مبانی برنامه ریزی درسی، برنامه درسی نوظهور، برنامه ریزی درسی

مبانی برنامه ریزی درسی، برنامه درسی نوظهور، برنامه ریزی درسی

مبانی برنامه ریزی درسی، برنامه درسی نوظهور، برنامه ریزی درسی

این رویکردها منعکسکننده دیدگاههای فلسفی غیر مرسوم و خط مشیهای جدید میباشند.طرفداران این رویکردها یادگیری را به عنوان یک امر کلی می بینند که نمی توان آن را به قطعاتی مجزا در یک ساختار خطی تقسیم کرد.
گرایش انسانگرا: انسانگرایان معتقدند که رویکردها و گرایشهای فنی-علمی بسیار خشک و انعطاف ناپذیرند.این گرایش ریشه در فلسفه پیشرفت گرایی و نهضت کودک مدار در تعلیم و تربیت دارد. دو بعد اساسی مورد توجه این گرایش الف) توجه به علایق، نیازها و مسایل کودکان(متاثر از روانشناسی کودک؛ و ب) توجه به نظام ارزشها، بهداشت روانی و آزادی فراگیر در یادگیری (پیامد روانشناسی انسانگرا) میباشد.
گرایش بازسازان مفهومی: الگو و طرح خاصی برای تدوین برنامه های درسی ندارند و به جای آن بیشتر مفروضات ایدئولوژیک و اخلاقی را در تعلیم و تربیت مطرح کرده و بر روابط بین مدرسه و نهادهای اقتصادی- سیاسی جامعه تاکید میکنند.هواداران این گرایش به دنبال تجدید نظر در مفاهیم آموزش و پرورش مدرسه، آموزش، خلاقیت و رشد هستند(یارمحمدیان1386).
نتیجه اینکه: برداشت اثبات گرایانه از برنامه درسی تنها بر مشاهده تجربی استوار بوده و یک رویکرد خشک و غیر قابل انعطاف نسبت به برنامه درسی داشته که همان مفهوم سنتی برنامه درسی را در بر میگیرد؛ اما در برداشت نومفهوم گرایان سهم بیشتری به یادگیرنده و نیازهای او داده شده و بر شایستگی فردی و اجتماعی یادگیرنده تاکید شده واین مفهوم جدید برنامه درسی را در بر میگیرد.
دیاگرام زیر ارتباط بین این مفاهیم را نشان میدهد:

مفهوم سنتی برنامه درسی
برداشت اثبات گرایانه
رویکردهای علمی- فنی
برنامه درسی به مفهوم شایستگی فردی و اجتماعی
برداشت نومفهوم گرایان
رویکردهای غیرعلمی-غیرفنی

1
-2 نمودار ارتباط رویکردهای برنامه درسی
اما دیدگاههای نوین در برنامهدرسی ؛ در ادبیات امروز برنامه درسی به صورت دو مدل یا الگو ارائه می شود:
1.مدل کلاسیک: این مدل که بر رویکرد منطقی برنامه دلالت دارد عینیت گرا و محصول محورست.در این مدل از برنامه ریزی اهداف و انتظارات برنامه توسط متخصصان برنامه ریزی نوشته می شود، افرادی که صلاحیت و دانش لازم را برای تهیه و تولید برنامه دارا هستند.
2.مدل مشارکتی: این مدل بر رویکردی مشارکت جویانه و موقعیتی از برنامه متکی است و بیشتر فرایند محور است. در این مدل از برنامه ریزی , بر تعامل میان مشارکت کنندگان در برنامه، اعم از مربیان، معلمان و دانش آموزان تاکید می شود.این رویکرد، یادگیرنده را عامل مهمی می شمارد و همه افراد درگیر در فرآیند آموزش را به حساب می آورد.اگر چه این دو مدل دو رویکرد متفاوت را دارند اما متضاد یکدیگر نیستند. برنامه درسی می تواند عواملی از هر دو مدل را داشته باشد.برنامهریزیهای درسی امروز باید موقعیت محور باشند و بنابر شرایط و امکانات و موضع خاص مخاطبان آموزش، قابلیت انعطاف داشته باشند و با توجه به نیازها و رغبتها و انگیزههای یادگیرندگان وبه کمک خود آنها شکل بگیرند.(دانا، 1387)
امروزه برنامه های درسی به شدّت مورد انتقاد هستند و یکی از دلایل اصلی آن را می توان دور بودن برنامههای درسی از زندگی واقعی نوجوانان دانست.افراد، طالب تغییر و تازگی هستند و می خواهند همگام با پیشرفت جوامع رشد کنند توجه به این امر نشان می دهد که ایجاد اصلاحات اساسی در وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه امری ضروری است که رسیدن به این هدف برنامه درسی نوظهوری را می طلبد.
برنامه درسی نوظهور
به نوعی برنامه درسی اطلاق می شود که به سبب پیشرفت علم و تکنولوژی در قرن اطلاعات و گسترش رایانهها که در مدت کوتاهی وظایف چند نفر را انجام می دهند، طبعاً جای نیروی انسانی را پر کرده و عده ای از کارکنان را از حرفه خویش خارج نموده ضریب بیکاری را افزایش می دهند، می بایست نیروهای انسانی خارج از کار با توجه به زمان با اطلاعات و روشهای جدید آشنا شده و با کمک دولت به عنوان نماینده مردم کار مناسب و زندگی ساز برای این نوع کارکنان فراهم شود.این رویداد نوظهور،برنامه درسی نوظهوری را ایجاد میکند که میتوان نظر متخصصان را در برنامهریزی درسی از پیش به این فرایند مهم معطوف داشت تحقیق در برنامه درسی، تدوین اهداف، خط مشی ها، اصلاح و بازنگری در برنامه درسی و توجه به موضوعات حرفه ای و سازوکارهای تغییر در زمان معاصر دانش آموزان را نه تنها برای زندگانی آینده آماده می سازد بلکه آنها را با ابداعات و رویدادهای نوظهور برنامه درسی که در واقع نقشه زندگی و طرح شغلی در زندگی متناسب با زمان است،آشنا ساخته، می توانند با آلترناتیوهای شغلی زندگی را بسازند.(کرمی پور 1389ص24)
همانطور که قبلاً بیان شد یک طرح برنامه درسی زمانی متناسب خواهد بود که برنامهریزان و تصمیمگیرندگان برنامه درسی برای انتخابهای خود اطلاعات کافی داشته باشند. یکی از این منابع اطلاعات که از آن نام برده شد مبانی برنامه ریزی درسی است که در ادامه به اختصار به آن پرداخته شده است.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~