مبانی مسئولیت مدنی

د: مسدود کردن تمام یابخشی از معابر عمومی: به وسیله چادر و مانند آن به منظور توزیع چای، شیر، شربت، … جایز نیست. با برپایی نماز به صورت فردی یا جمعی در آنها جایز نیست با برگزاری مراسم مذهبی در آن ها جایز نیست؛
ذ: در تمامی مواردی که از گذرگاه ها استفاده ای به جز عبور و مرور می شود، استفاده کننده ضامن خسارتی است که عابران (افراد- وسایل نقلیه) از ناحیه عمل او متحمل می شوند. تعیین میزان خسارت بر مبنای قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین مانند قانون شهرداری هاست. در زمان اجمال یا نقص یا سکوت قانون می توان بر مبنای عرف میزان خسارت وارده را تعیین کرد. در این میان منابع فقهی نیز مرجع مهمی برای تشخیص و تعیین ضرر زننده و میزان مسئولیت مباشر و یا مسبب می باشد. شهرداری ها به عنوان تبلور قدرت عمومی می توانند با تصویب آیین نامه ها و به صورت موردی نسبت به ناقضان قانون و اشخاص حقیقی و حقوقی که باعث سد معبر شده و مشکلاتی را برای عموم ایجاد می کنند مقابله کنند. زمانی هم که خود قدرت عمومی مثلا شهرداری ها خود سد معبر نمایند بایستی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی در دیوان عدالت اداری پاسخگوی نقض قانون و تودیع خسارت به ضرر دیده باشد.
پیشنهاد ها
برای محققین و پژوهشگران توصیه می شود در ارتباط با سد معبر، شناخت حریم، مصادیق سد معبر و مسئولیت های فاعلین تحقیق و تفحص بایستی به صورت موردی صورت گیرد. زیرا با توجه به اجمال قانون و نبود قانون جامع در این رابطه نمی توان به طور کلی در این ارتباط به سهولت سخن گفت. بنابراین برای رفع این نوع نقیصه لاجرم بایستی با استفتائات فقهی و منابع معتبر و جامعی که از فقیهان بر جای مانده مراجعه شود. ولی از آن جا که این منابع نیز به طور پراکنده و در لابلای موضوعات دیگر به مسئله سد معبر پرداخته اند بایستی قبل از تحقیق با اهل فن این رشته مشورتی صورت گیرد تا در مراجعه به منابع، سردرگمی گریبان گیر ما نگردد..
به دلیل تعیین شرایط و ضوابط سد معبر در فقه، پیشنهاد می گردد که برای رفع اجمالی که در قانون مسئولیت مدنی در ایران موجود می باشد با مراجعه به این منابع فقهی و ارایه پیشنهاد برای مجلس در جهت تنطیم قانون کامل و همه جانبه در ارتباط با مسئولیت مدنی اعمالی صورت گیرد.
منابع
منابع و مآخذ
الف: منابع فارسی
امیری قایم مقامی، عبدالمجید، (1378)، حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان، تهران.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1380)، حقوق اموال، چاپ پنجم، تهران. گتابخانه گنج دانش.
جعفری لنگرودی،محمدجعفر، (1379)، دانشنامه حقوقی، (دوره پنج جلدی)، تهران، امیر کبیر، ج 4.
داخته، مینو، (1389) مباحثی از مسئولیت مدنی، نشر آیین، تبریز.
درودیان، حسنعلی: جزوه حقوق مدنی 4، دانشگاه تهران، شماره 1.
دهخدا، علی اکبر (1373) لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، ج 8.
رشیدی، حمید، (1378) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، انتشارات دادگستر، تهران.
رنجی پور، علی رضا، (1389) مسئولیت مدنی در حقوق ایران، نشر آیین، تبریز.
سلیمانیان، فرهاد، (1386) تحدید حدود حریم. انتشارات ندا، زنجان.
شفاهی، محسن، (1338) مسئولیت مدنی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 3.
صفایی، سیدحسین، (1356) مجله حقوقی وزارت دادگستری، دوره جدید شماره 16.
قاسم زاده، مرتضی، (1378) مبانی مسئولیت مدنی، نشر دادگستر.
کاتوزیان، ناصر، (1379) الزام های خارج از قرارداد، ج اول، مسؤولیت مدنی، نشر میزان. تهران.
………………….، (1378) ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی، نشر دانشگاه تهران.
کریمیان سردشتی، نادر،(1383)، دانشنامه آب وآبشناسی در فقه و روایات اسلامی، انتشارات گنجینه ملی آب تهران.
گرجی، ابوالقاسم، (1369)مقالات حقوقی، ج 2، انتشارات دانشگاه تهران.
محمد زاده، محمد، (1387) معابر عمومی و سد معبر، مجله سه علامه تبریزی، دانشگاه تبریز، شماره 5.
مدنیان، غلامرضا، (1377) حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران دانشگاه شهید بهشتی.