مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظرگرفته شده در قانون ، موظف به انجام تکالیف قانونی هستند زیرا عدم رعایت تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی برای آنان خواهد شد. از اینرو در این قسمت به بررسی پاره ای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می پردازیم.
اول: مشمولین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:
کلیه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که مراحل قانونی در اداره ثبت شرکت ها را طی نموده و به ثبت رسیده اند و دارای شماره ثبت می باشند، مشمول مالیات بر درآمد این فصل می باشند.
دوم: درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی مربوط
به استناد ماده ۱۰۵ ق.م.م جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایراشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد(۲۵%)خواهند بود.
تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
سوم: تکلیف اشخاص حقوقی
الف- ارایه اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰
– بر اساس ماده۱۱۰ اشخاص حقوقی مکلفاند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه بافهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم ا لشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارایه اولین فهرست مزبور، ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
– محل ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج ازایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند، تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
ب- پلمپ دفاتر قانونی
اشخاص حقوقی بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها۸۹/۱۲/۲۹ نمایند؛ بدین معنی که برای عملکرد سال ۱۳۹۰ مودیان موظفندکه تا پایان مهلت نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.
ج- پرداخت حق تمبر
اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی ، مالیات دو در هزار حق تمبر راپرداخت نمایند. ضمنا در مورد شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند، مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند.
د- ارائه لیست حقوقبگیران
اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارائه لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد به اداره امور مالیاتی محل پرداختنموده و در ماههای بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.
مهلت رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی( شرکت ها)
– در صورت ارایه اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ ، یک سال
– در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی، پنج سال
چهارم: روش های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی
الف –رسیدگی ازطریق دفاتر
اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر اقدام به ارایه اظهارنامه ، ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان و ارائه دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و اسناد و مدرک نمایند و درآمد اعلام نمایند، رسیدگی از طریق دفاتر صورت می گیرد.
ب- رسیدگی ازطریق علی الراس

مطلب مشابه :  شوک های جریان وجه نقد