شد و پس از تهیه استانداردهای مس و آهن غلظت این فلزات توسط دستگاه جذب اتمی تعیین شد(AOAC, 1999) ( AOCS, 2001).
3-15-1عملکردمس :
مس برای جذب و استفاده آهن در بدن مورد نیاز است . این ماده به عنوان بخشی از آنزیم سوپراکسید دسموتاز بدن را در مقابل رادیکال های آزاد حفظ می کند و در تولید انرژی در میتوکندری و در سنتز ملانین، کاتکولامین ها و کلاژن نیز نقش دارد .دریافت مقدار کافی مس در رژیم غذایی زن باردار عاملی موثر در میزان رشدجنین و رشد نوازد پس از تولد می باشد .
نقش مس در متابولیسم لیپیدها و بیماری قلبی ـ عروقی :
مس در متابولیسم لیپیدها موثر است . با آزمایشی که روی موش ها انجام گرفت ، مشخص شد کمبود این ماده به طور قابل توجهی کلسترول پلاسما را افزایش می دهد و علاوه بر آن موجب تغییراتی در باند شدن کلسترول به انواع مختلف لیپوپروتئین ها می شود که با افزایش ریسک آترواسکلروز همراهاست .
3-16اندازه گیری ضریب شکست :
برای اندازه گیری ضریب شکست روغن ، چند قطره از نمونه های روغن را روی صفحه منشور رفرکتومتر Nino ساخت کشور چین قرار داده و پس از تنظیم خطوط دایره دید ضریب شکست از روی صفحه مدرج در دمای 20 درجه سلیسیوس قرائت گردید . (AOAC 1990) .ضریب این پارامتر درجه رفراکسیون می باشد.
شکل 3-8 دستگاه رفرکتومتر
3-16استخراج روغن هسته عناب :

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~